Preemptif Uygulanan Ketamin ve Gabapentinin Volatil Ajan Tüketimine, Postoperatif Analjezi Gereksinimine ve Kronik Ağrıya Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 38-43 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.10  

Preemptif Uygulanan Ketamin ve Gabapentinin Volatil Ajan Tüketimine, Postoperatif Analjezi Gereksinimine ve Kronik Ağrıya Etkileri

Tuna Çelebi1, İsmail Serhat Kocamanoğlu2, Yasemin Burcu Üstün2, Emre Üstün2, Haydar Şahinoğlu2
1Yalova Devlet Hastanesi, Anestezi Bölümü Yalova
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Kurupelit /samsun

Amaç: Çalışmamızda preemptif uygulanan ketamin ve gabapentinin, intraoperatif volatil ajan tüketimine, postoperatif analjezi gereksinimine ve 12 hafta sonra kronik ağrıya etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Jinekolojik laparotomi uygulanan 90 hasta, etik kurul izniyle çalışmaya alındı. Hastaların kronik ağrı risk faktörleri sorgulandı. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı: Standart anestezi uygulanan hastalardan, Grup K’ya insizyondan 5 dakika önce 0,3 mg kg-1, cilt kapatılırken 0,2 mg kg-1 i.v. ketamin yapıldı. Grup G’ye ameliyattan 2 saat önce 600 mg oral gabapentin verildi. Grup SF’e ise insizyondan 5 dakika önce ve cilt kapatılırken serum fizyolojik verildi. Anestezi derinliği bispektral indeks ile sabit düzeyde tutuldu, desfluran tüketimi kaydedildi. Postoperatif analjezileri i.v. fentanil HKA ile sağlanan hastaların, postoperatif belirli zaman kesitlerinde istirahat-öksürükle VAS değerleri, ilk butona basma zamanı, toplam butona basma sayısı, toplam fentanil miktarı, ek analjezik ihtiyacı, yan etkiler kaydedildi. Hastalar 12 hafta sonra telefonla aranarak operasyon bölgesindeki ağrı sorgulandı.
Bulgular: Grup G’de diğer gruplara göre anlamlı düzeyde fazla hastanın ailesinde ve kendisinde kronik ağrı öyküsü saptandı (p<0,001). HKA’da ilk butona basma zamanları Grup K’da, Grup SF’e göre anlamlı olarak uzun bulundu (p<0,01). Gruplar arasında kronik ağrı açısından anlamlı fark yoktu. Volatil ajan tüketimi ve postoperatif analjezik ihtiyacı gruplar arasında benzer bulundu (p>0,05).
Sonuç: Gabapentinin kronik postoperatif ağrıyı engellediğine dair dolaylı işaretler saptanmakla beraber ilave çalışmalara ihtiyaç gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Preemptif analjezi, ketamin, gabapentin, postoperatif ağrı, laparotomi


The Effects of Preemptive Ketamine and Gabapentin on Volatile Agent Consumption, Postoperative Analgesic Requirement and Chronic Pain

Tuna Çelebi1, İsmail Serhat Kocamanoğlu2, Yasemin Burcu Üstün2, Emre Üstün2, Haydar Şahinoğlu2
1Department Of Anaesthesıology, State Hospital, Yalova /turkey
2Department Of Anaesthesıology, Ondokuz Mayıs Unıversıty Medıcal School Samsun/turkey

Objective: The aim of our study was to compare the effects of preoperative administration of ketamine or gabapentin on intraoperative volatile agent consumption, postoperative analgesic requirement and chronic pain evaluated after 12 weeks.
Methods: Ninety patients undergoing gynaecologic laparotomy were enrolled in the study, with the permission of the ethics committee. Any history of chronic pain was recorded. Patients were randomly allocated to three groups: All groups received the same standard anaesthesiology management – Group K: ketamine IV 0.3 mg.kg-1 5 minutes before skin incision and 0.2 mg.kg-1 during the skin closure; Group G: gabapentin 600 mg orally 2 hours before operation; Group S: saline 5 minutes before skin incision and during skin closure. The depth of anaesthesiology was adjusted according to BIS, and consumption of desflurane was recorded. Postoperative analgesia was achieved with fentanyl PCA IV. The VAS scores of patients at rest and cough, the first button pressing time, the total number of PCA demands, the total amount of fentanyl consumed, additional analgesic requirements and the side effects were recorded. After 12 weeks, patients were asked about the presence of pain in the operative area by phone.
Results: A history of chronic pain in patients and their family was more common in Group G (p<0.001). The time to first PCA demand was longer in Group K than in Group S (p<0.01). Volatile agent consumption, postoperative analgesic requirements and chronic pain were similar in all groups (p>0.05).
Conclusion: Although there were indirect signs that gabapentin prevents chronic postoperative pain, additional studies are needed.

Keywords: Preemptive analgesia, ketamine, gabapentin, postoperative pain, laparotomy


Tuna Çelebi, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Burcu Üstün, Emre Üstün, Haydar Şahinoğlu. The Effects of Preemptive Ketamine and Gabapentin on Volatile Agent Consumption, Postoperative Analgesic Requirement and Chronic Pain. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 38-43

Sorumlu Yazar: İsmail Serhat Kocamanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar