Gabapentin Premedikasyonunun Sevofluran Anestezisi Altında Sünnet Yapılan Pediyatrik Hastalarda Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 64-70 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.064  

Gabapentin Premedikasyonunun Sevofluran Anestezisi Altında Sünnet Yapılan Pediyatrik Hastalarda Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkisi

Aslı Dönmez1, A. Ebru Salman1, Demet Sülemanji1, Yasin Alıç1, İbrahim Ötkün2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji Ad, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Cerrahi Ad, Ankara

AMAÇ: Gabapentin anksiyolitik ve analjezik etkileri nedeniyle kullanılan antiepileptik bir ajandır. Gabapentinin perioperatif dönemde kullanımı son yıllarda çalışılmıştır.
Biz bu çalışmada gabapentinin sevofluran anestezisi altında sünnet yapılan çocuklarda postoperatif analjezik tüketimine ve derlenme ajitasyonu üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER: Yaşları 3’ten büyük 25 ASA I-II grubu sünnet yapılacak çocuk, bu prospektif randomize çalışmaya dahil edildi. Gabapentin grubuna(grup G,n=12) 15 mg kg-1 gabapentin 10 mL salin içinde operasyondan ½ sa önce verildi. Kontrol grubuna (grup K, n=13) ise 10 mL salin verildi. Sevofluran tek anestetik ajan olarak kullanıldı. Cerrahiden önce tüm çocuklara penil blok uygulandı. Vital parametreler, preoperatif anksiyete skorları, göz açma süresi, Modifiye Aldrete skorları ve derlenme ajitasyon skorları kaydedildi. Postoperatif 24. saatte toplam analjezik tüketim, aile memnuniyeti ve yan etkiler sorgulandı.
BULGULAR: Demografik veriler, preoperatif anksiyete skorları, vital parametreler, Modifiye Aldrete skorları, operasyon süresi, göz açma süresi, postoperatif ağrı skorları, 24 saatlik toplam analjezik tüketim, aile memnuniyeti skoru gruplar arasında benzerdi. Postoperatif 10. dk. derlenme skoru gabapentin grubunda anlamlı olarak düşüktü.
SONUÇ: Kısıtlı sayıda hasta üzerinde yapılan bu çalışmada, preoperatif oral gabapentinin postoperatif ağrı ve total analjezik tüketimi üzerine etkisi gösterilememiştir. Postoperatif 10. dk. derlenme skoru anlamlı olarak düşüktür.

Anahtar Kelimeler: gabapentin, deliryum, pediatri


The Effect of Gabapentin Premedication on the Emergence Delirium in Pediatric Patients Undergoing Circumcision Under Sevoflurane Anesthesia

Aslı Dönmez1, A. Ebru Salman1, Demet Sülemanji1, Yasin Alıç1, İbrahim Ötkün2
1Başkent University Department Of Anesthesiology Ankara
2Başkent University Department Of Pediatric Surgery Ankara

OBJECTIVE: Gabapentin, an anticonvulsant drug, has been used for its analgesic and anxiolytic properties. The use of gabapentin in the perioperative setting has been studied in recent studies involving adults. In this study, we aimed to investigate the effect of gabapentine on the postoperative analgesic consumption and emergence delirium of pediatric patients undergoing circumcision under sevoflurane anesthesia.
METHODS: Twenty-five ASA I-II children >3 years of age undergoing circumcision under sevoflurane anesthesia were included in this prospective randomized study. Gabapentin 15 mg kg-1 dissolved in 10 mL saline was given to group G (n=12) children orally 30 min. prior to surgery. Control group (n=13) received 10 mL of saline. Sevoflurane is used as sole anesthetic agent. Penile block was performed to all patients before surgery. Vital signs, preoperative anxiety scores, time to eye openning, Modified Aldrete scores, emergence agitation scores were recorded. All parents were contacted 24 hours after surgery to evaluate pain, total analgesic consumption at 24 hr, family satisfaction, and any side effects.
RESULTS: Demographic data, preoperative anxiety scores, vital signs, Modified Aldrete scores, operation time, time to eye opening, postoperative pain scores and total analgesic consumption at 24 hr, and parent satisfaction did not differ between groups. Emergence agitation score at 10 min, was significantly lower, when compared to the control group.
CONCLUSION: The findings of this small series of patient population demonstrated that preoperative oral gabapentin did not have any significant effect on postoperative pain scores and total analgesic consumption at 24 hr, but decrased emergence agitation score at 10 min. postoperatively.

Keywords: gabapentine, delirium, pediatry


Aslı Dönmez, A. Ebru Salman, Demet Sülemanji, Yasin Alıç, İbrahim Ötkün. The Effect of Gabapentin Premedication on the Emergence Delirium in Pediatric Patients Undergoing Circumcision Under Sevoflurane Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 64-70

Sorumlu Yazar: A. Ebru Salman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar