Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA’nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 311-317 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.311  

Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA’nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Fazilet Bağuş1, Tülay Şahin Yıldız2, Mine Solak2, Kamil Toker2
1Kayseri Doğumevi Hastanesi
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Kocaeli

AMAÇ: Larengeal Maskenin (LMA) pediyatrik hasta grubunda güvenli ve etkin bir hava yolu sağladığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Proseal LMA gastrik drenaj tüpü bulunan ve daha güvenli hava yolu sağlamak için 2000 yılında uygulamaya giren yeni bir larengeal maskedir. Bu çalışma ile pediyatrik hastalarda Klasik LMA ve Proseal LMA, yerleştirme kolaylığı, ilk denemede başarı oranı ve hava yolu kaçak basıncı açılarından karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Etik komite onayı alındıktan sonra, 2-7 yaş, ASA I-II, elektif cerrahi geçirecek 36 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar kapalı zarf tekniği kullanılarak rastgele Klasik LMA ve Proseal LMA olarak iki gruba ayrıldı. Hastalara anestezi indüksiyonundan önce premedikasyon uygulandı. Standart monitörizasyonu takiben, anestezi indüksiyonu % 50 O2, % 50 N2O ve sevofluran ile inhalasyon veya propofol 3-5 mg kg-1 ve fentanil 1 μg kg-1 ile i.v. olarak sağlandı. Hastaların tümüne hava yolu gereci aynı deneyimli anestezist tarafından yerleştirildi. Yerleştirme kolaylığı, deneme sayısı ve hava yolu kaçak basınçları kaydedildi.
BULGULAR: Klasik LMA’nın yerleştirilmesi Proseal LMA’ya göre daha kolay olmasına rağmen anlamlı bir fark bulunmadı. Yerleştirme süresi her iki hava yolu gereci içinde benzerdi. Gruplar arasında postoperatif komlikasyonlar açısından anlamlı bir fark yoktu.
SONUÇ: Pediyatrik hastalarda Klasik LMA ve Proseal LMA’nın her ikisinin de etkin ve güvenli bir hava yolu sağlanmasında başarıyla kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik anestezi, klasik larengeal maske, proseal larengeal maske


Efficacy of Classical LMA and Proseal LMA in Pediatric Patients: A Comparative Study

Fazilet Bağuş1, Tülay Şahin Yıldız2, Mine Solak2, Kamil Toker2
1Kayseri Maternity Hospital
2University Of Kocaeli Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli

OBJECTIVE: Laryngeal mask airway (LMA) has been used to secure the airway in pediatric patients and its safety and efficacy has been shown in several large-scale studies. A new LMA with a gastric drainage tube ie. Proseal LMA was introduced in 2000 with the intention of providing a more secure airway for airway management. In this study, we compared LMA-Proseal and LMA-Classic in children for ease of insertion, success rates at first attempt of insertion, and airway sealing pressures.
METHODS: After the approval of the Ethics Committee, 36 pediatric patients between 2-7 years of age, ASA status I-II who were undergoing elective surgery were included in the study. The patients were randomly assigned to LMA-Classic or LMA-ProSeal group for airway management using sealed envelope method. All patients were premedicated before induction of anesthesia. After standard monitorization, anesthesia was induced by inhalation of nitrous oxide, oxygen and sevoflurane or iv anesthesia with propofol (3-5 mg kg-1), and fentanyl (1 mcg kg-1). Airway devices were inserted by the same anesthesiologist. Ease of insertion, the number of insertion attempts and the airway sealing pressures were recorded.
RESULTS: Although insertion of Classical LMA was much easier than Proseal LMA, there was no statistically significant difference between them. Duration of insertion with both of the airway devices was comparable. There wasn’t any significant difference as for postoperative complications between both groups.
CONCLUSION: Both Classical LMA and Proseal LMA can be used with success in order to achieve secure and effective airway management in pediatric patients.

Keywords: Pediatric Anesthesia, Classic Laryngeal Mask, Proseal Laryngeal Mask


Fazilet Bağuş, Tülay Şahin Yıldız, Mine Solak, Kamil Toker. Efficacy of Classical LMA and Proseal LMA in Pediatric Patients: A Comparative Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 311-317

Sorumlu Yazar: Tülay Şahin Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar