Kifoskolyozlu Bir Gebede Gelişen Pandemik İnfluenza A (H1N1 2009) Pnömonisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 334-340 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.334  

Kifoskolyozlu Bir Gebede Gelişen Pandemik İnfluenza A (H1N1 2009) Pnömonisi

Mustafa Abduşoğlu1, Gülay Erdoğan1, Nefise Öztoprak2, Ülkü Bayar3, Işıl Özkoçak Turan1, Volkan Hancı1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ad
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ad
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad

• Gebelerde pandemik İnfluenza A (H1N1-2009) enfeksiyonuna bağlı ciddi komplikasyon geliştiği, hastaneye yatış oranlarının daha fazla olduğu ve bu olgularda oluşan solunum yetmezliği tablosunun tedavisinin çok daha zor olduğu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda konjenital kifoskolyozu olan ve influenza A (H1N1) virüs enfeksiyonu sonrası ciddi pnömoni ve ARDS tablosu gelişen bir gebenin tanı ve tedavi süreci anlatılmaktadır. Yirmi dokuz yaşında, 31 haftalık ikiz gebeye toplum kökenli pnömoni (TKP) ve influenza pnömonisi ön tanılarıyla ampisilin-sulbaktam, azitromisin, oseltamivir ve bronkodilatör tedavisi başlandı. Tedavinin dördüncü gününde genel durumu, bilinci ve arteriyel kan gazı değerlerinde bozulma olması üzerine acil sezaryen uygulandı. Operasyon sonrası solunum yetmezliği devam eden hasta entübe halde yoğun bakım ünitesine alındı. Aralıklı SIMV, PSV-CPAP modlarında takip edildi fakat yeterli solunum hacmi oluşturamadığı görülerek permisif hiperkapni uygulandı. Hasta solunum destek tedavisinin 19. gününde ekstübe edildi. Reanimasyon ünitesine kabulünün 29. gününde şifa ile taburcu edildi.
• Hastamız gebelik ve kifoskolyoz nedeniyle pandemik İnfluenza A (H1N1-2009) enfeksiyonu için yüksek risk grubundaydı. Erken hospitalizasyon, antimikrobiyal tedavi ve uygun solunumsal destek tedavisinin mortaliteyi engellediğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüsü H1N1 alt tip, gebelik, solunum yetmezliği


Pandemic İnfluenza A (H1N1 2009) Pneumonia Developed in a Pregnant Woman with Kyphoscoliosis

Mustafa Abduşoğlu1, Gülay Erdoğan1, Nefise Öztoprak2, Ülkü Bayar3, Işıl Özkoçak Turan1, Volkan Hancı1
1Zonguldak Karaelmas Üniversity Medical Faculty, Department Of Anesthesia And Reanimation
2Zonguldak Karaelmas Üniversity Medical Faculty, Department Of Infection Dissease
3Zonguldak Karaelmas Üniversity Medical Faculty, Department Of Obstetrican And Gynecology

• In pregnant women development of serious complications, higher hospitalization rates, and difficulties encountered in the management of pulmonary failure due to pandemic Influenza A (H1N1-2009) infection have been reported. In this case report diagnostic and therapeutic work-up of a pregnant woman who had congenital kyphoscoliosis and developed serious pneumonia and ARDS after Influenza A (H1N1) viral infection were described. Ampicillin-sulbactam, azithromycin, oseltamivir and bronchodilator treatment was begun for 29-year-old woman at 31 weeks of twin pregnancy with initial diagnoses of community-acquired or influenza pneumonia. Emergency cesarean delivery was performed due to worsening in her general health state, consciousness and arterial blood gas values in the fourth day of the treatment. Following operation, her respiratory failure persisted, and the entubated patient was taken to the intensive care unit. She was followed-up at SIMV, PSV-CPAP modes intermittently without achievement of sufficient tidal levels, so permissive hypercapnia was administered. She was extubated on the 19th day of respiratory support treatment, and discharged from hospital on 29th day of her admission to the reanimation unit. Our patient was in high risk group for pandemic Influenza A infection (HINI-2009) because of pregnancy and kyphoscoliosis. We consider that early hospitalization, antimicrobials, and respiratory support treatments have prevented mortality.

Keywords: Influenza A virus H1N1 subtype, pregnancy, respiratory failure


Mustafa Abduşoğlu, Gülay Erdoğan, Nefise Öztoprak, Ülkü Bayar, Işıl Özkoçak Turan, Volkan Hancı. Pandemic İnfluenza A (H1N1 2009) Pneumonia Developed in a Pregnant Woman with Kyphoscoliosis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 334-340

Sorumlu Yazar: Volkan Hancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar