Tavşanlarda Oluşturulan Sempatik Hiperaktivite Modelinde Remifentanilin Kardiyoprotektif Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 225-231 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.88319  

Tavşanlarda Oluşturulan Sempatik Hiperaktivite Modelinde Remifentanilin Kardiyoprotektif Etkisi

Selen Bayındır1, Necati Gökmen1, Serhat Erbayraktar2, Semih Küçükgüçlü1, Osman Yılmaz3, Ömer Şahin1, Elvan Öçmen1, Hale Aksu Erdost1, Emel Sağıroğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Araştırma Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, tavşanlarda merkezi sempatik hiperaktivite modeli yaratılarak, 6 mg kg⁻¹ dk⁻¹ remifentanil infüzyon dozunun antiaritmik ve anti-iskemik etkisi incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Onsekiz Yeni Zelanda tavşanı rastgele üç gruba ( n = 6) ayrıldı ve intraserebroventriküler santral sempatik hiperaktivite sağlamak için 10μmol L - Glutamat kullanıldı. Grup I' de, 10 μmol L -Glutamat, Grup II'de L -Glutamat enjektesiyonundan 1 saat önce, 40 mg kg⁻¹ N (omega ) -nitro -L-Arginin metil ester iv ve Grup III’de yine N -Glutamat enjekte edilmeden 1 saat önce, 40 mg kg⁻¹ N (omega ) -nitro -L-Arginin metil ester iv olarak verildi.L-Glutamat enjeksiyonundan 5 dakika önce 6 mg kg⁻¹ dk⁻¹ dozda remifentanil infüzyonu başlamıştır. Kalp atım hızı, sistolik arter basıncı ve ortalama arter basıncı ölçüldü ve kaydedildi. Intraserebroventriküler L - Glutamat enjeksiyonu takiben 15 dakika içinde, prematüre ventriküler kompleksler, bigeminer ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, ST segment kayması kaydedildi.
BULGULAR: Kalp hızı, hız-basınç ürünü, erken ventriküler kompleksler ve bigeminer ventriküler aritmi insidansı gruplar arasında karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ortalama arter basıncı Grup II’de diğer gruplardan anlamlı olarak yüksekti ( p <0.05). Ventriküler taşikardi, ST segment değişimi ve T dalgası inversiyonu Grup III’de Grup I ve II’den daha düşük olarak bulundu( p < 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Remifentanil ( 6μg kg⁻¹ dk⁻¹ infüzyon 5 dakika ) santral sempatik aşırı aktiviteden kaynaklanan aritmi modelinde yaşamı tehdit eden ventriküler taşikardi ve miyokard iskemisinin elektrokardiyografik belirtileri engellemektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral sempatik aktivite, miyokardiyal iskemi, opioid, ventriküler aritmi


Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits

Selen Bayındır1, Necati Gökmen1, Serhat Erbayraktar2, Semih Küçükgüçlü1, Osman Yılmaz3, Ömer Şahin1, Elvan Öçmen1, Hale Aksu Erdost1, Emel Sağıroğlu1
1Department of Anaesthesiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Neurosurgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Animal Research Center, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the antiarrhythmic and anti-ischemic effects of a 6 µg kg⁻¹min⁻¹ infusion dose of remifentanil are investigated in a central sympathetic hyperactivity model in rabbits.
METHODS: In this study eighteen New Zealand rabbits were used.. Subjects were divided into three groups (n=6) randomly and received 10 µmol L-Glutamate intracerebroventricularly to provide the central sympathetic hyperactivity. In Group I, 10 µmol L-Glutamate was used, in Group II, one hour before L-Glutamate injection, 40 mg kg⁻¹ N (omega)-nitro-l-arginine methyl ester was given via iv, and in Group III, also one hour before N-Glutamate injection, 40 mg kg⁻¹ N (omega)-nitro-l-arginine methyl ester was given iv, remifentanil infusion in 6 µg kg-1 min-1 dose was started 5 minutes before L-Glutamate injection. Heart rate, systolic arterial pressure and mean arterial pressure were measured and recorded. Within 15 minutes of the intracerebroventricular L-Glutamate injection, premature ventricular complexes, bigeminy ventricular arrhythmia, ventricular tachycardia, ST segment shift and T wave inversions were recorded.
RESULTS: When incidences of heart rate, rate-pressure product, premature ventricular complexes and bigeminy ventricular arrhythmia were compared between groups, significant differences were not determined. Mean arterial pressure was more significantly increased in Group II than in the other groups (p<0.05). Ventricular tachycardia, ST segment shift and T wave inversions were significantly lower in Group III than Group I and II(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Remifentanil (6µg kg⁻¹ min⁻¹ for 5 minutes of infusion) prevented life-threatening ventricular tachycardia and electrocardiographic signs of myocardial ischemia in a model of arrhythmia resulting from the association of central sympathetic overactivity.

Keywords: Central sympathetic hyperactivity, myocardial ischemia, opioids, ventricular arrhythmia


Selen Bayındır, Necati Gökmen, Serhat Erbayraktar, Semih Küçükgüçlü, Osman Yılmaz, Ömer Şahin, Elvan Öçmen, Hale Aksu Erdost, Emel Sağıroğlu. Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 225-231

Sorumlu Yazar: Hale Aksu Erdost, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar