Guillain-Barré Sendromu ve Human Immunodeficiency Virüs: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 100-102 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.51  

Guillain-Barré Sendromu ve Human Immunodeficiency Virüs: Olgu Sunumu

Nermin Kelebek Girgin1, Remzi İşçimen1, Emel Yılmaz2, Şöhret Ferda Kahveci1, Oya Kutlay3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Özel Medicabil Hastanesi, Bursa, Türkiye

Guillain-Barré sendromu (GBS), simetrik güçsüzlük, duyu ve refleks kaybı ile karakterize akut gelişen bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcında genellikle viral bir enfeksiyon bulunmaktadır. Bu yazıda GBS tanısı ile yatırılan ve uygulanan tedaviye yanıt alınamaması üzerine yapılan etyoloji incelemesinde, Human Immunodeficiency Virus (HIV) pozitifliği saptanan olguyu sunmaktayız. Kol ve bacakta uyuşma, yürüme bozukluğu şikayetleri ile sağlık kuruluşuna başvuran 32 yaşındaki erkek hastanın beyin omurilik sıvısı incelemesinde albüminositolojik dissosiasyon saptanmıştır. GBS tanısı aldıktan sonra 5 gün 400 mg kg-1 gün-1 immünglobulin G (IVIG) uygulanmış, semptomlarda gerileme olmaması üzerine aynı tedavi tekrarlanmıştır. Tedavisi sırasında solunum sıkıntısı ve tetrapleji gelişen olgu kliniğimize gönderilmiştir. Olgunun şuuru açık, koopere, hemodinamisi stabildi ve arter kan gazında: pH: 7,28, PaO2: 74,4 mmHg, PCO2: 63,8 mmHg saptandı. Entübe edilip, mekanik ventilasyon tedavisi başlandı ve plazmaferez uygulandı. Etyoloji araştırması sonucunda HIV (+), CD4/CD8: 0,17, mutlak CD4: 71 hücre mL-1 saptanarak antiretroviral tedavi başlandı. Olgu yatışının 35. gününde sepsise bağlı gelişen çoklu organ yetersizliği ile kaybedildi. Sonuç olarak; özellikle rutin tedaviye yanıt alınamayan GBS olgularında HIV olasılığı da akla gelmelidir. Böylelikle hem hastaya erken ve uygun tedavi başlanabilmiş olur hem de HIV infeksiyonunun yayılması engellenmiş olur.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, Human Immunodeficiency Virus, yoğun bakım


Guillain-Barré Syndrome and Human Immunodeficiency Virus: A Case Report

Nermin Kelebek Girgin1, Remzi İşçimen1, Emel Yılmaz2, Şöhret Ferda Kahveci1, Oya Kutlay3
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Uludag University, Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey
2Depatment Of Microbiology And Infectious Disease, Uludag University, Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey
3Medicabil Hospital, Bursa, Turkey

Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute disease characterised by symmetrical muscle weakness, loss of sensation and reflex. There is usually a viral infection at the beginning of the disease. Here, we report a GBS case which did not respond to any treatment strategy at first and was diagnosed as Human Immunodeficiency Virus positive (HIV+) during the search for the aetiology. A 32-year-old male patient who presented to a medical centre with symptoms of gait disturbance and arm and leg numbness was found to have albuminocytologic dissociation upon cerebrospinal fluid examination. After the diagnosis of GBS, immunoglobulin G (IVIG) therapy (400 mg kg-1 day-1 5 days) was started as a standard therapy. This therapy was repeated due to a lack of improvement of symptoms. During this therapy, the patient was sent to our clinic with symptoms of respiratory failure and tetraplegia. He was conscious, cooperative, haemodynamically stable and his arterial blood gas analyses were: pH: 7.28, PaO2: 74.4 mmHg, PCO2: 63.8 mmHg. He was intubated, mechanically ventilated and underwent plasmapheresis. After the investigation of aetiology, HIV(+), CD4/CD8: 0.17, absolute CD4: 71 cells mL-1 were detected and antiretroviral therapy was started. The patient died from multiple organ failure due to sepsis on day 35. In conclusion, HIV infection should be kept in mind in GBS patients, especially those not responding to routine treatment. As a result, not only could the patient receive early and adequate treatment, but also HIV infection transmission would be avoided.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, Human Immunodeficiency Virus, intensive care


Nermin Kelebek Girgin, Remzi İşçimen, Emel Yılmaz, Şöhret Ferda Kahveci, Oya Kutlay. Guillain-Barré Syndrome and Human Immunodeficiency Virus: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 100-102

Sorumlu Yazar: Nermin Kelebek Girgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar