Sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyathane kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 136-143 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.136  

Sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyathane kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi?

Mukadder Orhan Sungur, Fadıl Havas, Meltem Karadeniz, Umut Acar, Demet Altun, Tülay Özkan Seyhan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu prospektif gözlem çalışmasında elektif sezaryen olgularında, cerrahlarda varolan spinal blok uygulama süresinin eğitim hastanesinde ameliyathane kullanım süresini uzattığına dair yaygın kanının sorgulanması hedeflenmiştir.
YÖNTEMLER: Elektif sezaryen operasyonu planlanan ASA I-II 120 gebe spinal ve genel anestezi olarak 2 grupta çalışmaya alınmıştır. Her iki anestezi tekniği de eğitmen gözetiminde benzer deneyimdeki tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından uygulanmıştır. Hastaların demografik verileri, gebelik özellikleri, thazır (ameliyathaneye giriş- ameliyat için hazır olma süresi), tinsizyon (giriş- cerrahi insizyon), t histerotomi (cerrahi insizyon-histerotomi), thisterotomi-doğum (histerotomi- göbek kordonuna klemp konulması), tderlenme (cerrahi bitiş-uyanma odasına giriş süresi), toperasyon (cerrahi başlangıç-bitiş), tameliyathane (ameliyathaneye giriş- çıkış) süreleri, operasyon sırasında kullanılan sıvı ve efedrin miktarı kaydedilmiştir. Ayrıca yenidoğanların demografik verileri, Apgar skorları ve umbilikal ven kan gazı verileri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Gebelerin demografik verileri ve gebelik özellikleri benzer bulunmuştur. Spinal anestezi grubunda thazır, tinsizyon, t histerotomi ve thisterotomi-doğum süresi, genel anestezi grubunda ise tderlenme süresi anlamlı derecede uzun olarak saptanmıştır. Ameliyathane kullanım süreleri spinal ve genel anestezi grubunda benzer bulunmuştur (72.9±16.7 ve 70.2±12.9 dk). Spinal anestezi alan gebelerde sıvı tüketimi ve efedrin ihtiyacı daha fazla olmuştur. Yenidoğanların demografik verileri, PCO2 değerleri arasında fark saptanmamıştır. Genel anestezi grubunda spinale oranla yenidoğanların pO2 değerleri daha yüksek (36.7±14.2 ve 28.1±7.8 mmHg; p<0.001), pH değerleri ise daha düşük (7.32±0.04 ve 7.34±0.06; p=0.049) olmuştur, ancak bu değişiklikler Apgar skorlarına yansımamıştır.
SONUÇ: Cerrahi kanının aksine eğitim hastanesinde spinal anestezi uygulaması ameliyathane kullanım süresini arttırmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obstetrik anestezi, sezaryen, genel anestezi, spinal anestezi, ameliyathane


The effect of anesthetic technique on operating room time in elective cesarean section: spinal or general?

Mukadder Orhan Sungur, Fadıl Havas, Meltem Karadeniz, Umut Acar, Demet Altun, Tülay Özkan Seyhan
Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This prospective observational study aimed to investigate the surgical claim that spinal anesthesia in elective cesarean section in educational setting increases operating room time.
METHODS: ASA I-II 120 elective cesarean section parturients were grouped into spinal and general anesthesia groups. Both techniques were performed by residents under consultant supervision. Demographic characteristics of parturients, different time intervals as abbreviated with tready (entry of the patient into operating room-readiness for surgery), tincision (entry of the patient-skin incision), thysterotomy (skin incision-hysterotomy), thysterotomy-delivery (hysterotomy-cord clamping), temergence (end of the operation-entry to the postoperative care unit), toperation (start-end of surgery), toperating room (entry-exit from the operating room), type, and amount of fluid and dosages of ephedrine administered were recorded. Newborn demographic data, Apgar scores and results of the umbilical venous gas analysis were noted.
RESULTS: Demographics, and parturients’ characteristics were similar in both groups. Spinal anesthesia was associated with longer tready, tincision, thysterotomy, thysterotomy-delivery times whereas general anesthesia resulted in prolonged temergence times. Operating room time were similar (72.9±16.7 vs 70.2±12.9 min for spinal and general anesthesia, respectively). Spinal anesthesia parturients had higher crystalloid and ephedrine requirements. No statistical significance was detected in demographic data of newborns and related PCO2 values. In the general anesthesia group, newborns had higher PO2 (36.7±14.2 vs 28.1±7.8 mmHg; p<0.001) and lower pH values (7.32±0.04 vs 7.34±0.06; p=0.049 compared to the spinal anesthesia group, although not reflected in Apgar scores
CONCLUSION: Contrary to surgical claims, choice of spinal anesthesia as anesthetic technique does not increase operating room time when compared to general anesthesia.

Keywords: Obstetric anesthesia, cesarean section, general anesthesia, spinal anesthesia, operating rooms


Mukadder Orhan Sungur, Fadıl Havas, Meltem Karadeniz, Umut Acar, Demet Altun, Tülay Özkan Seyhan. The effect of anesthetic technique on operating room time in elective cesarean section: spinal or general?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 136-143

Sorumlu Yazar: Tülay Özkan Seyhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar