Normal ve Serebral Palsili Çocuklarda Farklı Soluk Sonu Desfluran Konsantrasyonlarının Bispektral İndeks Değerlerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 200-205 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.33  

Normal ve Serebral Palsili Çocuklarda Farklı Soluk Sonu Desfluran Konsantrasyonlarının Bispektral İndeks Değerlerine Etkisi

Aysun Ankay Yılbaş1, Banu Ayhan2, Seda Banu Akıncı2, Fatma Sarıcaoğlu2, Ülkü Aypar2
1Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Trabzon, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda; farklı intraoperatif soluk sonu desfluran konsantrasyonlarının serebral palsili olan ve olmayan çocukların bispektral indeks (BİS) değerlerine etkisini karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya elektif ortopedik cerrahi geçirecek 2-15 yaş arası, 20 normal çocuk (Grup N) ile serebral palsili, konuşamayan, iletişim kuramayan 20 çocuk (Grup SP) dahil edildi. Midazolam premedikasyonunu takiben, anestezi indüksiyonu 200 mL st-1 hızla %1 propofol infüzyonu ile BİS değerleri 50 oluncaya dek yapıldı. Anestezi indüksiyonu öncesinde ve sonrasında, %4 ve %6 soluk sonu desfluran kararlı durum konsantrasyonlarında ve uyandıktan hemen sonra kalp atım hızı, kan basıncı ve BİS ölçümleri kaydedildi. Kolmogorov-Smirnov, t-testi, eşleştirilmiş t-testi ve ki-kare testi kullanılarak yapılan analizlerde p<0,05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Grup SP’de anestezi sonlandırıldığında göz açma ve ekstübasyon süreleri anlamlı olarak daha uzundu. Anestezi indüksiyonu öncesi, %4 soluk sonu desfluran kararlı durum konsantrasyonunda ve uyandıktan hemen sonra ölçülen BİS değerleri SP’li hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü. Soluk sonu desfluran kararlı durum konsantrasyonu %6 iken SP’li çocuklarda BİS değerlerinin daha düşük olduğu görüldü ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Sonuç: Elde edilen verilere dayanarak; SP’li çocuklarda BİS monitörizasyonu ile daha düşük konsantrasyonlarda anestetik ajan kullanımının yan etkileri ve çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç etkileşimlerini azaltmak ve uyanmayı hızlandırmak açısından yararlı olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: erebral palsi, bispektral indeks, desfluran, pediyatrik anestezi


The Effect of Different End-tidal Desflurane Concentrations on Bispectral Index Values in Normal Children and Children with Cerebral Palsy

Aysun Ankay Yılbaş1, Banu Ayhan2, Seda Banu Akıncı2, Fatma Sarıcaoğlu2, Ülkü Aypar2
1Father Haçkalı Tashkent State Hospital, Department Of Anesthesiology, Trabzon, Turkey
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

Objective: In this study, we aimed to compare the effets of different intraoperative end-tidal desflurane concentrations on bispectral index (BIS) values in normal children and children with cerebral palsy.

Methods: Twenty normal children (Group N) and 20 children with noncommunicative/ nonverbal cerebral palsy (Group CP), between 2 and 15 years of age, undergoing elective orthopaedic surgery were included in the study. Following premedication with midazolam, anaesthesia was induced by infusing 1% propofol at a rate of 200 mL hr-1 until BIS reached 50. Heart rate, blood pressure and BIS values were recorded before and after induction of anaesthesia, at steady-state end-tidal concentrations of 4% and 6% desflurane, and after emergence from the anaesthetic. p<0.05 was considered significant in the statistical analyses, including Kolmogorov- Smirnov, t-test, paired samples t-test and chi-square test.

Results: The time to extubation and eye opening after discontinuation of anaesthesia was longer in Group CP. BIS values before the induction of anaesthesia, at a steady-state end-tidal desflurane concentration of 4% and after emergence from the anaesthetic were statistically significantly lower in Group CP. At a steady-state end-tidal desflurane concentration of 6%, BIS values were slightly lower in Group CP but this difference was not statistically significant.

Conclusion: Based on the data obtained, we concluded that BIS monitoring in children with cerebral palsy can be useful in terms of decreasing adverse effects and drug interactions due to multiple drug usage by reducing anaesthetic agent usage and improving emergence from the anaesthetic.

Keywords: Cerebral palsy, bispectral index, desflurane, paediatric anaesthesia


Aysun Ankay Yılbaş, Banu Ayhan, Seda Banu Akıncı, Fatma Sarıcaoğlu, Ülkü Aypar. The Effect of Different End-tidal Desflurane Concentrations on Bispectral Index Values in Normal Children and Children with Cerebral Palsy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 200-205

Sorumlu Yazar: Aysun Ankay Yılbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar