Elektif Laparotomi Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisinde Preemptif Deksketoprofenin Analjezik Etkinliği [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 75-79 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.30  

Elektif Laparotomi Sonrası Postoperatif Ağrı Tedavisinde Preemptif Deksketoprofenin Analjezik Etkinliği

Aslı Güler Kadıoğlu, Gürkan Türker, Alp Gurbet, Abdurrahman Demirci, İhsan Hülagü
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda, elektif laparotomi uygulanacak olgularda, preemptif olarak uygulanan, intravenöz 50 mg deksketoprofenin postoperatif ağrı skorları, hasta kontrollü analjezi ile morfin tüketimi, postoperatif analjezi memnuniyeti, mobilizasyon ve hastane kalış süreleri üzerine olan etkileri ve gelişen yan etkiler açısından araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Randomize ve çift kör olarak planlanan çalışmaya ASA I-II grubu, 20-70 yaş aralığında, elektif laparotomi planlanan, 90 olgu dahil edilerek üç gruba ayrıldı. Grup Dpre’de, cerrahi insizyondan 30 dk önce 100 ml serum fizyolojik içinde intravenöz 50 mg deksketoprofen, Grup Dpost’da, cilt dikişlerinden 30 dk önce 100 mL serum fizyolojik içinde intravenöz 50 mg deksketoprofen, Grup K’da ise, cerrahi insizyondan 30 dk önce ve cilt dikişlerinden 30 dk önce intravenöz 100 mL serum fizyolojik verildi. Ameliyat sırasında hemodinamik parametreler ve ameliyat sonrasında ise dinlenme ve hareket halindeki ağrı skorları, sedasyon skorları, morfin tüketim miktarları, yan etkiler takip edildi.
BULGULAR: Yirmi dört saatlik toplam morfin tüketiminin Grup Dpre’de daha az olduğu görüldü (her iki grup için de p<0,001). İlk mobilizasyon zamanı Grup Dpre’ de daha kısayken (her iki grup içinde p<0,01), hastanede kalış süreleri açısından gruplar arasında bir fark saptanmadı. Hasta memnuniyetinin kontrol grubunda daha az olduğu saptandı (her iki grup için de p<0,05).
SONUÇ: Preemptif olarak, intravenöz uyguladığımız 50 mg deksketoprofen trometamolün postoperatif opioid kullanımını azaltarak etkin bir analjezi sağladığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Preemptif analjezi, deksketoprofen trometamol, postoperatif analjezi


Analgesic Efficacy of Pre-emptive Dexketoprofen on Postoperative Pain after Elective Laparotomy

Aslı Güler Kadıoğlu, Gürkan Türker, Alp Gurbet, Abdurrahman Demirci, İhsan Hülagü
Uludag University, Medical School, Dept. Of Anaesthesiology And Icu, Bursa

OBJECTIVE: To investigate the effects of pre-emptive intravenous 50 mg dexketoprofen application on postoperative pain scores, morphine consumption on patient controlled analgesia, postoperative patient satisfaction, mobilisation and length of hospital stay with adverse effects.
METHODS: In this double blind, randomised study, 90 ASA I-II patients, aged 20-70 years, who were scheduled for elective laparotomy were enrolled. The patients were divided into three groups. In group Dpre, 50 mg dexketoprofen in 100 mL saline was given 30 minutes prior to surgical incision, in group Dpost, 50 mg dexketoprofen in 100 mL saline was given 30 minutes prior to skin closure, and in group C (Control) 100 mL saline was given 30 minutes prior to surgical incision and skin closure. Intraoperative haemodynamic parameters and postoperative pain scores, sedation scores, morphine consumption, and adverse effects were recorded.
RESULTS: When compared with other groups, total morphine consumption in the postoperative 24 hours was lower in group Dpre (p<0.01 for both groups). In group Dpre, the first mobilisation time was shorter than other groups (for both groups p<0.01). There was no difference in the length of hospital stay among three groups (p>0.05). Patient satisfaction scores were lower in Group C (for both groups p<0.05).
CONCLUSION: We observed that the administration of pre-emptive intravenous 50 mg dexketoprofen trometamol provides effective analgesia with decreasing postoperative opioid consumption.

Keywords: Pre-emptive analgesia, dexketoprofen trometamol, postoperative analgesia


Aslı Güler Kadıoğlu, Gürkan Türker, Alp Gurbet, Abdurrahman Demirci, İhsan Hülagü. Analgesic Efficacy of Pre-emptive Dexketoprofen on Postoperative Pain after Elective Laparotomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 75-79

Sorumlu Yazar: Alp Gurbet, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar