Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 373-380 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.91069  

Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Melek Aksoy Sarı1, Semih Küçükgüçlü1, Şule Özbilgin1, Ferim Sakize Günenç1, Sümeyye Mercan2, Ayşenur Esen2, Büşra Yetim2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 6 yıllık süreçte yapılan sezaryen (C/S) ameliyatlarında, retrospektif olarak değerlendirilen anestezi yöntemlerinin maternal fetal ve neonatal etkilerinin değerlendirilmesi, elde edilen verilerin ülkemiz ve gelişmiş ülkelerin literatür bilgileri ile karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra, 2005-2010 yılları arasındaki altı yıllık süreçte hastanemizde sezaryen uygulanan hastaların ameliyathane arşivinden elde edilen anestezi kayıtları ve doğumhane defterinden elde edilen gebeliğe ait bilgileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Altı yılda toplam 10.819 doğum gerçekleştirilmiştir ve bunların 5953’üne sezaryen uygulanmıştır (C/S oranı; %55,0). Hastaların 1479’una (%24,8) genel anestezi, 4474’üne (%75,2) rejyonal anestezi [1203 hastada spinal anestezi (%26,9), 830 hastada epidural anestezi (%18,5), 2441 hastada kombine spinal epidural anestezi (%54,6)] uygulanmıştır. 2005 yılında %63,8 (n=582) olan rejyonal anestezi oranı, 2010 yılında %84,6’ya (n=836) yükselmiştir. Rejyonal anestezi kullanımı, hem elektif hem acil olgularda (%82 elektif, %65,2 acil) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Başarısız rejyonal anestezi ve cerrahi komplikasyonlara bağlı olarak cerrahi sürenin uzaması gibi nedenlerden dolayı 215 olguda (%4,8) genel anesteziye geçilmiştir. Hem 1. dk hem 5. dk APGAR skorları rejyonal anestezide, genel anesteziye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sezaryenlerde rejyonal anestezi uygulama sıklığının giderek arttığı ve oranın Türkiye ortalamasının üzerinde ancak gelişmiş ülkelere göre halen düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen seksiyo, anestezi, rejyonal anestezi, retrospektif çalışma


Retrospective Evaluation of Anaesthetic Techniques for Caesarean

Melek Aksoy Sarı1, Semih Küçükgüçlü1, Şule Özbilgin1, Ferim Sakize Günenç1, Sümeyye Mercan2, Ayşenur Esen2, Büşra Yetim2
1Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation
2Dokuz Eylül University, School of Medicine, Student of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the maternal, foetal and neonatal effects of anaesthetic techniques used in caesarean sections (C/S) retrospectively over 6 years at the Hospital of Medical School of Dokuz Eylül University and to compare the results with the literature from Turkey and developed countries.
METHODS: After obtaining approval from the ethics committee, anaesthetic and gestational data from all caesarean operations performed over a 6-year period between 2005 and 2010 was retrospectively obtained from hospital archives.
RESULTS: During this period, a total of 10,819 labours was conducted and C/S ratio was 55% with 5953 patients. General anaesthesia was performed in 1479 patients (24.8%) and regional anaesthesia was performed in 4474 patients (75.2%) [Spinal anaesthesia for 1203 patients (26.9%), epidural anaesthesia for 830 patients (18.5%) and combined spinal-epidural anaesthesia for 2441 patients (54.6%)]. In 2010, regional anaesthesia ratio increased to 84.6%, whereas in 2005, it was 63.8%. Regional anaesthesia was used significantly more often in both elective and urgent patients (82% elective and 65.2% emergency). Because of failed regional anaesthesia or surgical complications, anaesthesia was changed to general anaesthesia in 215 patients (4.8%). APGAR scores in 1 and 5 min were significantly higher with regional anaesthesia when compared with general anaesthesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Regional anaesthesia rate for C/S patients in the Hospital of Medical School of Dokuz Eylül University is increased and is higher than Turkey’s average; but these figures are still lower than those in the developed countries.

Keywords: Caesarean section, anaesthesia, regional anaesthesia, retrospective study


Melek Aksoy Sarı, Semih Küçükgüçlü, Şule Özbilgin, Ferim Sakize Günenç, Sümeyye Mercan, Ayşenur Esen, Büşra Yetim. Retrospective Evaluation of Anaesthetic Techniques for Caesarean. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 373-380

Sorumlu Yazar: Şule Özbilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar