Sepsis ve Akut Böbrek Hasarı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 294-301 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.83436  

Sepsis ve Akut Böbrek Hasarı

Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, İsmail Cinel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Akut böbrek hasarı (“Acute Kidney Injury”; AKI) glomerül filtrasyon hızında azalma ile üre ve kreatinin gibi nitrojen artık ürünlerinin birikimi, sıvı elekrolit ve asit baz dengesinin bozulması ile kendini gösteren klinik bir sendromdur. Yoğun bakım ünitelerinde sepsis ve septik şok AKI’nın en önemli nedenidir. Sepsis ilişkili AKI klinikte adeta kötüye gidişin biyolojik göstergesi gibi davranır. AKI çeşitli immün ve metabolik yolakları tetiklemekte, inflamatuar-antinflamatuar denge bozulmakta; sonuçta uzak organ işlev bozukluklarına yol açarak morbiditeyi ve mortaliteyi arttırmaktadır. Günümüzde AKI erken tanısı için kullanılan seri kreatinin ölçümleri ve idrar çıkışının yakından izlemi çok işlevsel değildir. Serum kreatinin düzeyi hastanın yaşına, kilosuna, hidrasyon durumuna göre değişkenlik gösterirken, böbrek hasarı %50 gibi yüksek bir düzeye ulaşmadan da artmayabilir. Bu nedenle yeni belirteçlere gereksinim duyulmuş ve birçok biyobelirteçin erken AKI tanısında etkinliği değerlendirilmiştir. AKI’nın tanımlanması için tanı kriterleri içeren sınıflamalar oluşturulmuştur. Tarihsel olarak sırasıyla “Risk-Injury-Failure-Loss-End stage” (RIFLE), “Acute Kidney Injury Netwok” (AKIN) ve “The Kidney Disease/ Improving Global Outcomes” (KDIGO) gibi sınıflamalar klinik uygulamalar ve araştırmalarda kolay tanı koyulabilmesi ve hastalık derecelendirilmesi için kullanılmaktadırlar. Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL), sistatin-C (Cys-C), böbrek hasar molekülü-1(kidney injury molekül-1; KIM-1) dışında “cell cycle arrest’’ moleküllerinin kliniğe girişleri söz konusu olmuştur. Bu derlemede AKI fizyopatalojisi, sepsis ile ilişkisi ve erken tanısının önemi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, sepsis, biyobelirteçler, KDIGO, RIFLE


Sepsis and Acute Kidney Injury

Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, İsmail Cinel
Marmara University, School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation

Acute kindney injury (AKI) is a clinical syndrome which is generally defined as an abrupt decline in glomerular filtration rate, causing accumulation of nitrogenous products and rapid development of fluid, electrolyte and acid base disorders. In intensive care unit sepsis and septic shock are leading causes of AKI. Sepsis-induced AKI literally acts as a biologic indicator of clinical deterioration. AKI triggers variety of immune, inflammatory, metabolic and humoral patways; ultimately leading distant organ dysfunction and increases morbidity and mortality. Serial mesurements of creatinine and urine volume do not make it possible to diagnose AKI at early stages. Serum creatinine influenced by age, weight, hydration status and become apparent only when the kidneys have lost 50% of their function. For that reason we need new markers, and many biomarkers in the diagnosis of early AKI activity is assessed. Historically “Risk-Injury-Failure-Loss-Endstage” (RIFLE), “Acute Kidney Injury Netwok” (AKIN) and “The Kidney Disease/ Improving Global Outcomes” (KDIGO) classification systems are used for diagnosing easily in clinical practice and research and grading disease. Classifications including diagnostic criteria are formed for the identification of AKI. Neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL), cystatin-C (Cys-C), kidney injury molecule-1 (KIM-1) and also “cell cycle arrest” molecules has been concerned for clinical use. In this review the pathophysiology of AKI, with the relationship of sepsis and the importance of early diagnosis of AKI is evaluated.

Keywords: Acute kidney injury, sepsis, biomarkers, KDIGO, RIFLE


Beliz Bilgili, Murat Haliloğlu, İsmail Cinel. Sepsis and Acute Kidney Injury. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 294-301

Sorumlu Yazar: İsmail Cinel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar