Ratlarda Oluşturulan Medulla Spinalis Travma Modelinde Aktive Protein C’nin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 212-221 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.212  

Ratlarda Oluşturulan Medulla Spinalis Travma Modelinde Aktive Protein C’nin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması

Ebru Polat1, Necati Gökmen2, Elvan Öçmen2, Alper Bağrıyanık3, Mahir Kuyumcu2, Atalay Arkan2
1Giresun Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Giresun
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada spinal kord travması (SKT) oluşturulan ratlarda, farklı zaman dilimlerinde intravenöz olarak uygulanan aktive protein C (APC)’nin koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 32 adet Wistar Albino türü dişi rat alındı. Deneklere cerrahi işlem öncesi eter anestezisi uygulandı. Grup L (n: 2): Laminektomi uygulandı. Grup APC 30 (n: 6): intravenöz 100 µg kg-1 APC verildi ve 30 dk sonra SKT oluşturuldu. Grup SF (n: 6): SKT oluşturulduktan hemen sonra intravenöz 1 mL SF verildi. Grup APC akut (n: 6): SKT oluşturulduktan hemen sonra intravenöz 100 µg kg-1 APC verildi. Grup APC 6 (n: 6): SKT oluşturulduktan 6 saat sonra intravenöz 100 µg kg-1 APC verildi. Grup APC 12 (n: 6): SKT oluşturulduktan 12 saat sonra intravenöz 100 µg kg-1 APC verildi. Spinal kord travması, Yaşargil anevrizma klibi (Aesculap FE 721 K) dura ve spinal kordu çepeçevre saracak şekilde bir dakika süreyle kliplenerek gerçekleştirildi. Tüm deneklerin fonksiyonel iyileşmeleri 1., 3., 5., 7., 14., 21., 28., ve 35. günlerde Basso, Beattie, Bresnahan (BBB) lökomotor skorlama ile değerlendirildi ve 35. gün sonunda histopatoloji için örnekler alındı.
BULGULAR: Nörodavranışsal testlerin sonuçları karşılaştırıldığında APC uygulanan gruplarda SF grubuna göre 28. ve 35. günlerde anlamlı iyileşme olduğu gözlendi. Histopatolojik olarak yapılan değerlendirmelerde miyelinli akson ve nöron sayısı açısından APC uygulanan gruplarda SF grubuna göre anlamlı yükseklik gözlenirken glial hücre sayısı açısından SF grubunda diğer gruplara göre anlamlı yükseklik bulundu.
SONUÇ: APC’nin uzun dönemde motor fonksiyonlarda düzelme sağladığı, nöron ve miyelinli aksonları koruduğu, glial hücre oluşumunu azalttığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, aktive protein C, nöron koruma, rat


Neuroprotective Efficacy of Activated Protein C in An Experimental Spinal Cord Injury Model in Rats

Ebru Polat1, Necati Gökmen2, Elvan Öçmen2, Alper Bağrıyanık3, Mahir Kuyumcu2, Atalay Arkan2
1Department Of Anaesthesiology, Giresun Goverment Hospital, Giresun, Turkey
2Department Of Anaesthesiology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Department Of Histology And Embryology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to investigate the neuroprotective effect of intravenous (iv) Activated Protein C (APC) in an experimental spinal cord injury (SCI) model in rats.
METHODS: Thirty two Wistar Albino female rats were included in the study. Before surgery, anesthesia was applied to the rats. Group L (n: 2): Laminectomy was performed. Group APC 30 (n: 6): iv 100 µg kg-1 APC was injected 30 minutes before SCI. Group SF (n: 6): iv 1 mL % 0,9 NaCl was injected just after SCI. Group APC acute (n: 6): iv 100 µg kg-1 APC was injected right after SCI. Group APC 6 (n: 6): iv 100 µg kg-1 APC was injected six hours after SCI. Group APC 12 (n: 6): iv 100 µg kg-1 APC was injected 12 hours after SCI. Spinal cord injury was induced by applying Yasargil aneurysm clip on dura and spinal cord (Aesculap FE 721 K). Functional recovery was rated by Basso, Beattie, Bresnahan (BBB) locomotive rating scale scores determined at 3., 5., 7., 14., 21., 28., and 35. days. After locomotor activity tests, samples were evaluated histopathologically.
RESULTS: We have observed significant recovery on APC group as compared to the SF group at 28. and 35. days based on the results of locomotor activity tests. Significant increase in the number of myelinated axons and neurons on APC groups as compared to the SF group was observed, meanwhile in the SF group we found significant increase in glial cells.
CONCLUSION: APC protects neurons and myelinated axons and decreases the glial cell production.

Keywords: Spinal cord injury, activated protein C, neuroprotection, rat


Ebru Polat, Necati Gökmen, Elvan Öçmen, Alper Bağrıyanık, Mahir Kuyumcu, Atalay Arkan. Neuroprotective Efficacy of Activated Protein C in An Experimental Spinal Cord Injury Model in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 212-221

Sorumlu Yazar: Elvan Öçmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar