Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisinde Epidural ve İntravenöz Analjezinin Stres Cevaba Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 144-153 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.144  

Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisinde Epidural ve İntravenöz Analjezinin Stres Cevaba Etkilerinin Karşılaştırılması

Birgül Tutaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Birsel Ekici, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

AMAÇ: Amaç,Cerrahi ve anestezi otonom, nöroendokrin ve metabolik değişikliklere neden olmaktadır Bu çalışmanın amacı laparoskopik hiatal herni girişimlerinde peroperatif ve postoperatif dönemde kullanılan intravenöz veya epidural analjezi yöntemlerinin stres hormonlarına etkisini karşılaştırmaktır
YÖNTEMLER: Gereç ve Yöntem: Laparoskopik hiatal herni cerrahisi planlanan 20-60 yaş arası (ASA I-II) 32 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve randomize iki gruba ayrılmıştır. Grup GA; Genel anestezi ve intravenöz analjezi, Grup EA; Genel anestezi ve epidural analjezi uygulanmıştır. Anestezi indüksiyonu 1 mcg kg-1 fentanil, 2 mg kg-1 propofol, 0.5 mg kg-1 atrakurium ile yapılmış, idame sevofluran ve oksijen ile sağlanmıştır. Grup GA da intraoperatif dönemde fentanil aralıklarla uygulanmış, postoperatif analjezi için derlenmede tramadol, serviste NSAE ve parasetamol kullanılmıştır. Grup EA ya anestezi öncesinde T8-T10 aralığından takılan epidural kateterden 4 ml bupivakain ve 1mg morfin, 10 ml serum fizyolojik karışımı bolus olarak uygulanmıştır. Postoperatif dönem için 80 ml % 0.09 NaCl ve 20 ml % 0.5 bupivakain +10 mg morfin karışımı hazırlanmış; bazal infüzyon 4 ml saat-1, bolus 2ml, 30 dakika kilit süresi ile epidural infüzyon yapılmıştır. Çalışmada, kortizol, ADH, insulin, glikoz ve IL-6 düzeylerine cerrahiden önce ve sonrası 30. dk, 6. ve 24. saatlerde alınan kan örneklerinden bakılmıştır.

BULGULAR: Bulgular: İki grup arasında 6. saatteki glikoz düzeyleri dışında (p=0.021), cerrahi öncesi ve sonrasında stres hormon düzeylerinde anlamlı fark bulunmamıştır. Grupların kendi aralarında, Grup GA ve Grup EA da değişik zamanlarda cerrahi strese bağlı değişiklikler olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Sonuç: Laparoskopik hiatal herni cerrahisinde uygulanan torakal epidural analjezi ve intravenöz fentanilin stres hormonlar üzerinde benzer etkilerinin olduğu ve epidural analjezi yöntemi ile laparoskopide oluşan ağrılı uyaranların blokajının yetersiz olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Epidural analjezi, genel anestezi, stres cevap, laparoskopi


Comparasion of Effect of Epidural and Intravenous Analgesia on Stress Response in Laparoscopic Hiatal Hernia Surgery

Birgül Tutaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Birsel Ekici, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya
Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation

OBJECTIVE: Surgery and anesthesia cause otonomic, neuroendocrine and metabolic changes. The aim of this study is to compare the effects of epidural and intravenous analgesia on stress hormone responses during postoperative and perioperative periods of laparoscopic hiatal hernia operations.
METHODS: 32 patients (ASA I-II) with ages ranging from 20 to 60 years undergoing laparoscopic hiatal hernia surgery were included in the study and the patients were randomly divided into two groups as Group GA, general anesthesia combined with intravenous analgesia; Group EA; General anesthesia combined with epidural analgesia. Anesthesia was induced with1 μg kg-1 fentanyl, 2 mg kg-1 propofol and atracurium 0.5 mg kg-1, and general anesthesia was maintained with sevoflurane and air-oxygen mixture. In the Group GA, fentanyl was administered intermittently during intraoperative period. Postoperative analgesia was provided with tramadol in the recovery room, and with NSAI drugs and paracetamol in the surgical ward. In the Group EA, epidural catheterization was performed before induction of anesthesia through T8-T10. As a bolus dosage, 0.5 % bupivacaine + 1 mg morphine in 10 mL normal saline was applied as administered to the patients. A 0.09 % NaCl, 80 mL and 0.5 % bupivacaine, 20 mL +10 mg morphine mixture was prepared for the postoperative period. Epidural infusion was started with the basal infusion of a bolus dosage of 2 mL delivered at a rate of 4 ml h-1 and 30 minute lock time for analgesia. Blood samples were collected before surgery, 30 min and 120 min after surgery and 24 h postoperatively for the determination of cortisol, ADH, insulin, glucose and IL-6 levels.

RESULTS: There were no significant intergroup differences in stress hormone levels before and after surgery except glucose levels at the 6th hour of postoperative period (p=0,021). In Groups GA and EA significant changes was determined throught the study related with surgical stress response
CONCLUSION: 
Thoracal epidural anesthesia and intravenous fentanyl supplemented group attenuate the surgical stress response in the same level. This result may be due to the inability of epidural analgesia to block noxious stimulation during laparoscopic surgery.

Keywords: Epidural analgesia, general anesthesia, stress response, laparoscopy


Birgül Tutaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Birsel Ekici, Fatiş Altıntaş, Güner Kaya. Comparasion of Effect of Epidural and Intravenous Analgesia on Stress Response in Laparoscopic Hiatal Hernia Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 144-153

Sorumlu Yazar: Ayşe Çiğdem Tütüncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar