Laparoskopik Kolesistektomi Hastalarında Torakal Epidural Anestezi Deneyimlerimiz: Doksan Altı Hastanın Retrospektif Analizi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 29-34 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.68926  

Laparoskopik Kolesistektomi Hastalarında Torakal Epidural Anestezi Deneyimlerimiz: Doksan Altı Hastanın Retrospektif Analizi

Murat Bilgi1, Esin Erkan Alshair2, Hüseyin Göksu2, Osman Sevim2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Nizip Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Gaziantep, Türkiye

AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında geleneksel anestezi yaklaşımı genel anestezi uygulaması şeklindeyken günümüzde rejyonal anestezi teknikleri de başarıyla kullanılmaktadır. Biz laparoskopik kolesistektomi girişimlerinde torakal epidural anestezi deneyimlerimizi, postoperatif analjezi uygulamalarımızı, saptadığımız teknik güçlükleri ve oluşan yan etki ve komplikasyonları sunmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kasım 2009-Kasım 2012 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi ameliyatı geçiren 90 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, American Society of Anesthesiologists (ASA) skorları, ek hastalıkları, sedasyon için kullanılan ilaçlar ve dozları, girişim süreleri, kayıtlardan tarandı.
BULGULAR: Hastaların cinsiyet dağılımı erkek 15 (%15), kadın 81 (%85) hasta, yaş ortalamaları 46,74±13,28, boy ortalamaları 162,50±5,57 cm, kilo ortalamaları 73,57±12,48 kg idi. ASA sınıflaması dağılımları ise ASA I: 63 (%65), ASA II: 28 (%29), ASA III: 5 (%4) idi. Hastaların preoperatif muayenelerinde 3 (%3) hastada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 14 (%14) hastada diabetes mellitus (DM) ve 22 (%23) hastada hipertansiyon (HT) tanısı mevcut idi. Girişim sırasında 3 (%3) hastada bradikardi (kalp atım hızı 50 dk atım-1) gelişmiş ve hastalara atropin uygulanmış. Üç (%3) hastada hipotansiyon gelişmiş ve bu hastalara efedrin uygulanmış sonrasında sıvı resüstasyonu yapılmış. Hastalara ameliyat esnasında sedasyon amacıyla midazolam, ketamin hidroklorür, propofol uygulanmış. Hastalara torakal epidural girişim T7-9 intervertebral aralıktan oturur pozisyonunda yapılmış. Hastalara yüz maskesi yardımıyla 3-4 L dk-1 dan O2 verilmiş. Pnömoperiton oluşturmak için hastaların tümüne standart 12 mmHg CO2 basınç uygulanmış. Ameliyat sonrası hastaların ağrı duyması halinde epidural kateterden lokal anestetik uygulanmış.
SONUÇ: Laparaskopik kolesistektomi ameliyatlarında, torakal epidural anestezi genel anesteziye alternatif olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, torakal epidural anastezi, pnömoperiton


Experience of Laparoscopic Cholecystectomy Under Thoracic Epidural Anaesthesia: Retrospective Analysis of 96 Patients

Murat Bilgi1, Esin Erkan Alshair2, Hüseyin Göksu2, Osman Sevim2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Abant Izzet Baysal University Medical School Bolu, Turkey
2Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Nizip State Hospital, Gaziantep, Turkey

OBJECTIVE: Although the traditional anaesthesia method for laparoscopic cholecystectomy has been general anaesthesia, regional anaesthesia techniques are also successfully used today. In this paper, we aimed to report our experiences with thoracic epidural anaesthesia, including complications, postoperative analgesia, technical difficulties and side effects.
METHODS: Between December 2009 and November 2012, 90 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy were retrospectively analysed. Demographic data, American Society of Anesthesiologists (ASA) scores, comorbidities, duration of operations, medications and doses used for sedation were reviewed.
RESULTS: The gender distribution of patients were recorded as 15 males (15%) and 81 females (85%). The patients had an average age of 46.74±13.28, an average height of 162.50±5.57 cm and a mean weight of 73.57±12.48 kg. ASA classifications were distributed as follows: ASA I: 63 (65%) patients, ASA II 28 (29%) patients and ASA III: 5 patients. We recorded 3 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 14 patients with diabetes mellitus (DM) and 22 patients with hypertension who got their diagnosis in the perioperative visit. During the operation, three patients had bradycardia (heart rate 50 min-1), and atropine was applied. Ephedrine and fluid resuscitation had been applied to 3 patients for the treatment of intraoperative hypotension. Midazolam, ketamine hydrochloride and propofol were administered to patients for sedation during the operations. Thoracic epidural anaesthesia was performed at the level of T7 -9 intervertebral space with the patients in the sitting position. Patients were given oxygen by a face mask at a rate of 3-4 L min-1. The pneumoperitoneum was created by giving carbon dioxide at the standard pressure of 12 mmHg into the abdominal cavity in all patients. If needed, postoperative analgesia was provided by epidural local anaesthetic administration.
CONCLUSION: Thoracic epidural anaesthesia can be applied as an alternative to general anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, thoracic epidural anaesthesia, pneumoperitoneum


Murat Bilgi, Esin Erkan Alshair, Hüseyin Göksu, Osman Sevim. Experience of Laparoscopic Cholecystectomy Under Thoracic Epidural Anaesthesia: Retrospective Analysis of 96 Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Murat Bilgi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar