Türkiye’deki Anesteziyoloji Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin Meslekte Mobbinge Maruziyeti [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 177-189 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.79446  

Türkiye’deki Anesteziyoloji Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerinin Meslekte Mobbinge Maruziyeti

Gülnihal Aykut, Esra Mercanoğlu Efe, Selcan Bayraktar, Sinem Şentürk, İrem Başeğmez, Özlem Özkumit, Elmas Kabak, Belgin Yavaşçaoğlu, Hülya Bilgin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Son yıllarda mesleki tükenmişlik gibi psikolojik problemler artış gösterdiğinden çalışmamızda Türkiye’deki Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniklerinde eğitim alan uzmanlık öğrencilerinin psikolojik taciz (mobbing) maruziyetini, buna neden olan faktörleri ve alınabilecek önlemleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Etik kurul onayı sonrası, anket formları ilgili bölümlerin sekreterliğine kargo yoluyla iletildi. Bölümümüz sekreterliğine geri gelen doldurulmuş anket formları sekreterlerimiz tarafından kör olarak randomize şekilde toplandı. Yüz bir anket formu doldurulmuştu. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 21,0 paket programında istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Uzmanlık eğitimi süresince en az bir kez mobbinge maruz kaldığını belirten katılımcıların oranı %69,3 idi. İlginç olarak %5,9 oranında katılımcı fiziksel mobbinge maruz kaldığını belirtmişti. Mobbing kadın cinsiyette daha fazlaydı ve yeni başlangıçlı psikosomatik hastalıklar ile ilişkiliydi. Bunlardan en ciddileri %2 özkıyım girişimi, %16 madde bağımlılığı, %18 depresyon, %8 panik atak, %15 şiddet eğilimiydi. Mobbing grubunda belirgin olarak mesleki memnuniyetsizlik oranı yüksekti.
Sonuç: Mobbingin sık uygulandığı meslek gruplarında psikolojik hastalıklar ve özkıyım oranları da artmaktadır. İş yerinde mobbinge maruz kalan uzmanlık öğrencilerinin doğru kararlar verebilmeleri için mutlaka dikkate alınmaları ve sorunlarının ayrıntılı, tarafsız değerlendirilmesi gerekmektedir. Anesteziyoloji veya tıp alanındaki dernekler de mobbing komisyonları kurmalıdır. Böylelikle uzmanlık öğrencilerinin bu tür problemleri çözülebilir ve sağlıklı kariyer imkanı elde edebilirler.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, anestezi, uzmanlık öğrencileri


Mobbing Exposure of Anaesthesiology Residents in Turkey

Gülnihal Aykut, Esra Mercanoğlu Efe, Selcan Bayraktar, Sinem Şentürk, İrem Başeğmez, Özlem Özkumit, Elmas Kabak, Belgin Yavaşçaoğlu, Hülya Bilgin
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Uludag University Medical Faculty, Bursa, Turkey

Objective: In recent years, psychological problems that are caused by working conditions like burn-out syndrome are more commonly observed. In our study, we aimed to evaluate mobbing exposure, factors causing mobbing and precautions for mobbing in residency students who are educated in anaesthesiology and reanimation clinics in Turkey.
Methods: After obtaining consent from the ethics committee, we sent our questionnaires to the secretariats of the departments by postal mail. Completed questionnaires were collected in our department’s secretariat blindly and randomly mixed. One hundred and one participants were returned the questionnaires. Data was statistically analysed in SPSS 21.0 software programme.
Results: During residency programme, 63% participants stated have experienced mobbing one or more time. Interestingly, 5.9% participants complained of physical mobbing. Mobbing exposure was more common in females. The most serious new onset psychosomatic symptoms stated during residency were committing suicide (2%), addiction (16%), severe depression (18%), panic attack (8%), more accidents (7%) and tendency of violence (15%). In mobbing group there was statistically significant dissatisfaction rate.
Conclusion: In professions where mobbing is common, incidences of psychiatric diseases and suicide are increased. Residents who are targets of mobbing should be noticed carefully to ensure good judgement and problems should be inspected objectively in a detailed manner. Anesthesiology socities and other medical professional socities should establish mobbing committees. Thus, mobbing problems can be resolved and healthy career oppurtunities can be presented to residents.

Keywords: Mobbing, anaesthesiology, residents


Gülnihal Aykut, Esra Mercanoğlu Efe, Selcan Bayraktar, Sinem Şentürk, İrem Başeğmez, Özlem Özkumit, Elmas Kabak, Belgin Yavaşçaoğlu, Hülya Bilgin. Mobbing Exposure of Anaesthesiology Residents in Turkey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 177-189

Sorumlu Yazar: Gülnihal Aykut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar