Premedikasyonun Anestezi İndüksiyonunda Kalp Atım Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkileri: Midazolam ve Hidroksizinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 229-232 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.87059  

Premedikasyonun Anestezi İndüksiyonunda Kalp Atım Hızı Değişkenliği Üzerindeki Etkileri: Midazolam ve Hidroksizinin Karşılaştırılması

Tomoki Nishiyama
Department of Anesthesiology, Kamakura Hospital, Kamakura, Japan

Amaç: Bu çalışma, anksiyolitik ve amnezik etkilerinden dolayı faydalı olan midazolam premedikasyonunun ve antihistamin hidroksizinin anestezi indüksiyonu sırasındaki kardiyak sempatik ve parasempatik aktiviteler üzerindeki etkilerini, kalp atım hızı değişkenliği (HRV) kullanarak karşılaştırmak için yapılmıştır.
Yöntemler: Yaşları 40 ile 60 arasında değişen, Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA: American Society of Anaesthesiologists) fiziksel durumu I veya II olarak sınıflandırılan ve boyun ve vücut yüzeyi ameliyatı için genel anestezi uygulanan 80 hasta, midazolam ve hidroksizin gruplarına eşit olarak randomize edildi. Premedikasyon olarak 0,5 mg atropin ile 0,06 mg kg−1 midazolam (midazolam grubu) veya 0,5 mg atropin ile 1 mg kg−1 hidroksizin (hidroksizin grubu) sırasıyla anestezi indüksiyonundan 15 dakika ve 30 dakika önce intramusküler olarak uyglandı Midazolam 0,1 mg kg−1 ve tiyopental 3 mg kg−1 ile anestezi başlatıldı. Veküronyum 0,15 mg kg−1 oro-trakeal intübasyonu kolaylaştırdı. İntübasyon sonrası 10 dakika boyunca önceden belirlenen sürelerde kan basıncı, kalp atım hızı ve HRV ölçüldü.
Bulgular: Her iki grupta da intübasyon sonrasında sistolik kan basıncı ve kalp atım hızında anlamlı bir artış gözlendi ve hidroksizin grubundaki artış daha fazla bulundu. Iki grupta da yüksek frekans (HF) ögesi anlamlı şekilde düştü ve gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Düşük frekans ögesi/HF oranı hidroksizin grubunda anlamlı derecede yükseldi, ancak midazolam grubunda değişmedi.
Sonuç: Midazolam premedikasyonu anestezi indüksiyonunda sempatik aktivasyonu inhibe ederken hidroksizin bu etkiyi göstermedi.

Anahtar Kelimeler: Premedikasyon, anestezi indüksiyonu, kalp atım hızı değişkenliği, midazolam, hidroksizin


Effects of Premedication on Heart Rate Variability at Induction of Anaesthesia: Comparison between Midazolam and Hydroxyzine

Tomoki Nishiyama
Department of Anesthesiology, Kamakura Hospital, Kamakura, Japan

Objective: The present study was performed to compare the effects of midazolam premedication, which is useful for its anti-anxiety and amnesic effects, with antihistamine hydroxyzine on cardiac sympathetic and parasympathetic activities using heart rate variability (HRV) at induction of anaesthesia.
Methods: Eighty patients aged 40-60 years, with an American Society of Anaesthesiologists (ASA) physical status of I or II and undergoing general anaesthesia for neck and body surface surgery were randomised equally into midazolam and hydroxyzine groups. As a premedication, midazolam 0.06 mg kg−1 with atropine 0.5 mg (midazolam group) or hydroxyzine 1 mg kg−1 with atropine 0.5 mg (hydroxyzine group) were intramuscularly administered 15 min and 30 min before anaesthesia induction, respectively. Anaesthesia was induced with midazolam 0.1 mg kg−1 and thiopental 3 mg kg−1. Oro-tracheal intubation was facilitated with vecuronium 0.15 mg kg−1. Blood pressure, heart rate and HRV were measured at predetermined time points for 10 min after intubation.
Results: Systolic blood pressure and heart rate significantly increased after intubation in both groups and the increase was greater in the hydroxyzine group. The high frequency (HF) component decreased significantly in both groups, and no difference was found between the two groups. The low frequency component/HF ratio significantly increased in the hydroxyzine group but did not change in the midazolam group.
Conclusion: Midazolam but not hydroxyzine premedication inhibited sympathetic activation at induction of anaesthesia.

Keywords: Premedication, anaesthesia induction, heart rate variability, midazolam, hydroxyzine


Tomoki Nishiyama. Effects of Premedication on Heart Rate Variability at Induction of Anaesthesia: Comparison between Midazolam and Hydroxyzine. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 229-232

Sorumlu Yazar: Tomoki Nishiyama, Japan


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar