Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 111-114 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.38  

Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler

Füsun Özkaya1, Elvan Öçmen1, Pınar Akan2, Özlem Calan2, Özgür Özel1, Sibel Ergürz1, Ali Günerli1, Ali Necati Gökmen1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Pineal bezde melatonin sentezi sirkadiyen bir ritim gösterir ve karanlık faz boyunca maksimum düzeyine ulaşır. Anestezi ve cerrahi uygulamalar, melatonin salgısını ve endokrin fonksiyonunu etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı ratlarda gece-gündüz izofluran uygulamasının plazma melatonin düzeyi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 15 günlük erkek cinsiyette 26 adet rat alındı ve rastgele 4 gruba ayrıldı. Ratlara kış döneminde 19: 00-01: 00 (gece grubu) ve 07: 00-13: 00 (gündüz grubu) saatleri arasında %1,5 izofluran ile anestezi uygulandı ve kontrol gruplarına aynı zaman süresince 6 L dk-1 akım hızında oksijen uygulandı. Altı saatlik sürenin sonunda kan örnekleri alındıktan sonra ratlar sakrifiye edildi. Alınan kanlardan santrifüj edilerek elde edilen plazmalarda melatonin düzeyleri enzim ilintili immün test (ELISA) yöntemi ile ölçüldü.
BULGULAR: Grup Gc-İ (gece-izofluran) ile Grup Gc-K (gece-kontrol), Grup Gc-İ ile Grup Gn-İ (gündüz-izofluran), Grup Gc-K ile Grup Gn-K (gündüz-kontrol) karşılaştırıldığında plazma melatonin düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0,132, p=0,180, p=0,065). Grup Gn-İ ile Grup Gn-K karşılaştırıldığında plazma melatonin düzeyi Grup Gn-İ’de anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,009).
SONUÇ: On beş günlük ratlarda altı saatlik %1,5 konsantrasyonda uygulanan izofluranın, gündüz uygulamasında plazma melatonin düzeyini artırdığı, gece uygulamasında ise etkilemediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: İzofluran, rat, sirkadiyen ritim, melatonin


Day vs. Night Administration of Isoflurane Affects Plasma Melatonin Levels in Rats

Füsun Özkaya1, Elvan Öçmen1, Pınar Akan2, Özlem Calan2, Özgür Özel1, Sibel Ergürz1, Ali Günerli1, Ali Necati Gökmen1
1Department Of Anaesthesiology, Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
2Department Of Biochemistry, Dokuz Eykül University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: Melatonin synthesis in the pineal gland shows a circadian rhythm and reaches its maximum level during the phase of darkness. Surgery and anaesthesia affect melatonin secretion and endocrine function. The aim of this study was to investigate the effects of isoflurane anaesthesia during night vs. day on plasma melatonin level in rats.
METHODS: Twenty–six 15-day-old male rats were included and divided into 4 groups by randomization. Isoflurane (1.5%) was administered between 07: 00 pm and 01: 00 am (night group) or 07: 00 am and 01: 00 pm (day group) in winter; 6 L min-1 of oxygen was administered to control groups during the same time periods. At the end of 6 hours the rats were sacrificed and blood samples were taken. Blood samples were centrifuged and plasma melatonin levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
RESULTS: When Group Gc-I (night-isoflurane) was compared with Group Gc-K (night-control), Group Gc-I with Group Gn-I (day-isoflurane), and Group Gc-K with Group Gn-K (day-control), no significant differences were found in plasma melatonin levels (p=0.132, p=0.180 and p=0.065, respectively). When Group Gn-I was compared with Group Gn-K, plasma melatonin levels were significantly increased in Group Gn-I (p=0.009).
CONCLUSION: It was concluded that 1.5% isoflurane administered over 6 hours in 15 day old rats increases plasma melatonin levels significantly in the daytime but does not affect them at night.

Keywords: Isoflurane, rat, circadian rhythm, melatonin


Füsun Özkaya, Elvan Öçmen, Pınar Akan, Özlem Calan, Özgür Özel, Sibel Ergürz, Ali Günerli, Ali Necati Gökmen. Day vs. Night Administration of Isoflurane Affects Plasma Melatonin Levels in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 111-114

Sorumlu Yazar: Elvan Öçmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar