İntravenöz Ketamin Uygulama Yöntemi ve Zamanı Büyük Abdominal Cerrahi Sonrası Morfin Gereksinimini Etkiler mi? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 320-325 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.94914  

İntravenöz Ketamin Uygulama Yöntemi ve Zamanı Büyük Abdominal Cerrahi Sonrası Morfin Gereksinimini Etkiler mi?

Feryal Biçer, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Koray Altun, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Tek doz intravenöz bolus uygulama, postoperatif veya peroperatif infüzyon yoluyla verilmesi ketaminin en çok tercih edilen uygulama yöntemlerindendir. Bununla beraber, ideal ketamin uygulama yöntemi konusunda net bir konsensus bulunmamaktadır. Bu çalışmada, en sık kullanılan ketamin uygulama yöntemleri ve zamanlarının postoperatif opioid tüketimi üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kolon kanseri için kolektomi ameliyatı geçirecek 52 hasta randomize olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1 kontrol grubuydu. Grup 2 indüksiyonda 0,5 mg kg-1 tek bolus doz intravenöz ketamin aldı. Grup 3 indüksiyonda 0,5 mg kg-1 bolus intravenöz ketamini takiben 0,25 mg kg-1 sa-1 hızda peroperatif intravenöz ketamin infüzyonu aldı. Grup 4 indüksiyonda 0,5 mg kg-1 bolus intravenöz ketamini takiben 0,25 mg kg-1 sa-1 hızda peroperatif ve postoperatif dönemde intravenöz ketamin infüzyonu aldı. Postoperatif ağrı skorları, yan etkiler ve morfin tüketimleri kaydedildi.
BULGULAR: Postoperatif ağrı skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Grup 4’de diğer gruplarla karşılaştırıldığında toplam morfin tüketimi daha az bulundu (p=0,03, p=0,004, p=0,03, gruplarda sırasıyla). Postoperatif 1, 2 ve 4. saatlerde hasta kontrollü analjeziyle morfin tüketimi Grup 4’de kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,01).
SONUÇ: Preoperatif tek bolus doz yada intraoperatif düşük doz ketamin infüzyonu postoperatif morfin tüketimini azaltmamışken, per- ve postoperatif 48 saatlik ketamin infüzyonu uygulaması büyük abdominal cerrahi geçiren hastalarda yan etki insidansını artırmadan morfin tüketiminde anlamlı bir azalmayla sonuçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ketamin, postoperatif analjezi, kolektomi, morfin


Does the Method and Timing of Intravenous Ketamine Administration Affect Postoperative Morphine Requirement After Major Abdominal Surgery?

Feryal Biçer, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Koray Altun, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department of Anaesthesiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Single intravenous bolus administration and postoperative or perioperative infusions are the most preferred methods of ketamine. Nevertheless, there is no clear explanation on the ideal ketamine administration method. In this study, we aimed to compare the effects of the most common ketamine administration methods and administration time on postoperative opioid consumption.
METHODS: Fifty-two patients undergoing colectomy for colon cancer were randomly assigned into four groups. Group 1 was the control group. Group 2 received only a single intravenous bolus dose of 0.5 mg kg-1 ketamine at induction. Group 3 received 0.5 mg kg-1 intravenous ketamine bolus at induction and perioperative ketamine infusion at a rate of 0.25 mg kg-1 h-1. Group 4 received a bolus of 0.5 mg kg-1 intravenous ketamine at induction and perioperative and postoperative ketamine infusion at a rate of 0.25 mg kg-1 h-1. Postoperatively, visual analogue scale pain scores, side effects, and morphine consumption were recorded.
RESULTS: There was no statistically significant difference in postoperative pain scores. Total morphine consumption was found to be significantly lower in Group 4 compared to the other groups (p=0.03, p=0.004, p=0.03, respectively). During the 1st, 2nd and 4th hours in the postoperative period, patient-controlled analgesia morphine consumption was significantly lower in Group 4 compared to the control group (p<0.01).
CONCLUSION: Preoperative single-bolus dose or intraoperative low-dose ketamine infusion does not decrease postoperative morphine consumption; however, per- and postoperative 48-hour ketamine infusion has a significant effect in decreasing morphine consumption without decreasing the incidence of side effects in patients undergoing major abdominal surgery.

Keywords: Ketamine, postoperative analgesia, colectomy, morphine


Feryal Biçer, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Koray Altun, Fevzi Yılmaz Göğüş. Does the Method and Timing of Intravenous Ketamine Administration Affect Postoperative Morphine Requirement After Major Abdominal Surgery?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 320-325

Sorumlu Yazar: Zeynep Eti, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar