Turk J Anaesthesiol Reanim: 42 (1)
Cilt: 42  Sayı: 1 - Şubat 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Öğrencilerimizi, Asistanlarımızı ve Kendimizi Eğitmek
Teaching Our students, Our residents and Ourselves
Zeynep Kayhan
doi: 10.5152/TJAR.2014.26121  Sayfalar 1 - 5

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Nöroanestezi Pratiğinde Farklı İndüksiyon Dozlarında Uygulanan Rokuronyum ve Vekuronyumun Karşılaştırılması
Comparison of Different Induction Dose Strategies of Rocuronium and Vecuronium in Neuroanaesthesia Practice
Behiye Doğruel, Giray Varnalı, Çiğdem Selek, Lütfi Telci, İbrahim Özkan Akıncı
doi: 10.5152/TJAR.2013.41  Sayfalar 6 - 11

3.
Yaşlı Hastalarda Ketamin-Propofol Karışımının Göz İçi Basınç ve Hemodinami Üzerine Etkileri
Effects of Ketamine-Propofol Mixture on Intraocular Pressure and Hemodynamic in Elderly Patients: A Randomized Double-Blind Trial
Mustafa Said Aydoğan, Soner Demirel, Mehmet Ali Erdoğan, Penpegül Fırat, Cemil Çolak, Mahmut Durmuş
doi: 10.5152/TJAR.2013.56  Sayfalar 12 - 18

4.
Üroloji Ameliyathanesinde Flank İnsizyon Uygulanan Hastalarda Postoperatif Ağrıya Multimodal Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Evaluation Of Multimodal Approach For Postoperative Pain At The patients Who Underwent Flank Incision In The Urology Operating Room
Mustafa Nuri Deniz, Arzum Erakgun, Demet Sergin, Elvan Erhan, Mehmet Bülent Semerci, Gülden Ugur
doi: 10.5152/TJAR.2013.54  Sayfalar 19 - 22

5.
Elektif Sezaryenlerde Oturur veya Lateral Pozisyonda Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezinin Anne ve Yenidoğana Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Maternal and Neonatal Effects of Combined Spinal Epidural Anesthesia in the Sitting or Lateral Position During Elective Cesarean Section
Ece Dumanlar Tan, Berrin Günaydın
doi: 10.5152/TJAR.2013.55  Sayfalar 23 - 32

6.
Ağrılı Kanser Hastalarında Metastaz Varlığının Ağrı Tedavisine Etkileri: Retrospektif Çalışma
Effects Of Presence Of Metastasis On Pain Treatment In Patients With Cancer: A Retrospective Study
Yücel Zülfi Kurşun, Fuat Yıldız, Ömer Kaymaz, Selami Ateş Önal
doi: 10.5152/TJAR.2013.58  Sayfalar 33 - 39

OLGU SUNUMU
7.
Postdural ponksiyon baş ağrısı tedavisinde ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir blokajı
Ultrasound guided bilateral greater occipital nerve block for treatment of postdural puncture headache
Fethi Akyol, Orhan Binici, Mahmut Çakır
doi: 10.5152/TJAR.2013.59  Sayfalar 40 - 42

8.
Torasik Paravertebral Blok Sonrası Total Spinal Blok
Total Spinal Block after Thoracic Paravertebral Block
Serbülent Gökhan Beyaz, Hande Özocak, Tolga Ergönenç, Ali Fuat Erdem, Onur Palabıyık
doi: 10.5152/TJAR.2013.60  Sayfalar 43 - 45

9.
Difenilhidantoine Bağlı DRESS Sendromu: Olgu Sunumu
Diphenylhydantoin Induced DRESS Syndrome: A Case Report
Figen Leblebici, Özlem Soyal, Nevzat Mehmet Mutlu, Hatice Yağmurdur, Onur Karaca
doi: 10.5152/TJAR.2013.44  Sayfalar 46 - 49

10.
Kardiyak Arest Geçiren Eklamptik Hastada Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in an Eclamptic Patient After Cardiac Arrest; Case Report and Literature Review
Mehtap Honca, Aytaç Polat, Eyüp Horasanlı
doi: 10.5152/TJAR.2014.26817  Sayfalar 50 - 53

EDITÖRE MEKTUP
11.
Koroner Cerrahide Aort ve Ven Kanülasyonu
Aortic and Venous Cannulation in Coronary Surgery
Mustafa Erşepçiler
doi: 10.5152/TJAR.2013.61  Sayfa 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

12.
İnterskalen Blok Komplikasyonu:
Complication of Interscalene Block:
Süreyya Gültekin
doi: 10.5152/TJAR.2013.62  Sayfa 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin