Elektif Lomber Diskektomi Geçiren Ötiroid Hastalarda Desfluran ve Propofolün Tiroid Hormonu Salınımına Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 68-72 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.66934  

Elektif Lomber Diskektomi Geçiren Ötiroid Hastalarda Desfluran ve Propofolün Tiroid Hormonu Salınımına Etkileri

Bilge Şentürk, Tümay Umuroğlu, Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tek seviye lomber diskektomi ameliyatı geçiren ötiroid hastalarda desfluran ve propofolün tiroid hormonu salınımı üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Tek seviye lomber diskektomi geçiren American Society of Anesthesiology (ASA) I-II, 21-65 yaş arası, ötiroid 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak 2 farklı gruba (n=20) ayrıldı. Anestezi idamesinde Grup D desfluran inhalasyon ajanı ve remifentanil IV infüzyonu aldı. Grup P ise IV propofol ve remifentanil infüzyonu aldı. Plazma serbest triiyodotironin (sT3), serbest tiroksin (sT4) ve tirotropin (TSH) düzeyinin tayini için anestezi indüksiyonundan 5 dk. önce ve 60 dk. sonra, cerrahi işlemden 1 saat ve 24 saat sonra olmak üzere 4 farklı zamanda kan örneği alındı.
BULGULAR: Her iki grupta da cerrahi sonrası ilk postoperatif saatte plazma TSH değerleri en yüksek seviyeye ulaştı ve 24. saatte preoperatif değerleri geriledi. Grup içi ve gruplar arası değerlendirmede plazma sT3 bakımından anlamlı bir fark yoktu. Grup P hastaları arasında sT4 düzeyleri anlamlı fark göstermedi, ancak Grup D’de sT4 düzeyleri anestezi indüksiyonundan sonraki 1. saatte en yüksek seviyeye ulaştı ve postoperatif 24. saatte preoperatif düzeye geriledi (p<0,05).
SONUÇ: Sonuçlarımızı doğrulayan ve tiroid patolojisi bulunan hastaların değerlendirildiği ileri çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid bezi, desfluran, propofol


The Effects of Desflurane and Propofol on the Release of Thyroid Hormones in Euthyroid Patients Undergoing Elective Lumbar Discectomy

Bilge Şentürk, Tümay Umuroğlu, Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Marmara University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare the effects of desflurane and propofol on the release of thyroid hormones in euthyroid patients undergoing single-level lumbar discectomy.
METHODS: The study group included 21-65-year-old American Society of Anesthesiology (ASA) I-II euthyroid 40 patients undergoing elective single-level lumbar discectomy. They were randomly divided into 2 groups (n=20). In the maintenance of anaesthesia, Group D received desflurane inhalational anaesthesia and remifentanil infusion, and Group P received propofol and remifentanil IV infusions. Four blood samples for the determination of plasma levels of free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4) and thyrotropin (TSH) were collected 5 min before and 60 min after the induction of anaesthesia and 60 min and 24 h after the surgery.
RESULTS: Plasma TSH levels in both groups reached the highest levels at the first postoperative hour and returned to the preoperative levels 24 hours after the surgery. Regarding plasma FT3 levels, there were no significant differences within and between groups. There were no significant differences in plasma FT4 levels within the patients of Group P, but in Group D, FT4 levels reached its peak in the first hour of anaesthesia induction and returned back to preoperative levels 24 hours postoperatively (p<0.05).
CONCLUSION: Further studies are needed to confirm our findings and evaluate patients with thyroid gland pathologies.

Keywords: Thyroid gland, desflurane, propofol


Bilge Şentürk, Tümay Umuroğlu, Ayten Saraçoğlu, Zeynep Eti, Fevzi Yılmaz Göğüş. The Effects of Desflurane and Propofol on the Release of Thyroid Hormones in Euthyroid Patients Undergoing Elective Lumbar Discectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 68-72

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar