Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 140-144 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.94547  

Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Elvan Öçmen, Gözde Altuntaş, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Ali Günerli
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Anestezi uygulaması öncesi kullanılan aydınlatılmış onam formları; hastaya yapılacak olan cerrahi işlem ya da herhangi bir girişim öncesi hastayı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan formlardır. Bu formlar hastaların konu hakkında yeterli derecede bilgilenmesini sağlamalıdır. Okunabilirlik; okuyucu tarafından metinlerin kolay ya da güç anlaşılır olmasıdır ve çeşitli formüller aracılığıyla değerlendirilmektedir. Çalışmamızın amacı, ülkemizde bulunan üniversitelerin, sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinin ve devlet hastanelerinin anesteziyoloji bölümlerinde kullanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirlik düzeylerinin, okunabilirlik formülleri aracılığı ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Etik kurul onamının alınmasının ardından ülkemizde bulunan üniversiteler (n: 15), sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri (n: 15) ve devlet hastanelerinin (n: 15) anesteziyoloji bölümlerinde kullanılan anestezi onam formlarının okunabilirlik düzeyleri analiz edildi. Her bir onam formu elektronik ortamda “Microsoft Word” programı ile görüntülenerek kelimeler otomatik olarak sayıldı. Onam formlarının ilk sayfasında bulunan ilk 100 kelime alınarak Gunning Fog, Flesch-Kincaid ve Ateşman Okunabilirlik Formülleri ile değerlendirildi. Ayrıca bu ilk 100 kelime içinde bulunan tıbbi terim oranları da yüzde(%) olarak belirlendi.
BULGULAR: Toplam 45 kuruma ait anestezi onam formu çeşitli okunabilirlik formülleri ile değerlendirildi. Gunning fog indeksine göre eğitim araştırma ve devlet hastanelerine ait onam formlarının okunabilirlik düzeyleri düşük bulundu. Flesch-kincaid formülüne göre tüm kurumların okunabilirlik düzeyleri çok düşük olarak bulundu. Ateşman formülüne göre üniversitelere ait onam formlarının okunabilirlik düzeyi çok düşük, diğer kurumların ise düşük olarak bulundu.
SONUÇ: Bu çalışmada ülkemizde kullanılan anestezi onam formlarının okunabilirlik oranlarının oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Anestezi onam formları hazırlanırken ülkemizin eğitim düzeyi de göz önünde tutulmalıdır. Hekimleri tıbbi ve hukuki anlamda bağlayan bu konuda dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış onam formları, anestezi, tıbbi mevzuat


Evaluating the Readibility of Informed Consent Forms Available Before Anaesthesia: A Comparative Study

Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Elvan Öçmen, Gözde Altuntaş, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Ali Günerli
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Medical Faculty Of Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: Informed Consent Forms which are used prior to administering anaesthesia are the forms to inform patients before any proposed surgical procedure or treatment. They should provide patients with sufficient information about the operation and treatment. Readability is whether it is easy or hard for a reader to read and understood an available text, and it is evaluated through various formulas. The aim of this study was to evaluate the readability levels of different informed consent formulas commonly used in the anesthesiology departments of different hospitals of our country by using different readability formulas.
METHODS: After obtaining the ethics committee approval, readability levels of different consent forms used in anesthesiology departments of the university hospitals (n = 15), Ministry of Health (MOH) education and research hospitals (n = 15), and public hospitals (n = 15) were analyzed.
Each consent form was displayed electronically with "Microsoft Word" program and the number of words contained was counted automatically. The first 100 words on the first page of the forms were evaluated with the Gunning Fog, Flesch-Kincaid Readability and Ateşman readability formulations. The rate of medical terms detected within these 100 words was determined in percentages (%).

RESULTS: Different consent forms obtained from 45 anesthesia departments were assessed by various readability formulas. According to the Gunning fog index, the readability level of the consent forms obtained from MOH education and research and public hospitals was considerably low. The Flesch-Kincaid index measured very low levels of readability in all the institutions. The Ateşman index displayed very low readability levels for the consent forms used in universitiy hospitals, while low levels in other institutions as well.
CONCLUSION: In this study, we concluded that the readability of the anaesthesia informed consent forms are significantly low. The level of education in our country should be considered in the preparation of anesthesia consent forms. We believe, physicians should pay more attention to this medical and legal issue.

Keywords: Informed consent forms, anaesthesia, medical legislation


Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Elvan Öçmen, Gözde Altuntaş, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Ali Günerli. Evaluating the Readibility of Informed Consent Forms Available Before Anaesthesia: A Comparative Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 140-144

Sorumlu Yazar: Nilay Boztaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar