Turk J Anaesthesiol Reanim: 46 (4)
Cilt: 46  Sayı: 4 - Ağustos 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Anestezistin Uyanik Kraniyotomi Uygulamalarındaki Yaklaşımı
Anesthesiologist’s Approach To Awake Craniotomy Operations
Onur Özlü
doi: 10.5152/TJAR.2018.56255  Sayfalar 250 - 256

2.
Obstetrik Hastalarda Nöraksiyal Bloklar İçin Lomber Ultrasonografi: Sonoanatomi ve Literatür Derlemesi
Lumbar Ultrasonography for Obstetric Neuraxial Blocks: Sonoanatomy and Literature Review
Tülay Şahin, Onur Balaban
doi: 10.5152/TJAR.2018.90277  Sayfalar 257 - 267

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Spinal Anestezinin Sol Ventrikül Fonksiyonuna Etkisi: İki Boyutlu Strain Ekokardiyografi Kullanılan Gözlemsel Çalışma
Effects of Spinal Anaesthesia on Left Ventricular Function: An Observational Study using Two-Dimensional Strain Echocardiography
Fabrice Ferré, Clément Delmas, Didier Carrié, Thomas Cognet, Olivier Lairez, Vincent Minville
doi: 10.5152/TJAR.2018.48753  Sayfalar 268 - 271

4.
Quadratum Lumborum III Bloğunun Perkütan Nefrolitotomide Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi
Quadratus Lumborum Block III for Postoperative Pain After Percutaneous Nephrolithotomy
Ertuğrul Kilic, Ersan Bulut
doi: 10.5152/TJAR.2018.92331  Sayfalar 272 - 275

5.
Off-Pump Koroner Cerrahisinde Fast-Track Anestezi: Normotansif ve Hipertansif Hastaların Karşılaştırılması
Fast-Track Anaesthesia in Off-Pump Coronary Surgery: A Comparison of Normotensive and Hypertensive Patients
Burçin Melek Öztürk, Ümit Karadeniz, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir, Kerim Çağlı, Özcan Erdemli
doi: 10.5152/TJAR.2018.70493  Sayfalar 276 - 282

6.
Erişkin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Yatış Süresinde Uzama ile İlişkili Risk Faktörleri
Risk Factors for Prolonged Intensive Care Unit Stay After Open Heart Surgery in Adults
Muzaffer Tunç, Cengiz Şahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
doi: 10.5152/TJAR.2018.92244  Sayfalar 283 - 291

7.
Zor Hava Yolu Teknikleri Obez Hastalarda Bronkospazma Neden Olur mu?
Do Difficult Airway Techniques Predispose Obese Patients to Bronchospasm?
Polyhronis Ieropoulos, Vassilios Tassoudis, Nick Ntafoulis, Ioanna Mimitou, George Vretzakis, George Tzovaras, Dimitrios Zacharoulis, Menelaos Karanikolas
doi: 10.5152/TJAR.2018.02328  Sayfalar 292 - 296

8.
Laparoskopik Obezite Cerrahisi Uygulanan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Laparoscopic Bariatric Surgery
Bahattin Tuncalı, Yonca Özvardar Pekcan, Asude Ayhan, Varlık Erol, Tuğba Han Yılmaz, Zeynep Kayhan
doi: 10.5152/TJAR.2018.72687  Sayfalar 297 - 304

9.
Genel Anestezi İndüksiyonunda İki parental Etkileşim Tekniğinin Çocukların Anksiyetesi Üzerindeki Etkileri-Randomize Bir Çalışma
Effect of Two Techniques of Parental Interaction on Children’s Anxiety at Induction of General Anaesthesia-A Randomized Trial
Alia Hussain, Fauzia Anis Khan
doi: 10.5152/TJAR.2018.66750  Sayfalar 305 - 310

10.
Kritik Hastalıkta Hızlı İskelet Kası Kaybının Belirleyicisi Olarak Kreatinin Ekskresyonu
Creatinine Excretion as a Determinant of Accelerated Skeletal Muscle Loss with Critical Illness
Jehanzeb Khan, Khushbir Bath, Fareeha Hafeez, Gayoung Kim, Gene R. Pesola
doi: 10.5152/TJAR.2018.60437  Sayfalar 311 - 315

OLGU SUNUMU
11.
Intraoperatif Dönemde Near-İnfrared Spektroskopi Teknikleri ile Serebral Otoregülasyon Limitlerinin Hızlı Değerlendirilmesi
Quick Evaluation of Cerebral Autoregulation Limits with Near Infrared Spectroscopic Techniques in the Intraoperative Period
Aslı Demir, Eda Balcı, Ümit Karadeniz
doi: 10.5152/TJAR.2018.31697  Sayfalar 316 - 318

12.
Spinal Anestezi Komplikasyonu Olan Spinal Epidural ve İntrakraniyal Subdural Hemoraji
Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia
Zeynep Issı, Vesile Öztürk, Leyla İyilikçi, Yüksel Erkin
doi: 10.5152/TJAR.2018.28044  Sayfalar 319 - 322

13.
Down Sendromu Olan Bir Çocukta Krikoid Ultrasonu Kullanılarak Uygun Bir Kaflı Endotrakeal Tüpün Seçilmesi
Selecting an Appropriate Cuffed Endotracheal Tube Using Ultrasound of the Cricoid in a Child with Down Syndrome
Kenji Kayashima, Ryo Yamasaki
doi: 10.5152/TJAR.2018.87847  Sayfalar 323 - 325

EDITÖRE MEKTUP
14.
Uyanık Kraniyotomide Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisi ve Transkutanöz Karbondioksit Monitorizasyonu
High Flow Nasal Oxygen Therapy and Transcutaneous Carbon Dioxide Monitoring for Awake Craniotomy
Adam Reese, Marty Deruyter
doi: 10.5152/TJAR.2018.67878  Sayfalar 326 - 327
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Resüssitasyon Boyunca Sağ Ventrikülün Statik Yüklenmesine Dair Teorik Düşünce
Theoretical Consideration Regarding Static Loading of the Right Ventricle During Resuscitation
Lauren Correa, Joshua Sappenfield, Christoper Giordano
doi: 10.5152/TJAR.2018.27576  Sayfalar 328 - 332
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Uyanık Fiberoptik Nazotrakeal Entübasyonu Kolaylaştırmak İçin Basit Bir Topikalizasyon Yöntemi: Üçüncü Basamak Bir Hastanedeki Deneyim
A Simple Method of Topicalisation to Facilitate Awake Fibreoptic Nasotracheal Intubation: Experience at a Tertiary Care Hospital
Anju Romina Bhalotra
doi: 10.5152/TJAR.2018.68984  Sayfalar 333 - 334
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
17.
Konjenital Ortak Atrium
Congenital Common Atrium
Sridhar Reddy Musuku, John Cagino
doi: 10.5152/TJAR.2018.48108  Sayfalar 335 - 336
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Tromboze Sağ İnternal Juguler Venli Bir Hastada Sol İnternal Juguler Ven Kanülasyonu: Çifte Risk mi?
Left Internal Jugular Vein Cannulation in a Patient with Thrombosed Right Internal Jugular Vein: A Double Jeopardy?
Chetna Shamshery, Vansh Priya
doi: 10.5152/TJAR.2018.34538  Sayfalar 337 - 338
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin