Kolonoskopide Sedasyon İçin Propofolün Aralıklı Bolus veya Hedef Kontrollü İnfüzyon Yöntemiyle Uygulanmasının Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 134-142 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.134  

Kolonoskopide Sedasyon İçin Propofolün Aralıklı Bolus veya Hedef Kontrollü İnfüzyon Yöntemiyle Uygulanmasının Karşılaştırılması

Hakan Dal, Seval İzdeş, Elvin Kesimci, Orhan Kannbak
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Turkey

AMAÇ: Elektif kolonoskopilerde, sedasyon için propofolün hedef kontrollü infüzyon veya aralıklı bolus uygulanmasının propofol tüketimi, hemodinami, işlem sırasında hasta konforu ve derlenme üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Etik kurul onayı alınan, ASA I-II, 18–65 yaş arası, 66 hasta alındı. Hastalara remifentanil 0,05 μg kg dk-1 iv başlandıktan 2 dk sonra, propofolün hedef kontrollü infüzyonla (Grup HKİ) veya aralıklı bolus (Grup B) verilmesine göre gelişigüzel yöntemle 2 eşit gruba ayrıldı. Propofol iv yoldan; Grup HKİ’de etki yeri hedef konsantrasyonu 2 µg mL-1, Grup B’de bolus 0,5 mg kg-1 dozda uygulandı. Ramsey Sedasyon Skalası 3-4’e ulaşana kadar Grup HKİ’de konsantrasyon 0,5 µg mL-1 artırılıp, Grup B’de 0,25 mg kg-1 propofol iv uygulandı. Hemodinami ve solunumsal parametreler, propofol tüketimi, işlemi hatırlama, rüya görme, ağrı, hasta memnuniyeti, göz açma ve derlenme zamanı kaydedildi.
BULGULAR: Grup HKİ’de kalp atım hızı, işlemin 1. ve 2. dk’da (p<0,05- p<0,01); Grup B’de işlemin 5. dk’sı hariç tüm ölçüm zamanlarda kontrol değerlerine göre anlamlı yüksekti (p<0.01). Ortalama arter basıncı işlemin 5., 6., 7. ve 8. dakikalarında Grup B’de, Grup HKİ’ye göre anlamlı yüksekti (p<0,05- p<0,01). İşlemi hatırlama, rüya görme, işlem sırasında ağrı duyma, hasta memnuniyeti, toplam propofol dozu, göz açma ve derlenme zamanı bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
SONUÇ: Kolonoskopilerde sedasyon amacıyla hedef kontrollü infüzyon ile uygulanan propofolün, aralıklı bolus uygulamaya göre, ilaç tüketimi ve derlenme açısından belirgin bir üstünlük sağlamamasına karşın, işleme hemodinamik yanıtı daha iyi önlediği için seçilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, Anestezik, intravenöz, propofol, İnfüzyon; hedef kontrollü


Comparison of Intermittant Bolus versus Target Controlled Infusion of Propofol Sedation for Colonoscopy

Hakan Dal, Seval İzdeş, Elvin Kesimci, Orhan Kannbak
Department Of Anaesthesıology And Reanımatıon, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the effects of propofol via target controlled infusion (TCI) or intermittent bolus (B) method on propofol consumption, hemodynamics, patient’s comfort and recovery in colonoscopies.
METHODS: Following Ethical Committee approval, 66 patients, ASA I-II, 18-65 yr were allocated to one of two groups receive propofol either TCI or intermittent bolus (B) supplemented with remifentanil of 0,05µg kg min-1 iv. After 2 minutes, iv propofol was titrated as 0,5 µg mL-1 effect-site concentration and as 0,25 mg kg-1 bolus increments to achieve Ramsey Sedation Score of 3–4 in Group TCI and B respectively. Hemodynamic and respiratory parameters, total propofol requirements, the incidence of recall and dreaming, pain intensity, patient satisfaction, time to opening eyes and recovery were recorded.
RESULTS: Heart rate increased significantly at first 1.-2. min in Group TCI (p<0,05- p<0,01), and at all measurement times except at 5 min in Group B (p<0,01) compared with baseline. Mean arterial pressure was significantly higher in Group B at 5., 6., 7. and 8. min than the values in Group TCI (p<0,05- p<0,01). Recall, dreaming, pain intensity, total propofol dose, time to eye opening, recovery and patient satisfaction did not change between the groups.
CONCLUSION: Our results suggest that propofol TCI does not confer any benefit to bolus propofol in the aspect of drug consumption and recovery profile for sedation in colonoscopy. However, propofol TCI rather than bolus propofol may be a better choice for prevention of hemodynamic response during colonoscopy.

Keywords: Sedation, Anesthetic, intravenous, propofol, Infusion; target-controlled


Hakan Dal, Seval İzdeş, Elvin Kesimci, Orhan Kannbak. Comparison of Intermittant Bolus versus Target Controlled Infusion of Propofol Sedation for Colonoscopy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 134-142

Sorumlu Yazar: Seval İzdeş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar