Macintosh, McGrath MAC X-Blade ve GlideScope Videolaringoskopi Sırasında Uygulanan Krikoid Basıncın Laryngeal Görüntüye Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 361-366 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.57778  

Macintosh, McGrath MAC X-Blade ve GlideScope Videolaringoskopi Sırasında Uygulanan Krikoid Basıncın Laryngeal Görüntüye Etkisi

Zehra İpek Arslan, Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Acil entübasyon gereken tok hastalarda krikoid basınç faydalıdır. Macintosh, McGrath MAC X-blade ve Glidescope videolaringoskop ile entübasyon sırasında uygulanan krikoid basıncın laringeal görüntü üzerine etkisini karşılaştırdık.
Yöntemler: İnsan araştırmaları etik kurul onayı ve yazılı aydınlatılmış hasta onamı alındıktan sonra çalışmaya (ASA I-II, 18-65 yaşında) entübasyon gerektiren elektif cerrahi operasyona alınacak 120 hasta dahil edildi. Hastalar, üç gruba ayrıldı (Macintosh, McGrath MAC ve Glidescope).
Bulgular: Grupların demografik ve havayolu verileri benzerdi. Macintosh ve McGrath MAC X-blade gruplarında krikoid basınç ile Cormack-Lehane evreleri iyileşti veya hiç değişmedi. Ancak, Glidescope grubunda laringeal görüntü 2 hastada iyileşti (%5), 12 hastada kötüleşti (%30) ve 26 hastada hiç değişmedi (%65) (p<0,001). Macintosh ve McGrath MAC X-bade gruplarının yerleştirme ve entübasyon süreleri benzerdi. Glidescope’un yerleştirme süreleri Macintosh ile benzer ancak McGrath MAC X-blade’den uzundu (p=0,02). Glidescope ile tracheal entübasyon diğer iki havayolu aracından uzun sürdü (p<0,001 ve p=0,003). Yerleştirme sonrası ortalama arter basınçları, (indüksiyon sonrası değerlerle karşılaştırıldığında) Macintosh ve Glidescope gruplarında belirgin yükseldi (p=0,004 ve p=0,001). Kalp hızları indüksiyon sonrası değerler ile kıyaslandığında üç grupta da artmıştır (p<0,001). Manevra gereksinimi ve minor postoperatif komplikasyonlar üç grupta da benzerdi.
Sonuç: Üç havayolu aracı da normal ve zor entübasyonda yararlı olmalarına rağmen, krikoid basınç Macintosh ve McGrath MAC X-Blade’in Cormack-Lehane evrelerini iyileştirirken, Glidescope’un Cormack-Lehane evrelemesini istatistiksel olarak belirgin kötüleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Macintosh, McGrath MAC X-Blade, GlideScope, krikoid basınç, laringeal görüntü, entübasyon, Cormack-Lehane


Effect of Cricoid Pressure on Laryngeal View During Macintosh, McGrath MAC X-Blade and GlideScope Video Laryngoscopies

Zehra İpek Arslan, Mine Solak
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey

Objective: Cricoid pressure is useful in fasted patients requiring emergency intubation. We compared the effect of cricoid pressure on laryngeal view during Macintosh, McGrath MAC X-Blade and GlideScope video laryngoscopy.
Methods: After obtaining approval from the Human Research Ethics Committee and written informed consent from patients, we enrolled 120 patients (American Society of Anesthesiologists I-II, age 18-65 years) undergoing elective surgery that required endotracheal intubation in this prospective randomised study. Patients were divided into three groups (Macintosh, McGrath MAC X-Blade and GlideScope).
Results: Demographic and airway variables were similar in the groups. Cormack-Lehane grades were improved or unchanged on using cricoid pressure in Macintosh and McGrath MAC X-Blade groups. However, laryngeal views worsened in 12 patients (30%), remained unchanged in 26 patients (65%) and improved in 2 patients (5%) in the GlideScope group (p<0.001). Insertion and intubation times for Macintosh and McGrath MAC X-Blade video laryngoscopes were similar. Insertion times for GlideScope and Macintosh video laryngoscopes were similar, but were longer than those for the McGrath MAC X-Blade video laryngoscope (p=0.02). Tracheal intubation took longer with the GlideScope video laryngoscope than with the other devices (p<0.001 and p=0.003). Mean arterial pressures after insertion increased significantly in Macintosh and GlideScope groups (p=0.004 and p=0.001, respectively) compared with post-induction values. Heart rates increased after insertion in all three groups compared with post-induction values (p<0.001). Need for optimisation manoeuvres and postoperative minor complications were comparable in all three groups.
Conclusion: Although all three devices are useful for normal or difficult intubation, cricoid pressure improved Cormack-Lehane grades of Macintosh and McGrath MAC X-Blade video laryngoscopes but statistically significantly worsened that of the GlideScope video laryngoscope.

Keywords: Macintosh, McGrath MAC X-Blade, GlideScope, cricoid pressure, laryngeal view, intubation, Cormack-Lehane


Zehra İpek Arslan, Mine Solak. Effect of Cricoid Pressure on Laryngeal View During Macintosh, McGrath MAC X-Blade and GlideScope Video Laryngoscopies. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 361-366

Sorumlu Yazar: Zehra İpek Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar