Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Kontrollü Hipotansif Anestezi: Deksmedetomidin ve Remifentalinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 257-261 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.001  

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Kontrollü Hipotansif Anestezi: Deksmedetomidin ve Remifentalinin Karşılaştırılması

Abdullah Aydın Özcan, Yaman Özyurt, Ayten Saraçoğlu, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Feriha Temizel
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

AMAÇ: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESS) sırasında kanamanın kontrol altına alınması; cerrahi alandaki görüşün artması ile birlikte, optik sinir veya internal karotis arteri gibi önemli yapıların yaralanması riskini de azaltmaktadır. Ancak, bu amaç için ideal ajan seçimi tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, FESS için kontrollü hipotansiyon uygulamalarında remifentanil ile deksmedetomidinin etkinlikleri ile gelişebilecek yan etkilerinin karşılaştırılmaası amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya, elektif FESS cerrahisi geçirecek, ASA I-II, 18-60 yaş arasında 50 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak, Grup R (remifentanil infüzyonu, 0,25 mcg kg-1s-1, n=25) ve Grup D (deksmedetomidin infüzyonu, 0,2-0,7 mcg kg-1dk-1) olarak iki gruba ayrıldı. İlaç enjeksiyonundan, hedeflenen kan basıncının oluşmasına kadar geçen süre, anestezi ve cerrahi süreleri, verilen toplam ilaç miktarı, cerrahi sahanın kuruluğu, derlenme süresi, yan etkiler ile karaciğer ve böbrek işlevlerine ait değerler kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında anestezi, cerrahi işlem süresi ve kontrollü hipotansiyon süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ortalama periferik oksijen satürasyonu, cerrahi sahanın kuruluğu, kan basınçları, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamadı. Kalp atım hızı, ekstübasyon sırasında, ekstübasyondan sonra 5, 10, 15, 20 ve 30. dakikalarda Grup D’de Grup R’den anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). Ortalama derlenme süresi ise Grup D’de Grup R’den anlamlı olarak daha uzundu (p<0,001).
SONUÇ: Her iki ajanın yan etki skorları, cerrahi saha görüş yeterlilikleri, karaciğer ya da böbrek işlevlerine etkileri değerlendirildiğinde, gerek remifentanilin gerekse de deksmedetomidinin fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahilerinde eşit oranda güvenli, kontrollü hipotansiyon oluşturabileceği sonucuna vardık. Ancak deksmedetomidin anlamlı olarak daha uzun derlenme süresiyle ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Remifentanil, deksmedetomidin, kontrollü hipotansiyon


Dexmedetomidine Versus Remifentanil For Controlled Hypotensive Anesthesia in Functional Endoscopic Sinus Surgery

Abdullah Aydın Özcan, Yaman Özyurt, Ayten Saraçoğlu, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Feriha Temizel
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: During functional endoscopic sinus surgery (FESS), sufficient control of bleeding is essential in order to increase the visibility in the operative field and reduce the risk of injury to the optic nerve or internal carotid artery. However, choosing the ideal agent is still a controversial topic. The aim of this study is to compare the effects and possible side effects of remifentanil and dexmedetomidine for controlled hypotension in FESS.
METHODS: Fifty ASA I-II patients, aged between 18-60 years, undergoing elective FESS, were included. Patients were randomly assigned into two groups (n=25) as Group R (remifentanil infusion, 0.25 mcg kg-1h-1) and Group D (dexmedetomidine infusion, 0.2-0.7 mcg kg-1 min-1). The duration of anesthesia, surgery and controlled hypotension, total drug doses, dryness of the surgical area, recovery time, side effects, liver and kidney function analyses were recorded.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups in operation time, duration of anesthesia and controlled hypotension time. Group R and D were similar in average SpO2, dryness, arterial blood pressure, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), blood urea nitrogen (BUN) and creatinine at all measurement times. Heart rate was lower in Group D than Group R at the time of extubation and 5, 10, 15, 20, 30. min after extubation (p<0.05). Mean recovery time of Group D was longer than Group R (p<0.001).
CONCLUSION: Based on the side effect scores, visualisation results of surgical area, liver or renal functions; both dexmedetomidine and remifentanil provided adequate, safe, controlled hypotensive anesthesia. However, dexmedetomidine was associated with significantly longer recovery time period compared with remifentanil.

Keywords: Remifentanil, dexmedetomidine, controlled hypotension


Abdullah Aydın Özcan, Yaman Özyurt, Ayten Saraçoğlu, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Feriha Temizel. Dexmedetomidine Versus Remifentanil For Controlled Hypotensive Anesthesia in Functional Endoscopic Sinus Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 257-261

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar