Spinal Anestezi ve Perioperatif Anksiyete [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 190-195 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.99705  

Spinal Anestezi ve Perioperatif Anksiyete

Tarkan Mıngır, Zekeriya Ervatan, Namigar Turgut
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Anksiyete; otonomik sinir sisteminin hiperaktivitesine bağlı somatik belirtilere eşlik eden, korku hissi ile belirli patolojik bir durumdur. Bu çalışmada spinal anestezi altında elektif cerrahi geçirecek olan hastalarda perioperatif anksiyete durumunu, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve Amerikan Anesteziyologlar Birliği’nin fiziksel durum sınıflaması (ASA) skorunun perioperatif anksiyete üstündeki etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Etik kurul izni ile ASA skoru I-III arasında olan 100 olgu çalışmaya alındı. Elektif cerrahi için hazırlanan hastaların demografik verileri, ASA skorları kaydedilerek spinal anestezi uygulandıktan sonra, Süreksiz Durumluluk Kaygı Envanteri (State Trait Anxiety Inventory-STAI) ile anksiyete düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya katılan olgulardaki ortalama anksiyete puanı, spinal anestezi altında cerrahi girişim yapılan hastalarda orta düzey bir anksiyetenin varlığını göstermektedir (44,58±6,19). Anksiyete puanları ile olguların yaşları arasında ileri yaşla birlikte pozitif yönde artan ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,01). Cinsiyete göre olguların anksiyete skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış olup kadınların anksiyete puanları erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Eğitim durumlarına göre anksiyete puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. ASA skorlarına göre anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Yapılan değerlendirmede, ASA skoru 1 olan olguların anksiyete puanı ASA skoru 2 gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuş, ASA skoru 2 ve 3 olan olgular arasında anksiyete puanı yönünden anlamlı bir fark bulunmamıştır.
SONUÇ: İleri yaş, kadın cinsiyet, düşük ASA skoru ile daha fazla ilişkili olmakla birlikte spinal anestezi altında elektif cerrahi geçiren hastalarda orta düzey bir anksiyete mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, spinal, anksiyete


Spinal Anaesthesia and Perioperative Anxiety

Tarkan Mıngır, Zekeriya Ervatan, Namigar Turgut
Departments Of Anaesthesiology And Reanimation, Ministry Of Health, Okmeydani Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Anxiety is a pathological condition with a feeling of fear accompanied by somatic symptoms due to hyperactivity of the autonomic nervous system. In this study, we aimed to compare perioperative anxiety status and the effects of age, gender, educational status, and The American Society of Anesthesiologists physical status classification (ASA) score on perioperative anxiety in patients undergoing elective surgery under spinal anaesthesia.
METHODS: After IRB approval and signed informed consent, 100 healthy patients undergoing elective surgery under spinal anaesthesia were enrolled. The demographic data of patients and ASA scores were recorded. After spinal anaesthesia, State Trait Anxiety Inventory (STAI) and anxiety levels were measured.
RESULTS: The mean anxiety score in patients undergoing surgery under spinal anaesthesia indicate the presence of an intermediate level of anxiety (44.58±19.06). A statistically significant positive correlation was found between anxiety scores and age of patients with increased age (p<0.01). Statistically significant differences were found between anxiety scores of patients according to gender, and women’s anxiety scores were found to be significantly higher than in men (p<0.05). Anxiety scores did not differ significantly between educational levels. A statistically significant difference was found between anxiety scores regarding ASA scores (p<0.05). Evaluation of patients revealed that the anxiety score of patients with ASA score 1 was significantly higher than the anxiety score of patients with ASA score 2. There was no significant difference between anxiety score of patients with ASA scores 2 and 3.
CONCLUSION: There is a mid-level anxiety, associated more with advanced age, female gender, and low ASA score, in patients undergoing elective surgery under spinal anaesthesia.

Keywords: Anaesthesia, spinal, anxiety


Tarkan Mıngır, Zekeriya Ervatan, Namigar Turgut. Spinal Anaesthesia and Perioperative Anxiety. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 190-195

Sorumlu Yazar: Tarkan Mıngır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar