Tek Taraflı İnguinal Herni Ameliyatlarında Spinal Anestezi ile Paravertebral Bloğun Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 257-263 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.75508  

Tek Taraflı İnguinal Herni Ameliyatlarında Spinal Anestezi ile Paravertebral Bloğun Karşılaştırılması

Canan Tülay Işıl1, Ayşe Surhan Özer Çınar1, Sibel Oba1, Rıza Gürhan Işıl2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tek taraflı inguinal herni ameliyatlarında spinal anestezi ile paravertebral bloğun etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Elektif tek taraflı inguinal herni ameliyatı planlanan ASA I-III, 18- 68 yaş arasında 60 olgu çalışmaya dahil edildi. Grup SA'dan 2, Grup PVB'den 4 olgu çalışma dışı bırakılıp 54 hasta üzerinden istatistiksel değerlendirme yapıldı. Olgular iki gruba ayrıldı; Grup SA (n=28), spinal anestezi ve Grup PVB (n=26), paravertebral blok. Olgulara rutin monitörizasyon uygulandı ve ortalama arter basınçları (OAB) ile kalp tepe atımları (KTA) ameliyat bitimine kadar kaydedildi. Demografik özellikler, cerrahi veri, Bromage 3 skoruna ulaşma süresi ve duyusal blok seviyeleri (pin-prick), maksimum yüksekliğe ulaşma süresi, T10 dermatom seviyesine yükselme zamanı, duyu ve motor bloğun tamamen kalkma süresi; postoperatif 0-24. saatlerde ağrı (VAS), bulantı-kusma ve hasta memnuniyeti kaydedildi.
BULGULAR: Grup SA’da blok sonrası alınan OAB ölçümlerinde ve 10.dk’dan 90.dk kadar alınan KTA ölçümlerinde düşüşler anlamlı bulundu (p<0,01). Grup PVB’de duyu bloğunun kalkma süresi Grup SA’ya göre uzun saptanırken (p<0,01), total paralizi oranı Grup SA’da daha yüksek bulundu. Bromage skorları gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p<0,01). Grup SA’da postoperatif 24. saat VAS düzeyi ve bulantı sıklığı Grup PVB’den anlamlı yüksekti (p<0,01).
SONUÇ: Paravertebral bloğun tek taraflı inguinal herni ameliyatlarında yeterli anestezi, kaliteli ve uzun süreli postoperatif analjezi sağladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: paravertebral blok, spinal anestezi, inguinal herni


Comparison of Spinal Anaesthesia and Paravertebral Block in Unilateral Inguinal Hernia Repair

Canan Tülay Işıl1, Ayşe Surhan Özer Çınar1, Sibel Oba1, Rıza Gürhan Işıl2
1Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic
2Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, General Surgery Clinic

OBJECTIVE: We aimed to compare the efficacy of spinal anaesthesia and paravertebral block on unilateral inguinal hernia repair.
METHODS: Sixty ASA I-III, patients aged between 18-64 years with unilateral inguinal hernia were enrolled in this study. Two patients in Group SA and 4 patients in Group PVB were excluded and statistical analyses were made on 54 patients. In regard to anaesthetic choice, patients were divided into two groups, 30 patients in each; Group SA, spinal anaesthesia and Group PVB, paravertebral block. Standard monitorization was done and mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) were recorded during surgical procedure. Demographic variables, surgical data, patient satisfaction, the onset times to reach T10 dermatome and to reach peak sensory level as well as onset time to reach modified Bromage 3 motor block were recorded. Postoperative nausea and vomiting, and postoperative 0-24th hour pain with visual analogue scale (VAS) were also measured.
RESULTS: Compared to pre-anaesthesia measurements the decrease in HR and MAP during the 10–90th minute period was significant in Group SA (p<0,01). In Group PVB, sensory block duration time was higher, whereas paralysis rate was higher in Group SA (p<0,01). Bromage Scores were significantly different between the groups (p<0,01). In Group SA postoperative 24th hour VAS score and nausea and vomiting were significantly higher compared to Group PVB (p<0,01).
CONCLUSION: n conclusion, paravertebral block provides acceptable surgical anaesthesia, maintaining good quality and long duration on postoperative analgesia in unilateral hernia repair.

Keywords: paravertebral block, spinal anesthesia, inguinal hernia


Canan Tülay Işıl, Ayşe Surhan Özer Çınar, Sibel Oba, Rıza Gürhan Işıl. Comparison of Spinal Anaesthesia and Paravertebral Block in Unilateral Inguinal Hernia Repair. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 257-263

Sorumlu Yazar: Canan Tülay Işıl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar