Prokalsitoninin bakteriyemik gram negatif sepisisin gram pozitif sepsisten ayrımında tanısal doğruluğu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-88965 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.88965  

Prokalsitoninin bakteriyemik gram negatif sepisisin gram pozitif sepsisten ayrımında tanısal doğruluğu

Beliz Bilgili1, Murat Haliloğlu2, Melek Süzer Aslan2, İsmet Sayan2, Umut Sabri Kasapoğlu2, İsmail Cinel1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Sepsisten şüphe edilen hastalarda bakteriyeminin tanınması sağ kalım açısından oldukça önemlidir. Bakteriyemi varlığını destekleyen veya dışlayan, etken patojen grubu hakkında fikir verebilen, ucuz, hızlı ve güvenilir bir biyobelirteç yararlı olabilir. Bu çalışmada, yoğun bakımda yatan, bakteriyemi saptanmış sepsis hastalarında prokalsitonin (PCT) düzeyinin etken olan patojen ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Yoğun bakım yatışı sırasında sepsis tanısı alan, eş zamanlı kan kültürü ve prokalsitonin serum düzeyi gönderilen, kan kültüründe üreme olması ile bakteriyemi saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, PCT, lökosit, C-reaktif protein (CRP), kreatinin, lenfosit, PML/lenfosit oranı, kan kültüründe üreyen patojen grubu geriye dönük olarak kaydedildi.
Bulgular: Bakteriyemi saptanan 136 sepsis hastası çalışmaya alındı. PCT düzeyi gram negatif grubunda 7,31 ng ml -1, gram pozitif grubunda 0,46 ng ml -1 bulundu. PCT için % 70,83 duyarlılık ve % 84,21 özgüllük ile eşik değer ≤1,3 olarak belirlendi. PCT değeri için ROC eğri altındaki alan 0,80 olarak hesaplandı.
Sonuç: Gram negatif sepsis hastalarında gram pozitif sepsis hastalarına göre daha yüksek PCT değerleri bulunmuştur. Sonuçlarımız, Gram negatif ile gram pozitif kaynaklı bakteriyeminin ayrımında PCT değerlerinin yararlı bir araç olabileceği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: sepsis, prokalsitonin, bakteriyemi


Diagnostic accuracy of procalcitonin for differentiating bacteraemic gram-negative sepsis from gram-positive sepsis

Beliz Bilgili1, Murat Haliloğlu2, Melek Süzer Aslan2, İsmet Sayan2, Umut Sabri Kasapoğlu2, İsmail Cinel1
1Marmara University, School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation
2Marmara University Pendik Teaching and Research Hospital, Department of Intensive Care, İstanbul

Objective: The identification of bacteremia in patients with suspected sepsis is crucial for survival. A cheap, fast and reliable biomarker, which can give an idea of the causative pathogen group, can support or exclude the presence of bacteremia can be useful. This study aimed to evaluate the relation of procalcitonin (PCT) and the causative pathogen in sepsis patients with bacteremia.
Methods: Patients with diagnosed sepsis, positive blood culture and measured serum level of procalcitonin during their intensive care unit stay were included in the study. Demographic data, PCT, leukocyte count, C-reactive protein (CRP), creatinine, lymphocyte count, PML / lymphocyte ratio, group of the pathogen detected in blood culture were recorded retrospectively.
Results: One hundred and thirty six sepsis patients with bacteremia were included in the study. The PCT level was 7.31 ng ml-1 in the gram-negative group and 0.46 ng ml 1 in the gram-positive group. For PCT, the sensitivity was 70.83% and the specificity was 84.21% with the cut-off value ≤1.3. The area under the ROC curve for the PCT was 0.80.
Conclusion: Patients with gram-negative sepsis had higher PCT values than patients with gram-positive sepsis. Our results suggest that PCT values may be a useful tool in distinguishing between gram-negative and gram-positive bacteremia.

Keywords: sepsis, procalcitonin, bacteremia
Sorumlu Yazar: İsmail Cinel, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar