Kontrollü Hipotansif Anestezide Uygulanan Deksmedetomidin ve Esmololün Klinik ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 156-161 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.36  

Kontrollü Hipotansif Anestezide Uygulanan Deksmedetomidin ve Esmololün Klinik ve Maliyet Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Zeynel Abidin Erbesler1, Nurten Bakan2, Gülşah Yılmaz Karaören2, Muhammet Ali Erkmen2
1Van Erciş Devlet Hastanesi
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Orta kulak cerrahisi geçirecek olgularda kontrollü hipotansiyon sağlamak amacıyla bir β-bloker olan esmolol ile bir α2-agonist olan deksmedetomidin kullanılmasının, klinik ve maliyet üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Timpanoplasti-mastoidektomi ameliyatı planlanan ASA I-II toplam 50 hasta çalışmaya dahil edildi, hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara Bispectral Index (BIS) ve nöromüsküler monitörizasyon (TOF GUARD-SX) uygulandı.Grup E’de (n=25) esmolol, indüksiyon öncesi 0,5 mg kg-1 1 dk’da, sonrasında 10-200 µg kg-1 dk-1 doz aralığında, Grup D’de (n=25) deksmedetomidin indüksiyon öncesinde 0,5 µg kg-1 10 dk’da, sonrasında 0,2-0,7 µg kg-1 sa-1 doz aralığında titre edilerek, ortalama arter basıncı(OAB): 55-65 mmHg ve BIS 40-50 olacak şekilde verildi. Anestezi idamesinde her iki grupta %50 O2, %50 hava karışımında 1 MAK sevofluran ile 0,25 µg kg-1 dk-1 remifentanil infüzyonu uygulandı. Her iki ajanın hemodinamik etkileri (KAH: kalp atım hızı, OAB: ortalama arter basıncı) nöromüsküler blok üzerine etkileri (EBS: etki başlangıç süresi, KES: klinik etki süresi, DI: derlenme indeksi), kanama miktarı, cerrah memnuniyeti, girişim süresince kullanılan toplam deksmedetomidin ve esmolol dozları kaydedildi ve gruplar arasında maliyet karşılaştırılması yapıldı.

Bulgular: Gruplara göre hemodinami,kanama skorları ve cerrah memnuniyeti açısından fark yoktu. Her iki grubun da EBS benzer olmasına rağmen KES ve Dİ, Grup D’de anlamlı derecede yüksekti. Maliyet değerlendirmesinde ise esmolol kullanımının deksmedetomidin kullanımından daha maliyetli olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Her iki ajanın da hipotansif anestezi için uygun olduğunu, ancak, deksmedetomidin ile nöromüsküler blok süresinde uzama saptanırken, esmolol ile maliyetin daha yüksek olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: anestezi, esmolol, deksmedetomidin, kontrollü hipotansiyon, ortakulak cerrahisi


The Comparison Of The Effects Of Esmolol And Dexmedetomidine On The Clinic And Cost For The Controlled Hypotensive Anaesthesia

Zeynel Abidin Erbesler1, Nurten Bakan2, Gülşah Yılmaz Karaören2, Muhammet Ali Erkmen2
1Van Ercis Hospital
2Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul

Objective: We aimed to compare the effects of esmolol (ß-blocker) and dexme-detomidine (α-2-agonist) on patients’ clinical course and cost for controlled hypotension during middle-ear surgery.
Methods: Fifty patients with ASA I-II scheduled for tympano-mastoidectomy were enrolled in the study and randomized into 2 similar groups. Bispectral Index (BIS)and neuromuscular monitoring (TOF GUARD-SX) were applied to all patients. In group E (n=25), 0.5 mg kg-1 min-1 esmolol was infused over 1 min before induction and titrated over a range of 10- 200 μg kg-1 min-1; in group D (n=25), 0.5 μg kg-1 dexmedetomidine was infused over 10 minutes before induction, and then titrated over a range of 0.2-0.7 μg kg-1 hr-1 to maintain mean arterial pressure (MAP) between 55 and 65 mmHg after induction. In both groups, 0.25 μg kg-1 min-1 remifentanil infusion was used for maintenance with 1 MAC sevoflurane in 50% O2+50% air mixture so that BIS was kept between 40 and 50. In both groups, effects on haemodynamics (heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP)), neuromuscular blockage (onset of action (OA), duration of clinical action (DCA), recovery index (RI)), bleeding score, surgeon satisfaction, and the total quantity of dexmedetomidine and esmolol doses were recorded and the costs were compared.

Results: No significant difference was present in haemodynamics, bleeding scores or surgeon satisfaction between groups. Although OA was similar in both groups, DCA and RI were significantly higher in group D. Cost was significantly higher with esmolol than dexmedetomidine.

Conclusion: We conclude that both agents are feasible. However, a prolongation in neuromuscular block time was found with dexmedetomidine, while higher costs were observed with esmolol.

Keywords: anaesthesia, esmolol, dexmedetomidine, controlled hypotension, middle ear surgery


Zeynel Abidin Erbesler, Nurten Bakan, Gülşah Yılmaz Karaören, Muhammet Ali Erkmen. The Comparison Of The Effects Of Esmolol And Dexmedetomidine On The Clinic And Cost For The Controlled Hypotensive Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 156-161

Sorumlu Yazar: Gülşah Yılmaz Karaören, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar