Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Rekrüitment Manevrası ve Soluk-sonu Pozitif Basıncın Arteriyel Oksijenasyon ve Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 222-233 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.222  

Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Rekrüitment Manevrası ve Soluk-sonu Pozitif Basıncın Arteriyel Oksijenasyon ve Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkileri

Yıldız Türkoğlu, Gonca Oğuz, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomilerde uygulanan farklı ventilasyon stratejilerinin oksijenasyon, solunum mekanikleri ve hemodinami üzerine etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılacak 51 hasta alınarak üç gruba ayrıldı (Grup K n: 17, Grup P n: 17, Grup R n: 17). Bazal ventilasyon 8 ml kg-1 tidal volüm, 10 sol dk-1 ve I: E: 1: 2 olarak ayarlandı. Grup K’da entübasyon sonrası ZEEP, Grup P’de 5 cmH2O PEEP, Grup R’de 5 cmH2O PEEP uygulanırken, CO2 insüflasyonu ve boşaltılmasından 5’er dk sonra rekruitment manevrası yapıldı. Manevrada PEEP değeri 10-15-20 cmH2O olacak şekilde arttırılarak hastalar 10’ar kez ventile edildi. Kan basıncı, kalp hızı, SpO2, FiO2, ETCO2, havayolu basıncı, statik ve dinamik kompliyans ve kan gazı değerleri takip edildi.
BULGULAR: Grup R’de rekrüitment manevrasından sonra PaO2 yüksek bulundu (p<0.05). Postoperatif 1. saatte devam eden yükseklik, 6. saatte her üç grupta da bazal değerlere yaklaştı. İntraoperatif PaO2/FiO2 oranları da Grup R’de yüksekti (p<0.05). Tüm gruplarda peak ve plato basınç değerlerinin CO2 insuflasyonundan sonra arttığı, statik ve dinamik kompliyansın azaldığı gözlendi. Grup R’de, ilk manevra sonrası kompliyans değerleri, operasyon süresince yüksek bulundu (p<0.05). Kalp hızı benzerken, arteriyel basınç Grup R’de tüm ölçüm zamanlarında düşüktü. İlk manevra sonrası fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.007).
SONUÇ: Kontrollü PEEP artışı ile uygulanan rekruitment manevrası ve takiben 5 cmH2O PEEP ile ventilasyonun belirgin bir hemodinamik yan etki yapmadan intraoperatif oksijenasyonu arttırdığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, laparaskopik kolesistektomi, rekrütment, PEEP


The Effects of Recruitment Maneuver and Positive End-expiratory Pressure on Arterial Oxygenation and Hemodynamic Parameters in Laparoscopic Cholecystectomy Operations

Yıldız Türkoğlu, Gonca Oğuz, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
Dr Ay Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of 2. Anesthesiology, Ankara

OBJECTIVE: The effects of different ventilatory strategies on respiratory mechanics and hemodynamics in laparoscopic cholecystectomies were investigated.
METHODS: Fifty-one patients scheduled for laparoscopic cholecystectomy were allocated to the study and divided into three groups (Group K, n: 17; Group P, n: 17; Group R, n: 17). Basal ventilation was adjusted as 8 mL kg-1 tidal volume, 10 breaths min-1 and I: E: 1: 2. After intubation, Group K received ZEEP, Group P 5 cmH2O PEEP, Group R 5 cmH2O PEEP with recruitment maneuver 5 min after CO2 insufflation and desufflation. In maneuver, PEEP was rised to 10-15-20 cmH2O, and patients were ventilated for 10 breaths. Blood pressure, heart rate, SpO2, FiO2, ETCO2, airway pressure, static and dynamic compliance and blood gas values were monitored.
RESULTS: PaO2 was found to be higher after recruitment maneuver in Group R (p<0.05). The elevation in PaO2 that continued for the first hour approached to basal values at 6. hours. Intraoperative PaO2/FiO2 ratios were also high in Group R (p<0.05). In all groups, peak and plateau pressures were observed to rise, static and dynamic compliance to decrease after CO2 insufflation. Compliance values were found to be higher during the operation in Group R after the first maneuver (p<0.05). Arterial pressures were lower in Group R at all times of measurement while heart rates were similar. The difference was statistically significant after the first maneuver (p=0.007).
CONCLUSION: Recruitment maneuver applied by controlled PEEP increase, followed by ventilation with 5 cmH2O PEEP was shown to improve oxygenation without causing any hemodynamic side effect.

Keywords: General anesthesia, Laparoscopic Cholecystectomy, recrüitment, PEEP


Yıldız Türkoğlu, Gonca Oğuz, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver. The Effects of Recruitment Maneuver and Positive End-expiratory Pressure on Arterial Oxygenation and Hemodynamic Parameters in Laparoscopic Cholecystectomy Operations. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 222-233

Sorumlu Yazar: Gonca Oğuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar