Kardiyopulmoner Bypass Geçiren Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Erken Dönemde Belirlenmesinde İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in Değeri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 239-244 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.65668  

Kardiyopulmoner Bypass Geçiren Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Erken Dönemde Belirlenmesinde İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in Değeri

Muhammed Bayram1, Mehmet Ezelsoy1, Emrah Usta2, Kerem Oral1, Ayten Saraçoğlu3, Zehra Bayramoğlu1, Özgür Yıldırım1
1Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Kardiyopulmoner bypass sonrasında akut böbrek hasarıyla (ABH) sık karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kardiyopulmoner bypass sonrası gelişen ABH’nın saptanmasında ve şiddetinin derecelendirilmesinde serum kreatinin düzeyine kıyasla idrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin (NGAL) düzeylerinin önemini belirlemektir.
YÖNTEMLER: Elektif kardiyopulmoner bypass geçiren 28 hasta çalışmaya alındı. ABH tanısı için serum kreatinin düzeyinde %50 veya daha fazla artış kriter olarak alındı. Hastaların serum kreatinin düzeyleri preoperatif indüksiyon öncesinde, postoperatif dönemde 24, 48, 72. saatlerde çalışıldı. İdrar NGAL düzeyleri preoperatif indüksiyon öncesinde ve postoperatif 4. saatte çalışıldı. Kardiyopulmoner bypass süresi, kross klemp zamanı, hastanede yatış süreleri ve ek hastalıklar kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 19’u (% 68) erkek, 9’u (% 32) kadındı. ABH gelişen (n=11) ve gelişmeyenler (n=17) olarak iki gruba ayrıldılar. Postoperatif idrar NGAL düzeyleri akut böbrek hasarı gelişen grupta anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (11,8 ng mL-1’ye karşılık 104,0 ng mL-1, p=0.003). Postoperatif serum kreatinin düzeyleri akut böbrek hasarı gelişenlerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Akut böbrek hasarı gelişen grupta kardiyopulmoner bypass süresi (111,9 dk’ya karşılık 82,7 dk) ve kross klemp zamanı (76,9 dk’ya karşılık 59,1 dk) anlamlı olarak daha yüksekti. Üriner NGAL için 25.5 ng mL-1 cutoff değeri alındığında kardiyopulmoner bypass cerrahisinin 4. saatinde gelişen ABH tanısı için sensitivite %81,82, spesifite %94,12, AUC değerleri %947 bulundu.
SONUÇ: Bu çalışmada kalp cerrahisini takiben erken postoperatif dönemde ABH kriterlerinin belirlenmesinde serum kreatinine kıyasla idrar NGAL düzeylerinin önemli ölçüde yükseldiği ortaya konulmuştur. Daha geniş vaka serilerine gereksinim olmakla birlikte KBP sonrası gelişen ABH’nın erken dönemde saptanmasında idrar NGAL ölçümünün klinikte kullanılabilecek bir belirteç olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin, kardiyopulmoner bypass


Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass

Muhammed Bayram1, Mehmet Ezelsoy1, Emrah Usta2, Kerem Oral1, Ayten Saraçoğlu3, Zehra Bayramoğlu1, Özgür Yıldırım1
1Department of Cardiovascular Surgery, Bilim University, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Bilim University, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Bilim University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Acute kidney injury (AKI) is common following cardiopulmonary bypass (CPB). The aim of this study is to determine the accuracy of urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) levels following cardiac surgery to establish the severity of renal impairment as compared to serum creatinine levels.
METHODS: A total number of 28 patients undergoing elective cardiopulmonary bypass were included. Diagnostic criteria of AKI was estabilished in case of a percentage increase in the serum creatinine concentration of >50%. Serum creatinine levels were recorded in the preoperative period before induction and postoperative period in 24, 48 and 72. hours. Urinary NGAL measurement was performed before induction and in the 4th postoperative hour. The duration of CPB surgery, hospital stay and cross-clamp time were recorded.
RESULTS: Based on AKI criteria, subjects were grouped into AKI (n=11) and no AKI (n=19). Postoperative urinary NGAL levels were found significantly higher in group with AKI (11.8 ng mL-1 vs 104.0 ng mL-1, p=0.003). In AKI Group, CPB time bypass (111.9 min vs 82.7 min) and cross-clamp time (76.9 min vs 59.1 min) were significantly higher. A cutoff of 25.5 ng mL-1 yielded sensitivity of 81.82% and specifity of 94.12% at postoperative 4th hour with AUC of 0.947 for predication of AKI.
CONCLUSION: Urine NGAL rised significantly much earlier as compared to serum creatinine levels in the early postoperative period. Although larger case series are needed, we are in the opinion that urinary NGAL measurement may be used as an early clinical marker of AKI following CPB.

Keywords: Acute kidney injury, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, cardiopulmonary bypass


Muhammed Bayram, Mehmet Ezelsoy, Emrah Usta, Kerem Oral, Ayten Saraçoğlu, Zehra Bayramoğlu, Özgür Yıldırım. Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 239-244

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar