Hiper ve Normotansif Hastada Esmololün Trakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıta Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 249-256 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.249  

Hiper ve Normotansif Hastada Esmololün Trakeal Entübasyona Hemodinamik Yanıta Etkisi

M. Bahadır Ökten, Dilek Ceyhan, Cemil Sabuncu
Osmangazi Ünv. Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Eskişehir

AMAÇ: Hipertansif ve normotansif hasta gruplarında, esmololün farklı indüksiyon dozlarında entübasyon sonrası oluşan kalp atım hızı ve ortalama arter basıncında gözlenen artışı baskılamadaki etkinliği araştırılmaktadır.
YÖNTEMLER: Yaşları 20-65 arasında 90 hasta çalışmaya alındı. Grup K (Kontrol grubu n=30), Grup N (Normotansif grup n=30) ve Grup H (Hipertansif grup n=30) olmak üzere gruplar oluşturuldu. Her gruba 5-7 mg kg-1 tiyopental sodyum, 0,1 mg kg-1 vekuronyum bromür uygulandı. Takiben Kontrol grubuna 5 mL % 5 dekstroz i.v, normotansif gruba 1 mg kg-1 esmolol i.v. ve hipertansif gruba da 2 mg kg-1 esmolol i.v. 30 sn içerisinde verildi. Tüm hastalardaki indüksiyon öncesi, sonrası, entübasyon sonrası 1., 3., 5., 7. ve 10. dk.’lardaki sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB) ve kalp atım hızı (KAH) ölçümleri kaydedildi..
BULGULAR: Normotansif gruptaki OAB değerleri entübasyon sonrası 1. dk.’da diğer gruplara göre düşük bulundu (p<0,05). Yine normotansif gruptaki entübasyon sonrası 3. ve 5. dk. OAB değerleri kontrol grubuna göre düşüktü (p<0,05). Gruplar arası KAH karşılaştırmasında bazal değer, indüksiyon sonrası ve entübasyon sonrası 10. dk.’da anlamlı fark yoktu (p>0,05). Hipertansif hasta grubundaki entübasyondan sonraki 1., 3., 5. dk.’lardaki KAH değerleri kontrol grubundan düşüktü (p<0,001).
SONUÇ: Esmolol entübasyona yanıt olarak ortaya çıkan taşikardiyi özellikle hipertansif hastalarda baskılamada oldukça başarılıdır. Ancak, kullandığımız dozlarda normotansif grupta arter basınçları kontrol altına alınırken hipertansif grupta yetersiz kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Esmolol, endotrakeal entübasyon, laringoskopi, kardiyovasküler yanıt


Effect of Esmolol on Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hyper- and Normotensive Patients

M. Bahadır Ökten, Dilek Ceyhan, Cemil Sabuncu
Osmangazi University Medical Faculty, Anaesthesiology And Reanimation Clinic, Eskişehir

OBJECTIVE: Investigation of the efficacy of different induction doses of esmolol in prevention of increases of heart rate and mean arterial pressure after endotracheal intubation in both hypertensive and normotensive patient groups.
METHODS: Ninety patients aged between 20-65 years were randomized into Group K (Control group n=30), Group N (Normotensive group n=30) and Group H (Hypertensive group n=30). All groups received standard induction with 5-7 mg kg-1 thiopental sodium, 0,1 mg kg-1 vecuronium bromide, control group 5 mL 5 % dextrose i.v, normotensive group 1 mg kg-1 esmolol i.v. and hypertensive group 2 mg kg-1 esmolol i.v within 30 seconds after induction of anesthesia. Systolic (SAP), and diastolic (DAP), mean arterial pressures (MAP) and heart rate (HR) were measured and recorded for all patients at pre-induction, post-induction, post-intubation 1., 3., 5., 7. and 10. minutes.
RESULTS: MAP values of normotensive group at post-intubation 1. minute were found to be significantly lower than other groups (p<0.05). MAP values of normotensive group at post-intubation 3. and 5. minutes were found to be significantly lower than the control group (p<0,05). There were no significant differences in HRs between groups at basal, pre-induction, post-induction and post-intubation 10. minutes (p>0,05). HR values of the Hypertensive group at post-intubation 1., 3., 5. minutes were found to be significantly lower than the control group (p<0,001).
CONCLUSION: Esmolol successfully prevents tachycardia which occurs as a response to intubation especially in hypertensive patients. While esmolol effectively controls arterial pressures of normotensive patients at these above-mentionhed doses, they might be insufficient for hypertensive patients.

Keywords: Esmolol, endotracheal intubation, laryngoscopy, cardiovascular responses


M. Bahadır Ökten, Dilek Ceyhan, Cemil Sabuncu. Effect of Esmolol on Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hyper- and Normotensive Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 249-256

Sorumlu Yazar: M. Bahadır Ökten


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar