‘Weaning’ Modeli Olarak Basınç Destekli (PSV) ve Volüm Destekli (VSV) Ventilasyon Modellerinin Karşılaştırması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 170-175 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.61687  

‘Weaning’ Modeli Olarak Basınç Destekli (PSV) ve Volüm Destekli (VSV) Ventilasyon Modellerinin Karşılaştırması

Nurcan Kızılcık Sancar, Perihan Ergin Özcan, Evren Şentürk, Çiğdem Selek, Nahit Çakar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; “weaning” yöntemi olarak basınç hedefli destekli ventilasyon (PSV) ile volüm hedefli destekli ventilasyon (VSV) modellerinden, birinin diğerine üstünlüğünün olup olmadığını tespit etmektir.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza 60 hasta alınmıştır. Hastalar rastgele iki eşit gruba ayrılmıştır. PaCO2: 35-45 mmHg, pH>7,32, 6-8 mL kg-1 soluk hacmi (TV), satürasyon>%92, PaO2 >60 mmHg olacak şekilde, birinci gruba; FiO2 ve hava yolu basıncı ayarlanmış, PSV uygulanmış, ikinci gruba; FiO2, TV ve üst basınç seviyesi ayarlanmış, VSV uygulanmıştır. Hastalara her sabah T-parçası ile spontan solunum denemesi yapılmıştır. Spontan solunum denemesi sorunsuz olan hastalar ekstübe edilmişlerdir. Başarısız olan hastalarda mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştır. Destekli ventilasyon süresi (DVS), mekanik ventilasyon süresi (MVS), toplam T-parçası süresi (TTS), toplam weaning süresi (TWS), sedasyon ihtiyacı (Sİ) kaydedilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede “T-Test, Ki-kare” testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda ortalama DVS; PSV grubunda 82,60 saat, VSV grubunda 56,03 saat (p=0,041), ortalama TWS PSV grubunda 95,30 saat, VSV grubunda 61,53 saat (p=0,035), ortalama TTS PSV grubunda 7,67 saat, VSV grubunda 3,83 saat (p=0,007), bulunmuştur. ‘Weaning’ süreci boyunca PSV grubunda 19, VSV grubunda 9 hastada Sİ olmuştur (p=0,01). Değerlendirilen diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak ‘weaning’ sürecinde kullanılan VSV’nin PSV’ye daha üstün olduğuna ilişkin ön bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Weaning, ventilatör desteği, destekli solunum modelleri


The Comparison of Pressure (PSV) and Volume Support Ventilation (VSV) as a ‘Weaning’ Mode

Nurcan Kızılcık Sancar, Perihan Ergin Özcan, Evren Şentürk, Çiğdem Selek, Nahit Çakar
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Anaesthesiology And Reanimation Istanbul

OBJECTIVE: The purpose of our study is to compare two different ventilation modes-pressure support ventilation (PSV) and volume support ventilation (VSV)-as the means of weaning.
METHODS: Sixty patients were enrolled in our study. Patients were randomized in to two groups. For the PSV group, FiO2 and airway pressure values were adjusted in order to sustain PaCO2: 35-45 mm Hg, pH>7.32, 6-8 mL kg-1 TV (tidal volume), and saturation >92%. For the VSV group, FiO2, TV, respiration frequency (f), and peak pressure were adjusted to obtain PaCO2: 35-45 mm Hg, pH>7.32, 6-8 mL kg-1 TV, saturation >92%, and PO2>60 mm Hg. Every morning, spontaneous breathing was tried in those patients. The patients were extubated after 2 hours of T-piece breathing. The patients who failed spontaneous respiration with the T-piece were returned to mechanical ventilation. Assisted respiration time (ART), mechanical respiration time (MRT), total T-piece time (TTT), total weaning time (TWT), and sedation need (SN) values were recorded. “T-test” and “Chi-square” methods were used for statistical analysis.
RESULTS: In our study, the mean ART was 82.60 hours for the PSV group and 56.03 hours for the VSV group (p<0.041). TWT was 93.30 hours for the PSV group and 56.03 hours for the VSV group (p<0.035). The mean TTT was 7.67 hours for the PSV group and 3.83 hours for the VSV group (p<0.007). Nineteen patients in the PSV group and 9 patients in the VSV group required sedation during the weaning process (p<0.01).
CONCLUSION: In the weaning period, VSV seems to be more advantageous than PSV.

Keywords: Weaning, ventilatory support, assisted ventilation modes


Nurcan Kızılcık Sancar, Perihan Ergin Özcan, Evren Şentürk, Çiğdem Selek, Nahit Çakar. The Comparison of Pressure (PSV) and Volume Support Ventilation (VSV) as a ‘Weaning’ Mode. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 170-175

Sorumlu Yazar: Perihan Ergin Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar