Koroner Baypas Ameliyatları Sonrası Erken Dönemde Yoğun Bakıma Yeniden Yatış [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 162-169 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.99815  

Koroner Baypas Ameliyatları Sonrası Erken Dönemde Yoğun Bakıma Yeniden Yatış

Funda Gümüş1, Adil Polat2, Abdülkadir Yektaş1, Vedat Erentuğ2, Ayşin Alagöl1
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp-damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Koroner baypas (KABG) ameliyatları sonrasında yeniden yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış belli bir oranda görülür ve seyri kötüdür. Bu çalışmada tek merkezde KABG uygulanmış hastalarda yeniden YBܒne yatış risk faktörleri analiz edilmiştir.
YÖNTEMLER: Tek bir merkezde koroner baypas ameliyatına alınan 679 hastanın prospektif olarak toplanan verileri, yeniden YBܒne yatış risk faktörlerinin değerlendirilmesi için retrospektif olarak lojistik regresyon analizi ile incelendi. Yeniden YBܒne yatış ihtiyacı olan hastalar (Grup R) ile diğerleri (Grup N) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Otuz altı hasta (%5,3) yeniden YBܒne yatırıldı. Postoperatif hastane mortalitesi, pulmoner ve nörolojik morbidite sırasıyla 43 (%6,3), 135 (%19,9 ve 46 (%6,8) hastada görüldü. Grupların karşılaştırmasında mortalite ve morbiditenin Grup R’de Grup N’ye göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (mortalite %16,7’ye karşı %5,9, p=0,029; pulmoner morbidite %66,7’ye karşı %17,3, p=0,0001; nörolojik morbidite %38,9’a karşı %5,0, p=0,0001). Yeniden YBܒne yatış ile anlamlı ilişkisi olan faktörler ameliyat öncesi sol ventrikül işlev bozukluğu olması (Odds oranı (OR)=4,1; %95 güvenlik aralığı (CI)=1,4-12,5; p=0,013), ileri NYHA sınıfı (OR=5,3; %95 CI=1,3-21,7; p=0,022), pulmoner komplikasyonlar (OR=7,3; %95 CI=2,1-25,5; p=0,002) ve nörolojik komplikasyonlar (OR=4,6; %95 CI=1,3-16,7; p=0,021) idi.
SONUÇ: KABG sonrası yeniden YBܒne yatırılan hastalarda daha yüksek oranda mortalite, pulmoner ve nörolojik komplikasyonlar görülmektedir. Sol ventrikül işlev bozukluğu, ileri NYHA sınıfı ve postoperatif pulmoner ve nörolojik komplikasyon görülmesi yeniden YBܒne yatış için anlamlı risk faktörleridir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas, yoğun bakım ünitesi, yeniden yatış, risk faktörü


Readmission To Intensive Care Unit After Coronary Bypass Operations in the Short Term

Funda Gümüş1, Adil Polat2, Abdülkadir Yektaş1, Vedat Erentuğ2, Ayşin Alagöl1
1Department Of Anaesthesia And Reanimation, Bağcılar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Bağcılar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Intensive care unit (ICU) readmissions after coronary bypass (CABG) operations occur in a significant number of patients, and the prognosis is poor. We analyzed the risk factors for ICU readmissions after CABG operations in a single institution.
METHODS: We retrospectively analyzed the prospectively collected data of 679 coronary bypass patients operated in a single institution in order to evaluate the risk factors for readmittance to the ICU with logistic regression analysis. The outcome results of patients readmitted to the ICU (Group R) and others (Group N) were compared.
RESULTS: Thirty-six (5.3%) patients were readmitted to the ICU. Postoperative in-hospital mortality and pulmonary and neurologic morbidity occurred in 43 (6.3%), 135 (19.9%), and 46 (6.8%) patients, respectively. The comparison of groups showed that mortality and morbidity were significantly higher in Group R compared to Group N (mortality 16.7% vs. 5.9, p=0.029; pulmonary morbidity 66.7% vs. 17.3%, p=0.0001; neurologic morbidity 38.9% vs. 5.0%, p=0.0001). Features associated with readmission included presence of left ventricular dysfunction preoperatively[odds ratio (OR)=4.1; 95% confidence interval (CI)=1.4-12.5; p=0.013], advanced NYHA Class (OR=5.3; 95% CI=1.3-21.7; p=0.022), pulmonary complications (OR=7.3; 95% CI=2.1-25.5; p=0.002), and neurologic complications (OR=4.6; 95% CI=1.3-16.7; p=0.021).
CONCLUSION: Patients readmitted to the ICU postoperatively have higher rates of mortality and pulmonary and neurologic morbidity after coronary bypass operations. Left ventricular dysfunction, advanced NYHA class, and postoperative pulmonary and neurologic complications are significant risk factors for readmission to the ICU.

Keywords: Coronary artery bypass, readmission, intensive care, risk factors


Funda Gümüş, Adil Polat, Abdülkadir Yektaş, Vedat Erentuğ, Ayşin Alagöl. Readmission To Intensive Care Unit After Coronary Bypass Operations in the Short Term. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 162-169

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar