Sezaryen Olgularında Anestezi Yöntemlerinin Günlük Yaşamsal Aktivitelere Dönüş Üzerine Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 71-79 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.96630  

Sezaryen Olgularında Anestezi Yöntemlerinin Günlük Yaşamsal Aktivitelere Dönüş Üzerine Etkileri

Canan Gürsoy1, Gülay Ok1, Demet Aydın1, Erhan Eser2, Koray Erbüyün1, İdil Tekin1, Yeşim Baytur3, Yıldız Uyar3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Manisa

AMAÇ: Postpartum dönem, ebeveynler ve bebek için aile olma konusunda karmaşık bir geçiş sürecini beraberinde getiren fiziksel, sosyal ve duygusal değişimlerin meydana geldiği zorlu bir dönemdir. Çalışmamızda bu dönemi etkileyen faktörler arasında olan sezaryen olgularına uygulanan anestezi yönteminin günlük yaşam etkinliklerine dönüşe etkisini araştırmayı planladık
YÖNTEMLER: Çalışmaya, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde elektif şartlarda sezaryen olan 206 olgu dahil edildi. Demografik veriler ve uygulanan anestezi yöntemi kayıt edildikten sonra çalışmaya katılan olgulara postoperatif 24.saat yüz yüze ve 5. gün telefon görüşmesi altında EQ–5D genel sağlık ölçeği(GSÖ) ve Katz Günlük Yaşam Etkinlikleri (Katz GYE) Ölçeği soruları yöneltildi.
BULGULAR: Olguların % 35.2’i (n: 71) genel anestezi, % 19.8’i (n: 40) epidural anestezi, % 45’i (n: 91) spinal anestezi altında ameliyat edildi. EQ-5D GSÖ ve uygulanan 3 anestezi yöntemi birlikte incelendiğinde 24.saatte epidural anestezi grubunun skorları daha iyi saptanırken, genel anestezi grubunun skoru en düşük olarak saptandı (p: 0.007). Katz GYE anketi 24. saat sonuçları, uygulanan anestezi yöntemleri ile değerlendirildiğinde, epidural anestezi uygulananlarda günlük yaşam etkinliklerine dönüşte bağımsızlık oranı diğer anestezi gruplardakilere göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Her iki anket için 5. gün değerlendirildiğinde ise anestezi yöntemleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı.


SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda, uygulanan EQ-5D GSÖ ve Katz GYE ölçeği ile elektif sezaryen olgularında epidural anestezinin günlük yaşam etkinliklerine dönüşte daha fazla etkili olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, anestezi, yaşam kalitesi


Effect of Anaesthesia Methods for Regaining Daily Life Activities in Cesarean Patients

Canan Gürsoy1, Gülay Ok1, Demet Aydın1, Erhan Eser2, Koray Erbüyün1, İdil Tekin1, Yeşim Baytur3, Yıldız Uyar3
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Public Health, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology,celal Bayar University, Manisa, Turkey

OBJECTIVE: Postpartum period is physically, socially and emotionally a though time for the parents and for the baby to become a family. We tried to investigate how the anaesthesia method affects patients underwent cesarean delivery, as a factor also impressing this period.
METHODS: Two hundred six parturients underwent elective cesarean delivery in Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital were recruited in our study. After demographic data and anaesthesia method were noted, EQ-5D health survey and Katz GYA scale were questioned face to face at postoperative 24 hours, and called by telephone at postoperative 5th day.
RESULTS: The percentage of patients who had general anaesthesia was 35.2 %(n: 71), while 19.8 % ( n: 40) had epidural anaesthesia and 45 % (n: 91) had spinal anaesthesia. Among all these three methods, EQ-5D health survey revealed that outcome at postoperative 24 hours was the best in epidural anaesthesia and general anaesthesia was the worst (p: 0.007). Katz GYA scale at postoperative 24. hours showed that epidural anaesthesia was better from the other methods for regaining daily life activities (p < 0.05).
CONCLUSION: Our study figured out that the epidural anaesthesia had the most effective role among the methods in regaining daily life activities after elective cesarean delivery which was showed using EQ-5D health survey and Katz GYA scale.


Keywords: Cesarean sectio, anesthesia, quality of life


Canan Gürsoy, Gülay Ok, Demet Aydın, Erhan Eser, Koray Erbüyün, İdil Tekin, Yeşim Baytur, Yıldız Uyar. Effect of Anaesthesia Methods for Regaining Daily Life Activities in Cesarean Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 71-79

Sorumlu Yazar: Gülay Ok, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar