Mekanik Ventilasyondan Weaning Sürecinde T-parçası ile Otomatik Tüp Kompansasyonu (OTK) Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 91-95 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.95967  

Mekanik Ventilasyondan Weaning Sürecinde T-parçası ile Otomatik Tüp Kompansasyonu (OTK) Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Çiğdem Selek, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Evren Şentürk, İbrahim Özkan Akıncı, Nahit Çakar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Otomatik Tüp Kompansasyonu (ATC) yöntemi, yeni geliştirilmiş mekanik ventilatörlerde bulunan, hastanın solunum eforu ile inspiryum ve ekspiryum yaparken oluşturduğu ve endotrakeal tüpten geçerken oluşan değişken akıma bağlı basıncın karşılandığı bir mekanik ventilasyon modudur. Çalışmamızın amacı; ATC ile T-parçası yöntemlerinin “weaning” başarısı açısından karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Yoğun bakımda yatan ve 24 saatten uzun süre mekanik ventilasyon uygulanan hastalar bu klinik çalışmaya dahil edilmiştir. “Weaning” planlanan 50 hasta ATC ve T- parçası grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Otuz dakikalık spontan solunum denemesini tolere eden hastalar ekstübe edilmiştir. Çalışma süresince spontan solunum denemesinin hemen öncesinde ve 5 dakikalık periyotlarla PEEP, Pplt, Pmean, FiO2, kalp hızı, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, solunum hızı, SaO2, ETCO2 değerleri kaydedilmiştir. Ekstübasyon sonrası 48 saat ekstübe kalabilen hastalar başarılı weaning olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda ATC grubunda ‘’weaning’’ süresi ortalama 4,96 gün, T-Parçası grubunda ise ortalama 7,42 gün olarak bulunmuştur (p değeri 0,022). Hemodinamik parametreler, mekanik ventilasyon parametreleri ve solunumsal parametreler açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Her iki grupta reentübe olan hasta oranı benzerdir.
SONUÇ: ATC ve T-parçası ile spontan solunum yöntemleri arasında “weaning” başarısı açısından, birinin diğerine göre herhangi bir üstünlüğünün olmadığı, her iki yöntemin de “weaning” de kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Başarılı “weaning” süresi açısından karşılaştırıldığında ise ATC grubu daha düşük süreler göstermekte olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: mekanik ventilasyon, endotrakeal tüp direnci, spontan solunum denemeleri, T-parçası, ATC (automatic tube compensation)


The Comparison of Automatic Tube Compensation (ATC) and T-piece During Weaning

Çiğdem Selek, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Evren Şentürk, İbrahim Özkan Akıncı, Nahit Çakar
Department Of Anesthesiology And Intensive Care, Medical Faculty Of İstanbul, University Of İstanbul, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Automatic Tube Compensation (ATC) is a newly developed method of mechanical ventilatory support. The aim of this study was to compare the ATC and the T-piece as a weaning method.
METHODS: Patients who were treated in ICU with mechanical ventilation longer than 24 hours were included in this prospective clinical study. Fifty patients were divided in to two groups for weaning, ATC or T-piece group. Patients tolerating the 30 minutes spontaneous breathing trial underwent immediate extubation. The following parameters were recorded just before the spontaneous breathing trial and every 5 minutes during the 30 minute period; PEEP, Pplt, Pmean, FiO2, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, respiratory rate, SaO2, ETCO2. The primary outcome of the study was successful extubation defined as the ability to maintain spontaneous breathing for 48 hours after extubation.
RESULTS: The mean duration of weaning were 4.96 days and 7.42 days in ATC group, and in T-piece group, respectively (p value 0.022). There were no significant differences between the groups with respect to the hemodynamic parameters, mechanical ventilation parameters and gas exchange parameters.
CONCLUSION: the ATC and the T-Piece with spontaneous breathing methods for weaning in terms of success, the superiority of one over another is not any, at each of two methods for weaning can be used also reached the conclusion. ATC group were compared in terms of successful weaning period have shown no significant periods of time were found to be lower.

Keywords: mechanical ventilation, endotracheal tube resistance, spontaneous breathing trials, the T-piece, the ATC (automatic tube compensation)


Çiğdem Selek, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Evren Şentürk, İbrahim Özkan Akıncı, Nahit Çakar. The Comparison of Automatic Tube Compensation (ATC) and T-piece During Weaning. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 91-95

Sorumlu Yazar: Perihan Ergin Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar