Servikal omurga hareketi: LMA CTrach, C-MAC videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun floroskopik karşılaştırması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 44-50 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.53367  

Servikal omurga hareketi: LMA CTrach, C-MAC videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun floroskopik karşılaştırması

Tülay Şahin1, Zehra İpek Arslan Aydın1, Gür Akansel2, Onur Balaban3, Derya Berk4, Mine Solak1, Kamil Toker5
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Ağrı Anabilim Dalı, Kütahya
4Adatıp Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Sakarya
5İstinye Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Servikal omurga hasarından şüphelenildiğinde endotrakeal entübasyon dikkatli yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı LMA (Laryngeal Mask Airway) CTrach, C-MAC Videolaringoskop ve Macintosh Laringoskop ile entübasyon sırasında floroskopi ile servikal omurga hareketini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu tek merkezli, prospektif, gözlemsel kontrollü bir çalışmaydı. Çalışmaya 18-65 yaşları arasında genel anestezi altında operasyon uygulanan 22 hasta dahil edildi. Endotrakeal entübasyondan önce, hastanın başı nötr konumda iken servikal omurga floroskopi görüntüleri elde edildi. Tüm hastalarda standart Macintosh laringoskop, LMA CTrach ve C-MAC Videolaringoskop kullanıldı. Laringoskopi simülasyonları sırasında servikal omurgadaki değişikliklerin floroskopik görüntüleri elde edildi. Tüm hastalar son laringoskopi sırasında C-MAC kullanılarak entübe edildi. Floroskopi görüntüleri üzerinde C0 C1, C0 C2, C0 C3, C0 C4, C1 C2 ve C2 C3 arasındaki Atlantooksipital mesafeler ve açılar ölçüldü ve aradaki farklar cihazlar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama Atlantooksipital mesafe, nötral pozisyonda 20,4 mm ölçüldü ve sırasıyla Macintosh laringoskop, LMA CTrach ve C-MAC Videolaryngoscope'ın yerleştirilmesinden sonra 13,1, 17,2 ve 12,3'e düştü ve aradaki farklar anlamlıydı (p<0,001). C0 C2, C0 C3 and C1 C2 açılarında üç cihazın yerleştirilmesi ile de nötral pozisyona göre anlamlı fark vardı (p<0,001). LMA Ctrach C0 C2, C0 C3 and C0C4 açılarında Macintosh laringoskop ve C-MAC Videolaringoskop ile karşılaştırıldığında servikal omurgada anlamlı olarak az harekete neden oldu (p<0,001).
Sonuç: Entübasyon sırasında LMA CTrach, Macintosh ve C-MAC videolaringoskoptan daha az servikal omurga hareketine neden olduğundan; servikal travmalı hastalarda daha uygun bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Servikal omurga hareketi, LMA Ctrach, videolaringoskopi, floroskopi


Fluoroscopic Comparison of Cervical Spine Motion Using LMA CTrach, C-MAC Videolaryngoscope and Macintosh Laryngoscope

Tülay Şahin1, Zehra İpek Arslan Aydın1, Gür Akansel2, Onur Balaban3, Derya Berk4, Mine Solak1, Kamil Toker5
1Department Of Anesthesiology and Critical Care, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Radiology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
3Department of Anesthesiology and Pain, Dumlupinar University, Kutahya, Turkey
4Department of Anesthesiology and Critical Care, Adatıp Hospital, Sakarya, Turkey
5Department of Anesthesiology and Critical Care, Istinye University, İstanbul, Turkey

Objective: Endotracheal intubation should be performed with care when cervical spine (C-spine) injury is suspected. The aim of this study was to evaluate the movement of the C-spine using fluoroscopy during intubation with Laryngeal Mask Airway (LMA) CTrach, C-MAC videolaryngoscope and Macintosh laryngoscope.
Methods: This was a single-centre, prospective, observational, controlled trial. In total, 22 surgical patients aged 18-65 years planned to undergo operation under general anaesthesia, were enrolled. X-ray images of the C-spine were obtained using fluoroscopy with the patients’ head in a neutral position. All patients underwent laryngoscopy using a Macintosh blade, LMA CTrach and C-MAC videolaryngoscope, and fluoroscopic images of the C-spine were obtained. All the patients were intubated at the last laryngoscopy simulation (using the C-MAC). The atlanto-occipital distance (AOD) and angles between C0C1, C0C2, C0C3, C0C4, C1C2 and C2C3 lines were measured and compared between each device.
Results: The mean AOD was measured as 20.4 mm in a neutral position, which decreased to 13.1, 17.2 and 12.3 mm after the insertion of the Macintosh laryngoscope, LMA CTrach and C-MAC videolaryngoscope, respectively. The differences were significant (p<0.001). Moreover, significant difference was noted in C0C2, C0C3 and C1C2 angles with the insertion of the three devices (p<0.001). The LMA CTrach resulted in significantly lesser C-spine movements in C0C2, C0C3 and C0C4 angles compared to the Macintosh laryngoscope and C-MAC videolaryngoscope (p<0.001).
Conclusion: The LMA CTrach resulted in lesser C-spine movements compared to Macintosh laryngoscope and C-MAC videolaryngoscope. In case of the C-spine injury, LMA CTrach may be preferred and may cause fewer traumas during endotracheal intubation.

Keywords: Cervical spine motion, LMA C Trach, videolaryngoscopy, fluoroscopy


Tülay Şahin, Zehra İpek Arslan Aydın, Gür Akansel, Onur Balaban, Derya Berk, Mine Solak, Kamil Toker. Fluoroscopic Comparison of Cervical Spine Motion Using LMA CTrach, C-MAC Videolaryngoscope and Macintosh Laryngoscope. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 44-50

Sorumlu Yazar: Onur Balaban, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar