Normal ve Zor Havayolu Simülasyonlarında C-MAC D-Blade, Konvansiyonel C-MAC ve Macintosh Laringoskopların Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 182-189 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.59672  

Normal ve Zor Havayolu Simülasyonlarında C-MAC D-Blade, Konvansiyonel C-MAC ve Macintosh Laringoskopların Karşılaştırılması

Alper Kılıcaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Sema Tuncer Uzun
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Konya / Turkey

AMAÇ: Yakın bir zamanda zor havayolu yönetiminin mevcut potansiyelini daha da geliştirmek için CMAC sistemine, blade’i daha fazla açılandırılmış “CMAC D-blade” eklendi. Bu çalışmanın amacı, normal ve zor havayolu simülasyonlarında yeni CMAC D-blade in laringoskopik görüntü ve entübasyon parametrelerini konvansiyonel CMAC video laringoskop ve Macintosh direkt laringoskop (ML) ile karşılaştırarak araştırmaktı.
YÖNTEMLER: Bu randomize kontrollü çalışma 26 deneyimli anestezi uygulayıcısı tarafından gerçekleştirildi. Endotrakeal entübasyon işlemleri Laerdal SimMan® mankeninde: (1) normal havayolu, (2) servikal omurga immobilizasyonu, (3) dil ödemi senaryolarında gerçekleştirildiler. Entübasyon süreleri, başarı oranları, entübasyon deneme sayıları, laringoskopi görüntüleri, diş kompresyonunu şiddeti kaydedildi.
BULGULAR: Tüm senaryolarda videolaringoskoplar Macintosh laringoskoptan daha iyi görüntü sağladılar ve daha az diş kompresyonuna neden oldular. Servikal omurga immobilizasyonu senaryosunda D-blade diğer laringoskoplara göre daha az diş kompresyonuna neden oldu (p<0,001). Entübasyon başarısı açısından videolaringoskoplar arasında fark yoktu (p>0,05). CMAC ile en kısa entübasyon süreleri elde edildi. ML ile başarısızlık oranı %19 idi. Dil ödemi senaryosunda, CMAC ile daha başarılı ve daha hızlı entübasyon sağlandı (p<0,001). Videolaringoskoplar arasında laringoskopik görüntü skorları ve diş basısı açısından fark yoktu (p>0,05). Başarısız entübasyon oranı ML ile %46 ve D-blade ile %7 idi.
SONUÇ: CMAC D-blade servikal omurga immobilizasyonu senaryosunda konvansiyonel CMAC ve ML’a göre daha az diş kompresyonuna neden olmuştur. Konvansiyonel CMAC ile dil ödemi senaryosunda D-blade ve ML’a göre daha iyi entübasyon şartları sağlanmıştır. Bu iki videolaringoskop farklı zor havayolu şartlarında birbirlerini tamamlayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Zor laringoskopi, videolaringoskopi, manken, ekipman


Comparison of the C-MAC D-Blade, Conventional C-MAC, and Macintosh Laryngoscopes in Simulated Easy and Difficult Airways

Alper Kılıcaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Sema Tuncer Uzun
Department Of Anaesthesiology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty Of Medicine, Konya, Turkey

OBJECTIVE: Recently, to further enhance the potential in the management of difficult airways, the highly angulated D-Blade was added to the C-MAC system. The purpose of this study was to investigate the laryngoscopic view and intubation parameters using the new C-MAC D-Blade in comparison to the conventional C-MAC video laryngoscope and Macintosh direct laryngoscope in simulated easy and difficult airways.
METHODS: We recruited 26 experienced anaesthesia providers into a randomized trial. Each performed tracheal intubation of a Laerdal SimMan® manikin with each laryngoscope in the following laryngoscopy scenarios: (1) normal airway, (2) cervical spine immobilization, and (3) tongue edema. The intubation times, success rates, number of intubation attempts, laryngoscopic views, and severity of dental compression were recorded.
RESULTS: In all scenarios, video laryngoscopes provided better laryngeal exposure than the ML and appeared to produce less dental pressure. In the cervical spine immobilization scenario, D-Blade caused less dental pressure and showed better Cormack-Lehane (CL) classes than the other devices (p<0.001). There were no differences between video laryngoscopes in success of tracheal intubation (p>0.05). The CMAC provided the most rapid intubation. The rate of failure was 19% with ML. In the tongue edema scenario, the CMAC provided the most rapid and successful intubation (p<0.001). There were no differences between video laryngoscopes in laryngoscopic views according to CL classification and dental pressure (p>0.05). The rate of failure was 46% with the ML and 7% with the D-Blade.
CONCLUSION: The CMAC D-Blade caused less dental pressure than the conventional C-MAC and ML in the cervical immobilization scenario. The conventional CMAC performed better than the D-Blade and ML in the tongue edema scenario. These two video laryngoscopes may complement each other in various difficult airway situations.

Keywords: Difficult laryngoscopy, video laryngoscopy, manikin, equipment


Alper Kılıcaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Sema Tuncer Uzun. Comparison of the C-MAC D-Blade, Conventional C-MAC, and Macintosh Laryngoscopes in Simulated Easy and Difficult Airways. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 182-189

Sorumlu Yazar: Alper Kılıcaslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar