Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi; İzmir Raporu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 396-405 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.61587  

Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi; İzmir Raporu

Şule Özbilgin, Mert Akan, Volkan Hancı, Ceren Aygün, Bahar Kuvaki
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanıklar tarafından erken başlatılan kardiyopulmoner resüsitasyonun (KPR) kardiyak arest sonrası yaşamı arttırdığı gösterilmiştir. Ülkemizde kardiyak arest olgularında halk tarafından temel yaşam desteği (TYD) başlatılması nadir bir durumdur. Çalışmamızda, anket yapılarak halkımızın KPR ve TYD konusundaki farkındalık, bilgi düzeyleri ve tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’nin batı bölgesinde, nüfusun yoğun olduğu işlek bir caddesinde 18 yaş ve üstü en az 500 kişiye ulaşılması hedeflenerek kardiyak arest ve yapılması gerekenler ile ilgili 21 soru içeren bir anket çalışması yapıldı. Kardiyak arest bulguları ile ilgili bilgileri, daha önceki KPR deneyimleri, temel yaşam desteği bilgileri, KPR ile ilgili endişeleri gibi konular sorgulandı.
BULGULAR: Toplanan 550 anket formundan tam doldurulmuş olan 533 anket formu değerlendirmeye alındı. KPR ile ilgili eğitim aldığını belirtenlerin oranı %40,3 idi. Bunların çoğunluğu işyerinde verilen kurslarda (%8,4) eğitim aldıklarını belirtti. Kardiyak arest bulguları olarak %40,7 bilincin kaybolması, %49,3 solunumun durması, %60,7 dolaşımının durması olarak yanıtlandı. Uygulamaya yönelik bilgi sorularından göğüs kompresyonu uygulama yerini bilenler %52,0, hızını doğru bilenler %18,4, derinliğini doğru bilenler %34 ve kompresyon-ventilasyon oranını doğru bilenler %15,6 olarak bulundu. Tanık tarafından KPR başlatma oranı %3,6 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’nin batısında, eğitim düzeyi yüksek olan bir bölgede KPR eğitimi almış kişilerin oranının %40,7 ve tanık tarafından kardiyak arest anında KPR başlatılma oranı %3,6 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların çoğu KPR bilgi ve becerilerini düzeltmek ve geliştirmek için gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. Toplumda KPR ile ilgili bilgi ve farkındalık, halka KPR eğitiminin yaygınlaştırılması ile arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, kardiyak arest, tutum, sağlık bilgisi, anket


Evaluation of Public Awareness, Knowledge and Attitudes about Cardiopulmonary Resuscitation: Report of İzmir

Şule Özbilgin, Mert Akan, Volkan Hancı, Ceren Aygün, Bahar Kuvaki
Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Early initiation of cardiopulmonary resuscitation (CPR) by witnesses increases survival after cardiac arrest. In Turkey, our country, it is rare that basic life support (BLS) is initiated by a layperson. In our study, we aimed to use a survey to research awareness, level of knowledge and attitudes of the public to CPR and BLS.
METHODS: A 21-question survey was administered to individuals aged ≥18 years on a busy street in a city of a western region of Turkey. Topics such as knowledge about cardiac arrest findings, previous experience of CPR, knowledge of BLS and concerns related to CPR were questioned.
RESULTS: The fully completed forms of 533 people were evaluated. There were 40.7% who stated that they had received training in CPR. For signs of cardiac arrest, 40.7% answered loss of consciousness, 49.3% answered cessation of breathing and 60.7% answered cessation of circulation. It was found that 35.5% could perform only chest compressions, 27.6% could perform mouth-to-mouth ventilation and 28.7% able to perform both. While 52.0% knew the location for performing chest compressions, 34.3% knew the correct depth and 15.6% knew the correct compression–ventilation rate. Bystander CPR was performed by 3.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, 40.7% of people living in a highly educated region in the western part of Turkey had received CPR training and 3.6% performed bystander CPR. A majority of participants stated that they were willing to correct and develop their knowledge and skills related to CPR. Effective public CPR training programmes may increase the knowledge and awareness of CPR in the adult population.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, cardiac arrest, attitudes, healthy knowledge, survey


Şule Özbilgin, Mert Akan, Volkan Hancı, Ceren Aygün, Bahar Kuvaki. Evaluation of Public Awareness, Knowledge and Attitudes about Cardiopulmonary Resuscitation: Report of İzmir. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 396-405

Sorumlu Yazar: Şule Özbilgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar