Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomide peri-operatif yönetim: Retrospektif klinik araştırma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 232-240 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.232  

Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile sempatektomide peri-operatif yönetim: Retrospektif klinik araştırma

Oya Yalçın Çok1, H. Evren Eker1, Alper Fındıkcıoğlu2, Şule Akın1, Anış Arıboğan1, Gülnaz Arslan1
1Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada hiperhidrozis tedavisi için video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemi ile tek seansta bilateral torasik sempatik blokaj uygulanan hastalardaki peroperatif klinik deneyimimizi bildirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra 01/01/2007-01/07/2010 tarihleri arasında hiperhidrozis tedavisi için video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemi ile tek seansta bilateral torasik sempatik blokaj planlanan tüm hastalar değerlendirildi. Hastalarla ilişkili bilgiler hasta dosyası ve anestezi kayıtlarından elde edildi.
BULGULAR: Hiperhidrozis tedavisi için video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemi ile tek seansta bilateral torasik sempatik blokaj uygulanan 35 hastanın yaş ortalaması 25.1±5.9, 22’si kadın ve 13’ü erkekti. Tüm hastalarda çift lümen tüp ile entübasyon ve tek akciğer ventilasyonu sağlandı. Ekstübasyonu takiben erken dönemde pnömotoraks tanısı konan üç hastadan ikisine perkütan girişimle tedavi uygulanırken, ağır sigara içicisi olan ve postoperatif yoğun bronkodilatasyon tedavisine rağmen oksijen değerleri düşük seyreden bir hastaya toraks tüpü yerleştirildi. Postoperatif dönemde sadece grafi ile pnömotoraks tanısı konan 3 hastada ise müdahalesiz spontan rezorpsiyon görüldü. Postoperatif ilk 24 saat içinde hastaların ağrı skorları verbal analog skorlamaya (VAS) göre 3’ün altında iken, bir hafta sonraki kontrol randevusunda hastaların %80’inde (n=28) VAS 3’ün altında olarak belirtilirken, klipleme yöntemi ile sempatektomi yapılmış 7 (%20) hastada VAS değeri 3’ün üzerinde tariflenmiştir.
SONUÇ: Düşük riskli bir hasta grubunda uygulanmasına ve açık cerrahiye göre üstünlükleri olmasına rağmen VATS yöntemi ile yapılan sempatektomi girişimleri de intraoperatif dönemde özellikli bir ventilasyon ve postoperatif dönemde yakın komplikasyon takibi ve etkin analjezi gerektirmektedir. Bu nedenle anestezi planı yapılırken, göğüs cerrahisinin gerekleri ve hasta özellikleri birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Torakoskopik cerrahi-video yardımlı, sempatektomi, tek akciğer ventilasyonu


Perioperative management of patients undergoing sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery: Retrospective clinical research

Oya Yalçın Çok1, H. Evren Eker1, Alper Fındıkcıoğlu2, Şule Akın1, Anış Arıboğan1, Gülnaz Arslan1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department Of Cardiothoracic Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Aim of this study was to evaluate and report perioperative clinical experience in patients undergoing bilateral sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery for the management of hyperhidrosis.
METHODS: After ethics committee approval, all patients undergoing bilateral sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery for the management of hyperhidrosis between 01/01/2007-01/07/2010 were included to the study. Associated data were obtained from patient files and anaesthesia records.
RESULTS: Mean age of thirty-five patients operated with bilateral sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery for the management of hyperhidrosis was 25.1±5.9, and 22 of them were female. All patients were intubated with double lumen endotracheal tube and managed with one-lung ventilation. In the early postoperative period, after extubation, two of three patients who were diagnosed with pneumothorax were treated with percutaneous approach. The last patient who was a heavy-smoker and remained with low oxygen saturation values despite bronchodilator therapy required thorax drainage tube. Three patients diagnosed with pneumothorax with chest x-ray recovered spontaneously. During the first 24 hours all patients’ pain scores remained less than 3 according to verbal analogue scale. After a week, the percentage of the patients whose pain scores were less than 3 was %80. The patients whose pain scores were more than three were those who had clipping during sympathectomy(n=7).
CONCLUSION: Although this kind of surgery involves low-risk patients and superiorities over open thoracotomy, VATS also requires a particular ventilation management during intraoperative period and very close monitoring of postoperative complications and effective postoperative analgesia. Therefore, anaesthetic management should include requirements of both thoracic surgery and patients.

Keywords: Thoracic Surgery-Video-Assisted, sympathectomy, one-lung ventilation


Oya Yalçın Çok, H. Evren Eker, Alper Fındıkcıoğlu, Şule Akın, Anış Arıboğan, Gülnaz Arslan. Perioperative management of patients undergoing sympathectomy with video-assisted thoracoscopic surgery: Retrospective clinical research. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 232-240

Sorumlu Yazar: Oya Yalçın Çok, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar