Fentanile bağlı öksürük insidansı ve injeksiyon hızının etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 33-39 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.033  

Fentanile bağlı öksürük insidansı ve injeksiyon hızının etkisi

Zeynep Nur Akçaboy, Erkan Yavuz Akçaboy, Ruslan Abdulleyev, Nermin Göğüş
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: : Fentanil, indüksiyon öncesi sıklıkla kullanılan bir ajandır ve zaman zaman öksürüğe neden olduğu bilinmektedir. Fentanile bağlı öksürük konusunda mevcut literatürde büyük farklılıklar bulunmasının yanı sıra yapılmış klinik çalışmalar da birbirleriyle çelişmektedir. Çalışmamızın amacı, indüksiyon öncesi kullanılan 2 µg/kg dozda fentanilin farklı injeksiyon hızlarının Türk halkında oluşturduğu fentanile bağlı öksürüğün insidansını ve şiddetini belirlemekti.
YÖNTEMLER: Lokal etik kuruk kararı ve hastalardan yazılı onamları alındıktan sonra elektif cerrahiye girecek ASA I-III 210 hasta bu randomize plasebo kontrollü çalışmaya alındı. Bronşial astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, üst solunum yolu infeksiyonu olanlar ile sigara içenler ve son 2 hafta içinde anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü almış olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara cerrahi öncesi premedikasyon uygulanmadı. Hastalara 2 µg/kg fentanil 2 sn, 20 sn veya aynı volümde % 0.9 NaCl 2 sn’de injekte edildi ve gruplar sırasıyla I, II ve III olarak belirlendi. Injeksiyonlar tamamlandıktan sonra oluşan öksürüklerin başlama zamanı ve şiddeti 1 dk. süreyle bağımsız bir gözlemci tarafından kaydedildi. Öksürüğün şiddeti öksürük sayılarına göre derecelendirildi: Hafif (1-2), orta (3-5), şiddetli (5’ten fazla). İstatiksel analiz ki kare ve bağımsız gruplarda t testi kullanılarak yapıldı ve p<0,05 istastiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Öksürüğün ortalama başlangıç süresi 21±7.71 oldu. Öksürük insidansları grup I, II, III’de sırasıyla % 11.4, % 8.6, % 0 olarak gerçekleşti.
SONUÇ: : Çalışmamıza katılan hastalarda fentanile bağlı öksürük oranı ortalama % 10 oldu ve bu sonuç ile Avrupa ve Uzak Doğu-Asya halklarının arasında bir yer aldı.

Anahtar Kelimeler: fentanil, öksürük


Incidence of fentanyl-induced coughing and effect of injection velocity

Zeynep Nur Akçaboy, Erkan Yavuz Akçaboy, Ruslan Abdulleyev, Nermin Göğüş
Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of I. Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Fentanyl is commonly used as a pre-induction adjunct, but can sometimes elicit cough. The existing literature about the incidence of fentanyl-induced cough (FIC) is extremely diverse and the results of clinical trials are conflicting. The purpose of our study was to investigate the effects of intravenous pre-induction doses (2 µg/kg) of fentanyl given with different injection velocities on the incidence and severity of FIC in Turkish population.
METHODS: Following local ethical approval and obtaining written informed consents of the patients, 210 ASA I-III, 18-75 year- old patients undergoing general anesthesia for elective surgery were enrolled into this randomized placebo- controlled study. The exclusion criteria included, history of bronchial asthma or chronic obstructive lung disease, upper respiratory tract infection, smoking, and angiotensin converting enzyme inhibitor use. No premedication was used before surgery. Patients received either 2 µg/kg fentanyl injected over 2 sec, 20 sec or the same volume saline placebo (NaCl % 0.9) injected over 2 sec in Groups I, II, and III respectively. After completion of injections, the onset time and intensity of coughing was recorded by a blinded observer for 1 minutes. Severity of coughing was graded based on the number of coughs as mild (1-2), moderate (3-5), severe (≥5). Statistical analyses were performed with chi- square and independent sample t tests. P<0,05 was regarded as statistically significant.
RESULTS: The mean onset time of coughing was 21±7,71 seconds after the injections. The frequencies of coughing were 11.4 %, 8.6 %, 0 % in Groups I,II, and III respectively.
CONCLUSION: According to our study, the mean incidence of coughing in the study participants after 2 µg/kg intravenous fentanyl was 10 % which is in-between European and Far East-Asiatic populations.

Keywords: fentanyl, coughing


Zeynep Nur Akçaboy, Erkan Yavuz Akçaboy, Ruslan Abdulleyev, Nermin Göğüş. Incidence of fentanyl-induced coughing and effect of injection velocity. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 33-39

Sorumlu Yazar: Zeynep Nur Akçaboy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar