Ratlarda Gece-Gündüz Desfluran Uygulamasının Melatonin Düzeyi Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 190-194 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.88609  

Ratlarda Gece-Gündüz Desfluran Uygulamasının Melatonin Düzeyi Üzerine Etkisi

Figen Datlı Özer1, Elvan Öçmen1, Pınar Akan2, Hale Aksu Erdost1, Sezen Korkut1, Ali Necati Gökmen1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ratlarda gece-gündüz desfluran uygulamasının melatonin düzeyi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Çalışmaya 15 günlük 24 adet rat alındı ve rastgele 4 gruba ayrıldı. Ratlara bahar döneminde 19: 00-01: 00 (gece grubu) ve 07: 00-13: 00 (gündüz grubu) saatleri arasında 6 L dk-1 akım hızında %100 oksijen içinde %5,7 desfluran uygulandı. Kontrol gruplarına ise aynı zaman süresince 6 L dk-1 akım hızında oksijen uygulandı. Altı saatlik sürenin sonunda kan örnekleri alındıktan sonra ratlar sakrifiye edildi. Alınan kanlar santrifüj edildi ve elde edilen plazmalarda melatonin düzeyleri radioimmünoassay yöntemi ile ölçüldü.
BULGULAR: Tüm gruplar karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p=0,007). Gündüz kontrol ve gece kontrol grupları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p=0,042). Ayrıca gündüz kontrol ve gece desfluran grupları arasında anlamlı fark saptandı (p=0,024). Diğer gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: On beş günlük ratlarda yaptığımız bu çalışma ile altı saatlik %5,7 konsantrasyondaki desfluranın gece veya gündüz uygulanmasının melatonin düzeyini etkilemediğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, desfluran, rat


Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats

Figen Datlı Özer1, Elvan Öçmen1, Pınar Akan2, Hale Aksu Erdost1, Sezen Korkut1, Ali Necati Gökmen1
1Department Of Anesthesiology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department Of Biochemistry, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the effect of day and night administration of desflurane anaesthesia on melatonin levels in rats.
METHODS: Twenty-four 15-day-old rats were included in the study and were divided into four groups. The rats were anaesthetised between 19: 00–01: 00 (night group) and 07: 00–13: 00 (day group) with 5.7% desflurane concentration in 6 L min−1 100% oxygen. 6 L min−1 oxygen was administered to the control groups. At the end of 6 h of anaesthesia, blood samples were taken, and rats were sacrificed. Blood samples were centrifuged and melatonin levels from plasma samples were measured with radioimmunoassay.
RESULTS: There was a statistically significant difference between the groups (p=0.007). Between group day control and group night control there was a statistically significant difference (p=0.042). Further, there was a significant difference between group day control and night desflurane (p=0.024). We could not find any difference between other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that 6 hours of 5.7% desflurane anaesthesia during day and night hours did not significantly change melatonin levels.

Keywords: Melatonin, desflurane, rats


Figen Datlı Özer, Elvan Öçmen, Pınar Akan, Hale Aksu Erdost, Sezen Korkut, Ali Necati Gökmen. Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 190-194

Sorumlu Yazar: Elvan Öçmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar