Pediatrik Ambulatuvar Cerrahilerde Genel Anestezi Sonrasında Toparlanma Profili: Desfluran ve Propofol [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 21-27 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.79990  

Pediatrik Ambulatuvar Cerrahilerde Genel Anestezi Sonrasında Toparlanma Profili: Desfluran ve Propofol

Aditi Jain, Satinder Gombar, Vanita Ahuja
Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü, Devlet Tıp Koleji ve Hastanesi, Chandigarh, Hindistan

Amaç: Pediatrik ambulatuvar cerrahilerde hastanın güvenliği riske atılmadan hızlı bir toparlanma sağlanmaktadır. Propofol ve desfluran gibi kısa etkili anestetik ilaçlar bu amaca ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu prospektif randomize çalışmada, anestezi idamesi için desfluran ve propofol kullanılarak entropi rehberliğinde genel anestezi (GA) altında ambulatuvar cerrahi geçiren pediatrik hastalarda derlenme profilleri karşılaştırılmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya Mart 2015 ve Haziran 2016 arasında GA altında 60 dakikadan kısa elektif cerrahi planlanan ASA I ve II skorlu 80 çocuk (3-10 yaş) dahil edildi. Anestezi derinliğinin yeterliliğini gözlemlemek ve her iki grupta da eşdeğer anestezi uygulanmasını sağlamak amacıyla entropi kullanıldı. Durum ve yanıt entropisi, anestetik ajan ve opioid analjezikleri titre ederek 40 ile 60 arasında idame edildi. Uyanma zamanı, perioperatif hemodinamikler, postoperatif derlenme profili, olumsuz olaylar ve anestetik ilaçların karşılaştırmalı maliyetleri değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama kalp atım hızı desfluran grubunda anlamlı ölçüde daha yüksek saptandı. Her iki grup arasında kan basıncı, soluk sonu karbondioksit ve oksijen satürasyonu açısından fark yoktu. Desfluran grubunda, daha hızlı uyanma, spontan respirasyon ve ekstübasyon, daha hızlı derlenme skoruna (>12) ulaşma ve anestezi sonrası bakım ünitesinden çıkış eğilimi olmasına rağmen fark istatiksel olarak anlamlı değildi. Ciddi bir olumsuz olay gelişmedi. Ortalama desfluran maliyeti propofol maliyetinden anlamlı derecede daha yüksek bulundu.
Sonuç: Desfluran ve propofol ambulatuvar cerrahi için GA alan çocuklarda benzer derlenme profilleri sağlamıştır. Ancak propofol, desfluran ile kıyaslandığında, daha uygun maliyetli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Desfluran, entropi, pediatrik ambulatuvar cerrahi, propofol


Recovery profile after general anaesthesia in paediatric ambulatory surgeries: Desflurane versus Propofol

Aditi Jain, Satinder Gombar, Vanita Ahuja
Department of Anaesthesia and Intensive Care, Government Medical College and Hospital, Chandigarh, India

Objective: Paediatric ambulatory surgeries warrant a speedy recovery of patients without compromising their safety. Short acting agents such as propofol and desflurane help facilitate these objectives. In this prospective, randomized study we compared the recovery profile in paediatric patients undergoing ambulatory surgeries who received entropy guided general anaesthesia (GA) using desflurane and propofol as maintenance anaesthetics.
Methods: We enrolled 80 children (3 – 10 years), ASA I and II, scheduled for <60minutes duration elective surgeries, requiring GA between March 2015 and June 2016. We used entropy to monitor adequate depth of anaesthesia and ensure equipotency of anaesthetic administration in both the groups. The state and response entropy was maintained between 40-60 by titrating anaesthetic agents and opioid analgesics. The time of awakening, perioperative haemodynamics, postoperative recovery profile, adverse events and comparative cost of anaesthetic agents were analysed.
Results: The mean heart rate in the desflurane group was significantly higher. There was no difference between the blood pressure, end tidal carbon dioxide and oxygen saturation of the two groups. There was a trend towards faster awakening, spontaneous respiration and extubation, quicker time to achieve a fast track score > 12 and shift out of post anaesthesia care unit (PACU) in the desflurane group but the difference was not statistically significant. There were no serious adverse events. The mean cost of desflurane was significantly higher than propofol.
Conclusion: Desflurane and propofol provided similar recovery profile in children receiving GA for ambulatory surgeries. However, propofol was more cost effective as compared to desflurane.

Keywords: Desflurane, Entropy, Paediatric ambulatory surgery, Propofol


Aditi Jain, Satinder Gombar, Vanita Ahuja. Recovery profile after general anaesthesia in paediatric ambulatory surgeries: Desflurane versus Propofol. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 21-27

Sorumlu Yazar: Aditi Jain, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar