Preoperatif Bilgilendirme Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin State-Trait Anxiety Inventory Test ile Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 44-49 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.11  

Preoperatif Bilgilendirme Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin State-Trait Anxiety Inventory Test ile Karşılaştırılması

Ayşe Taşdemir, Arzum Erakgun, Mustafa Nuri Deniz, Agah Çertuğ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Hastaların çoğunda, ameliyat öncesi farklı derecelerde kaygı ve korku görülmektedir. Preoperatif dönemde anestezist tarafından yapılan görüşme ve bu görüşmede verilen bilgiler anksiyete seviyelerini düşürmek amacıyla uygulanan yöntemlerden biridir. Biz bu çalışmada STAI anksiyete skalası kullanarak ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeylerini ve preoperatif bilgilendirmenin, postoperatif anksiyete düzeyine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Etik kurul onayı alındıktan sonra çalışmaya dahil edilen 107 hastaya preoperatif anksiyete düzeylerini ölçmek amacıyla birebir görüşme yöntemi kullanılarak hastaların durumsal kaygısını ölçmede kullanılan “STAI FORM TX-1” anket formu dolduruldu. Tüm hastalara ameliyat ve genel anestezi ile ilgili bilgiler verildikten sonra standart genel anestezi uygulandı. Postoperatif dönemde hastaların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla postoperatif 4-6. saatleri arasında yine STAI FORM TX-1 anket formu tekrar dolduruldu.
Bulgular: Preoperatif dönemde yapılan 1. Anket ile postoperatif dönemde yapılan 2. Anket testlerindeki anksiyete düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir düşme saptandı (p<0,05). Cinsiyetle STAI arasındaki ilişki incelendiğinde preoperatif dönemde, kadın hastaların Anket 1 değerlerinin, erkek hastaların Anket 1 değerlerinden yüksek olduğu, iki grup arasındaki bu farkında istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) tespit edildi. Postoperatif dönemde değerlendirilen Anket 2 değerleri ile cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde kadınların anksiyete düzeylerinin, erkeklerden daha yüksek olduğu, ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu.
Sonuç: Kadınlarda aileden ayrılmaya bağlı anksiyetenin daha yoğun yaşanmasından ve kadınların endişelerini daha rahat ifade edebilmelerinden dolayı kadın hastalarda preoperatif anksiyete düzeyleri erkeklerden daha yüksek olmaktadır. Ayrıca preoperatif bilgilendirme anksiyete düzeyini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Preoperatif anksiyete, State-Trait Anxiety Inventory test, preoperatif bilgilendirme, postoperatif anksiyete


Comparison of Preoperative and Postoperative Anxiety Levels with State-Trait Anxiety Inventory Test in Preoperatively Informed Patients

Ayşe Taşdemir, Arzum Erakgun, Mustafa Nuri Deniz, Agah Çertuğ
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ege University Medical School, Izmir, Turkey

Objective: Different degrees of anxiety and fear are seen in the majority of pre-operative patients. An interview conducted by the anaesthesiologist during the preoperative period and the information given in this interview may reduce anxiety levels. In this study we aimed to evaluate the preoperative and postoperative anxiety levels and the impact of the preoperative information on the level of postoperative anxiety using the STAI anxiety scale.
Methods: After approval of the ethics committee, the “STAI FORM TX- 1” questionnaire, which is used to measure situational anxiety, was administered to 107 patients via an interview in order to measure their levels of preoperative anxiety. Standard general anaesthesiology was performed after all patients received information on the surgical operation and general anaesthesiology. In order to determine postoperative anxiety levels in patients in the postoperative period, the STAI FORM TX-1 questionnaire was repeated at postoperative 4-6 hours.
Results: A significant decrease (p<0.05) in anxiety was observed between the 1st and 2nd questionnaire. Levels of anxiety in women were significantly higher than in male patients (p<0.05) preoperatively. Postoperatively, women’s anxiety levels were higher than in male patients but this difference was not statistically significant (p=0.05). Conclusion: The level of preoperative anxiety in women is higher than in men as resurgence of anxiety in women leaving the family is more intense and women express their concerns more easily than men. In addition, preoperative information reduces the level of anxiety.

Keywords: Preoperative anxiety, State-Trait Anxiety Inventory Test, preoperative information, postoperative anxiety


Ayşe Taşdemir, Arzum Erakgun, Mustafa Nuri Deniz, Agah Çertuğ. Comparison of Preoperative and Postoperative Anxiety Levels with State-Trait Anxiety Inventory Test in Preoperatively Informed Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 44-49

Sorumlu Yazar: Mustafa Nuri Deniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar