Endotrakeal Entübasyonda LMA CTrach ve Video Laringoskop Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 251-256 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.58815  

Endotrakeal Entübasyonda LMA CTrach ve Video Laringoskop Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Nevzat Gümüş, Ahmet Dilek, Fatma Ülger, Ersin Köksal, Erhan Çetin Çetinoğlu, Fatih Özkan, Fuat Güldoğuş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Endotrakeal entübasyonda direkt laringoskopla (DL) görülen Cormack ve Lehane (C-L) görüntü skoru ile LMA CTrach ve video laringoskopla elde edilen endoskopik görüntü skorlarını ve aynı zamanda LMA CTrach ile video laringoskopun entübasyon başarısını, entübasyon süresini, hemodinamik yanıt ve stres yanıt üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 18–65 yaş arasında değişen, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skoru I-III, elektif cerrahi uygulanacak 100 hasta dâhil edildi. Hastalar rastgele 50’şerli iki gruba ayrıldı; grup C ve grup V. Her iki gruba Macintosh Laringoskop ile direkt laringoskopi uygulanarak C-L skoru kaydedildi ve sonrasında hastalar bir dakika daha maske ile ventile edildi. Grup C’deki hastalar LMA CTrach ile Grup V’dekiler ise video laringoskop ile entübe edildi. Hastaların hemodinamik parametreleri, periferik oksijen satürasyonu, end tidal karbondioksit değerleri ve endoskopik görüntü skorları kaydedildi.
BULGULAR: Grupların demografik özellikleri ve ASA sınıflaması benzerdi. DL’deki C-L skoru ile endoskopik görüntü skorları karşılaştırıldığında, LMA CTrach’da daha iyi bir görüntü elde edildi, Grup V’de ise anlamlı bir farklılık saptanmadı. Entübasyon başarısı açısından ise gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı. Bununla birlikte entübasyon süresi grup C’de anlamlı derecede uzun bulundu. Hemodinamik parametreler, oksijen satürasyonu ve end tidal karbondioksit değerlerindeki değişim yüzdeleri açısından gruplar arasında fark bulunmadı.
SONUÇ: Endoskopik görüntü skorları karşılaştırıldığında LMA CTrach grubunda daha iyi görüntü elde ettiğimizden, zor entübasyon düşünülen hastalarda alternatif bir yöntem olarak LMA CTrach’ın da kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: LMA CTrach, video laringoskop, endoskopik görüntü skoru, endotrakeal entübasyon


Comparison of LMA CTrach and Video Laryngoscope in Endotracheal Intubation

Nevzat Gümüş, Ahmet Dilek, Fatma Ülger, Ersin Köksal, Erhan Çetin Çetinoğlu, Fatih Özkan, Fuat Güldoğuş
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ondokuz Mayis University School of Medicine, Samsun, Turkey

OBJECTIVE: In this study, our objective was to compare, the Cormack and Lehane (C–L) sight scores of direct laryngoscopy in endotracheal intubation with the endoscopic sight scores of LMA CTrach and video laryngoscope. We also compared the achievement of endoscopy with LMA CTrach and video laryngoscopy, intubation time, and its effects on hemodynamic and stress responses
METHODS: The study included 100 patients, the American Society of Anesthesiologists (ASA) score I–III, and aged 18–65, who will undergo elective surgery. Patients were randomly divided into two groups; group C and group V. The patients in both groups underwent direct laryngoscopy with a Macintosh Laryngoscope, and their C–L scores were recorded. In Group C, the patients were intubated with LMA CTrach and in Group V the patients were intubated with video laryngoscope. Patients’ hemodynamic parameters, SpO2, end tidal CO2, endoscopic sight scores were recorded.
RESULTS: The demographic characteristics and the ASA classifications of the groups were similar. When endoscopic sight scores were compared with C-L, a better sight was obtained in the LMA CTrach group, no significant difference were detected in Group V. Regarding the success of the intubation, no significant difference were detected between two groups. However, when intubation times were compared, there was a significant difference between two groups. The intubation time was longer in Group C. There was no difference between two groups, in terms of the percentile changes of hemodynamic parameters, SpO2, and regarding the end tidal CO2 values of the patients.
CONCLUSION: In this study, when endoscopic sight scores were compared, a better sight was obtained in the LMA CTrach group. Therefore, in cases where the intubation is difficult to be applied in patients, LMA CTrach can be resorted as an alternative application.

Keywords: LMA CTrach, video laryngoscope, endoscopic sight scores, endotracheal intubation


Nevzat Gümüş, Ahmet Dilek, Fatma Ülger, Ersin Köksal, Erhan Çetin Çetinoğlu, Fatih Özkan, Fuat Güldoğuş. Comparison of LMA CTrach and Video Laryngoscope in Endotracheal Intubation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 251-256

Sorumlu Yazar: Ahmet Dilek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar