Girişimsel Bronkoskopik Prosedürler Sırasında Anestezi Yönetimi: Laringeal Maske Havayolu veya Rijit Bronkoskop [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 302-307 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.85579  

Girişimsel Bronkoskopik Prosedürler Sırasında Anestezi Yönetimi: Laringeal Maske Havayolu veya Rijit Bronkoskop

Lida Fadaizadeh, Mahsa Sadat Hoseini, Mohammad Bagheri
Teletıp Araştırma Merkezi, Tüberküloz Ulusal Enstitüsü Ve Akciğer Hastal, Tıp Bilimleri Shahid Beheşti Üniversitesi, Tahran, İran

AMAÇ: Girişimsel bronkoskopi prosedürleri havayolu lezyonlarının tanı ve tedavisinde yeni ve etkili yöntemlerdir. Özellikle endobronşiyal termal tedaviler sırasında ventilasyonun yakma tehlikesi göz önüne alındığında hava yolu yönetimi ve ventilasyon başlıca endişe konusudur. Bu çalışmanın amacı tanısal veya terapötik girişimsel bronkoskopi prosedürü uygulanan hastaların ventilasyonunda rijit bronkoskopiye kıyasla laringeal maske havayolu (LMH) kullanımını değerlendirmekti.
YÖNTEMLER: Bu prospektif randomize klinik çalışma sırasında hastalar iki ventilasyon grubundan birisine randomize olarak atandı: LMH ve rijit bronkoskopi. İşlem öncesinde ve sırasında kan basıncı, kalp hızı ve kan O2 satürasyon yüzdesi dahil yaşamsal bulgular, derlenme sonrası boğaz ağrısının derecesi ve hekim memnuniyeti kaydedildi.
BULGULAR: “LMH” grubunda 45 ve “rijit” grubunda 38 olmak üzere toplam 83 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 51±17 yıldı ve 59’u (%71) erkekti. Başlangıç değerlerine oranla işlem sırasında O2 miktarındaki düşüş açısından “rijit” ve “LMH” grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,028). Rijit bronkoskopiye kıyasla LMH kullanımında hemodinamik parametreler daha iyi korundu.
SONUÇ: Rijit bronkoskopiye kıyasla laringeal maske ventilasyonu daha iyi oksijenasyon ve hemodinamik stabilite sağlamakta ve kullanım kolaylığı, hava yoluna erişim ve komplikasyonların azlığı açısından hekim ve hasta memnuniyetini temin etmektedir. Bu nedenle, LMH girişimsel hava yolu prosedürleri sırasında ventilasyon için güvenilir bir alternatif olarak sunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, rijit bronkoskop, girişimsel bronkoskopi


Anaesthesia Management During Interventional Bronchoscopic Procedures: Laryngeal Mask Airway or Rigid Bronchoscope

Lida Fadaizadeh, Mahsa Sadat Hoseini, Mohammad Bagheri
Telemedicine Research Center, National Institute Of Tuberculosis And Lung Disaeses,shahid Beheshti University Of Medical Sciences

OBJECTIVE: Interventional bronchoscopy procedures are novel and effective modes of diagnosing and treating airway lesions. Airway management and ventilation are a major concern, especially when considering the fire hazard of ventilating during endobronchial thermal therapies. The aim of this study was to evaluate the usage of laryngeal mask airway (LMA) compared to rigid bronchoscopy for the ventilation of patients undergoing diagnostic or therapeutic interventional bronchoscopy procedures.
METHODS: During this prospective randomised clinical trial study, patients were randomly allocated to two groups for ventilation: LMA and rigid bronchoscopy. Vital signs, including blood pressure, heart rate and percentage of blood O2 saturation before and during the procedure, degree of sore throat after recovery and physician’s satisfaction, were recorded.
RESULTS: A total of 83 patients, including 45 in the “LMA” and 38 in the “rigid” groups, were enrolled in this study. Their mean age was 51±17 years, and 59 (71%) were male. There was a statically significant difference between “rigid” and “LMA” categories regarding the decrease in O2 during the procedure in proportion to baseline figures (p=0.028). Haemodynamic parameters were better maintained using LMA compared to rigid bronchoscopy.
CONCLUSION: Laryngeal mask ventilation maintains better oxygenation and haemodynamic stability and ensures physicians’ and patients’ satisfaction regarding ease of use, airway access and fewer complications compared to rigid bronchoscopy. Therefore, LMA can be introduced as a reliable alternative for ventilation during interventional airway procedures.

Keywords: Laryngeal mask, rigid bronchoscope, interventional bronchoscopy


Lida Fadaizadeh, Mahsa Sadat Hoseini, Mohammad Bagheri. Anaesthesia Management During Interventional Bronchoscopic Procedures: Laryngeal Mask Airway or Rigid Bronchoscope. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 302-307

Sorumlu Yazar: Lida Fadaizadeh, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar