Turk J Anaesthesiol Reanim: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - Nisan 2015
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Elektif Lomber Diskektomi Geçiren Ötiroid Hastalarda Desfluran ve Propofolün Tiroid Hormonu Salınımına Etkileri
The Effects of Desflurane and Propofol on the Release of Thyroid Hormones in Euthyroid Patients Undergoing Elective Lumbar Discectomy
Bilge Şentürk, Tümay Umuroğlu, Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
doi: 10.5152/TJAR.2014.66934  Sayfalar 68 - 72

2.
Laparoskopik Jinekolojik Girişimlerden Sonra Kalp ve Karaciğer Belirteçleri Değişiklikleri
Cardiac and Liver Marker Alterations After Laparoscopic Gynaecologic Operations
Nadir Sıtkı Şinikoğlu, Funda Gümüş, Nalan Şanlı, Tolga Totoz, Ayşin Alagöl, Nesrin Turan
doi: 10.5152/TJAR.2014.83604  Sayfalar 73 - 77

3.
İnguinal Herni Ameliyatlarında Epidural Bupivakain ve Levobupivakainin Otonom Sinir Sistemi ve Kalp Ritim Bozukluğu Parametreleri Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison of the Effects of Epidural Bupivacaine and Levobupivacaine on the Autonomic Nervous System and Cardiac Arrhythmia Parameters in Inguinal Hernia Surgeries
Aynur Demir, Ayşe Günay Kaya, Bünyamin Yavuz, Çiğdem Ünal Kantekin, Hülya Başar
doi: 10.5152/TJAR.2014.34635  Sayfalar 78 - 83

4.
Katarakt Cerrahisinde Deksmedetomidin ve Ketamin-Propofol Sedasyonunun Karşılaştırılması
Comparison of Dexmedetomidine Versus Ketamine-Propofol Combination for Sedation in Cataract Surgery
Özgür Yağan, Refika Hande Karakahya, Nilay Taş, Ahmet Küçük
doi: 10.5152/TJAR.2014.45220  Sayfalar 84 - 90

5.
İnguinal Herni Cerrahisinde Farklı Anestezi Tekniklerinin Cerrahi Stres Yanıt Üzerine Etkisi
The Effects of Different Anaesthetic Techniques on Surgical Stress Response During Inguinal Hernia Operations
Derya Acar, Ezgi Karakaş Erkılıç, Tülin Gümüş, Duygu Şahin, Aylin Sepici Dinçel, Orhan Kanbak
doi: 10.5152/TJAR.2014.49092  Sayfalar 91 - 99

6.
Robot Yardımlı Radikal Prostatektomilerde Bağırsak Hazırlığı ve Sıvı Kısıtlamasının Etkileri
Effects of Bowel Preparation and Fluid Restriction in Robot-Assisted Radical Prostatectomy Patients
Gülşah Yılmaz Karaören, Nurten Bakan, Cafer Tayyar Yürük, Ali Osman Cetinkaya
doi: 10.5152/TJAR.2014.57704  Sayfalar 100 - 105

7.
Genel Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Tiyopental Sodyum ve Propofolün Hemodinami, İntraoperatif Farkındalık ve Yenidoğan Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Thiopental Sodium and Propofol on Haemodynamics, Awareness and Newborns During Caesarean Section Under General Anaesthesia
Vedat Çakırtekin, Ahmet Yıldırım, Nurten Bakan, Nevin Çelebi, Özkan Bozkurt
doi: 10.5152/TJAR.2014.75547  Sayfalar 106 - 112

DERLEME
8.
Sezaryenlerde Oksitosin Uygulaması İçin Güncel Bilgiler ve Kanıtlar Bize Ne Öneriyor?
What Do Current Information and Evidence Suggest to Us for Oxytocin Use During Caesarean Section?
Berrin Günaydın, Ayça Taş Tuna
doi: 10.5152/TJAR.2014.76753  Sayfalar 113 - 115

OLGU SUNUMU
9.
Gebelikte Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit
Acute Pancreatitis Due to Hypertriglyceridaemia in Pregnancy
Funda Gök, Selçuk Köker, Alper Kılıçaslan, Gamze Sarkılar, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5152/TJAR.2014.83435  Sayfalar 116 - 118

10.
Postpartum Dönemde Gestasyonel Hipertansiyon Tanısı Alan Hastada Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu
Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Patient Diagnosed with Postpartum Gestational Hypertension
Süheyla Karadağ Erkoç, Ülkü Kayacan, Alper Can, Halil Ertuğrul Çöplüoğlu, Ali Tosun
doi: 10.5152/TJAR.2014.88557  Sayfalar 119 - 122

11.
Yüksek Riskli Hastada Abdominal Aort Anevrizmasinin Endovasküler Tamiri İçin Sürekli Spinal Anestezi
Continuous Spinal Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm in High-Risk Patient
Kadir Özyılmaz, Özgür Yağan, Nilay Taş, Volkan Hancı
doi: 10.5152/TJAR.2014.24482  Sayfalar 123 - 125

12.
Elde İntravenöz Mayi Uygulamasına Bağlı Gelişen Kompartman Sendromu Olgusu
A Case of Compartment Syndrome in the Hand Secondary to Intravenous Fluid Application
Coşkun Araz, Seçil Çetin, Melek Didik, Sevgi Ballı Seyhan, Özgür Kömürcü, Gülnaz Arslan
doi: 10.5152/TJAR.2014.37132  Sayfalar 126 - 129

13.
Kemoterapi Almış Hastada İntraoperatif Efedrin Alerjisi ve Perioperatif Hipersensitivite Reaksiyonları
Intraoperative Ephedrine Allergy in a Patient Who Received Chemotherapy and Perioperative Hypersensitivity Reactions
Sedat Hakimoğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Murat Karcıoğlu, Raziye Kurt, İsmail Dikey
doi: 10.5152/TJAR.2014.77044  Sayfalar 130 - 133

14.
Metil Bromid İnhalasyonunun Neden Olduğu Toksik Beyin Sendromu
A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide
Sibel Büyükçoban, Mualla Aylin Arıcı, Uğur Koca, Şule Kalkan
doi: 10.5152/TJAR.2014.84756  Sayfalar 134 - 137

EDITÖRE MEKTUP
15.
Dört Yaşındaki Çocukta Sedasyon Altında Lateral Sagittal İnfraklavikular Blok Uygulamamız
Lateral Sagittal Infraclavicular Block Under Sedation in a Four-Year-Old Child
Ayça Taş Tuna, Fikret Bayar, Tugba Sonbahar, Ali Fuat Erdem
doi: 10.5152/TJAR.2014.43265  Sayfalar 138 - 139
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Anestezide Yeni Bir Tehlike-Bonzai
A New Threat in Anaesthesia-Bonzai
Yonca Yanlı, Mehtap Özdemir
doi: 10.5152/TJAR.2014.37531  Sayfalar 140 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin