Anestezi Tekniğinin Maternal ve Kord Kanı Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Seviyelerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-90187

Anestezi Tekniğinin Maternal ve Kord Kanı Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Seviyelerine Etkisi

Mehmet Aksoy1, Ayse Nur Aksoy2, Ali Ahıskalıoglu1, Ilker Ince1, Esra Laloglu3, Aysenur Dostbil1, Mine Gursac Celık1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: GİRİŞ ve AMAÇ: Nörotrofinlerin bir üyesi olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöronal dokuda kritik rol oynar. Bu çalışmada, sezaryen ameliyatı geçiren hastalarda, spinal veya genel anestezinin kord kanı ve maternal periferik kandaki BDNF ve malondialdehit (MDA) düzeyleri üzerine olan etkisi araştırıldı.
Yöntemler: YÖNTEM ve GEREÇLER: Term gebeliği olan seksen hasta dahil edildi. Genel anestezi, genel anestezi grubunda (n=36) IV propofol 2 mg/kg ile sağlandı. Spinal anestezi grubunda (n = 35); hiperbarik bupivakain %0,5, 9 mg (1.8 mL) intratekal olarak enjekte edildi. Maternal kan örnekleri, hasta ameliyat masasına yerleştirildikten hemen sonra (T1), göbek kordonu klemplenmeden önce (T2) ve ilk örnek alımından 24 saat sonra (T3) sağlandı. Kordon kan örnekleri umbilikal arterden (T4) alındı.
Bulgular: BULGULAR: T2 zaman noktasında ölçülen maternal BDNF düzeyleri (pg/ml) genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göre daha yüksekti (p < 0,001). Kordon kanı BDNF düzeyleri genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göre daha yüksekti (p < 0,001). Her iki grupta da kordon kanı BDNF düzeyleri herhangi bir zaman noktasında toplanan anne kan örnekleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşüktü (p < 0,001, hepsi için). Her iki maternal ve kordon kanı BDNF düzeyleri ile maternal MDA ve kordon kanı MDA düzeyleri arasında negatif korelasyon vardı (r = -0,379, p < 0,001; r = -0,375, p = 0,001; geriye dönük olarak).
Sonuç: TARTIŞMA ve SONUÇ: Anestezi tekniği, maternal periferik ve kordon kanı BDNF düzeyleri üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: anestezi tekniği, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, maternal periferik kan, kordon kanı


The Effect of the Anesthetic Technique on Maternal and Cord Blood Brain Derived Neurotrophic Factor Levels

Mehmet Aksoy1, Ayse Nur Aksoy2, Ali Ahıskalıoglu1, Ilker Ince1, Esra Laloglu3, Aysenur Dostbil1, Mine Gursac Celık1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Nenehatun Hospital, Erzurum, Turkey
3Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Objective: INTRODUCTION: Brain derived neurotrophic factor (BDNF), which is a member of neurotrophins, plays critical roles in neuronal tissue. In this study, the effects of spinal or general anesthesia on cord and maternal peripheral blood BDNF and Malondialdehyde (MDA) levels were investigated in patients undergoing elective cesarean section.
Methods: METHODS: Eighty patients with term pregnancy were included. General anesthesia was induced with IV propofol 2 mg/kg in general anesthesia group (n=36). In spinal anesthesia group (n=35); hyperbaric bupivacaine 0.5%, 9 mg (1.8 mL) was injected intrathecally. Maternal blood samples were taken immediately after positioning the patient on the operating table (T1), before clamping the umbilical cord (T2) and 24 hours after the first sample was obtained (T3). Cord blood samples was drawn from the umbilical artery (T4).
Results: RESULTS: Maternal BDNF levels (pg/ml) measured at T2 time point were higher in the general anesthesia group compared to the spinal anesthesia group (p < 0.001). Cord blood BDNF levels were higher in the general anesthesia group compared to the spinal anesthesia group (p < 0.001). In both groups, cord blood BDNF levels were significantly lower compared with the maternal blood samples collected at any time point (p < 0.001, for all). There was a negative association between both maternal and cord blood BDNF levels with maternal MDA and cord blood MDA levels, respectively (r = -0.379, p < 0.001; r = -0.375, p = 0.001, respectively).
Conclusion: DISCUSSION AND CONCLUSION: The anesthetic technique may have an influence on maternal peripheral and cord blood BDNF levels.

Keywords: anesthesia technique, brain derived neurotrophic factor, maternal peripheral blood, cord blood.
Sorumlu Yazar: Mehmet Aksoy, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar