İtalyan Anestezi Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apnesi Hakkındaki Bilgileri ve Yaklaşımlarının Araştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 146-152 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.51423  

İtalyan Anestezi Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apnesi Hakkındaki Bilgileri ve Yaklaşımlarının Araştırılması

Ruggero Massimo Corso1, Massimiliano Sorbello2, Matteo Buccioli1, Elisa Carretta3, Oriana Nanni3, Emanuele Piraccini1, Guido Merli4, Flavia Petrini5, Arturo Guarino6, Giulio Frova6
1Department of Emergency, Anaesthesia and Intensive Care Section “G.B. Morgagni-pierantoni” Hospital, Forlì, Italy
2Department of Anaesthesia and Intensive Care Unit, AOU Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania, Italy
3Biostatistics and Clinical Trials Unit, Istituto Scientifico Romagnolo Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori (irst), Meldola, Italy
4Department of Anaesthesia and Intensive Ospedale Maggiore Crema, Milano, Italy
5Department Perioperative Medicine, Pain, ICU and RRS Chieti University Hospital, ASL 2 Abruzzo, Italy
6SIAARTI Airway Management Task Force

Amaç: Obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların bakımının heterojen olmasından dolayı, klinisyenlerin yetersiz OSA bilgisi/farkındalığını yansıtabileceğini varsaydık.
Yöntemler: OSA Bilgi/Yaklaşım Anketi (OSAKA) İtalyanca’ya çevrildi ve Ekim 2012 ile Haziran 2013 tarihleri arasında SIAARTI Ulusal Kongresine, Havayolu Kurslarına ve uygulamalı çalıştaylara katılan anestezi uzmanlarına dağıtıldı.
Bulgular: Toplam 370 anestezi uzmanı anketi yanıtladı (yanıtlama oranı %62). Medyan (çeyrekler arası aralık [IQR]) bilgi skoru 12 (10-14) olarak ve dağılım cinsiyet, yaş, unvan ve uygulama yılı açısından herhangi bir fark olmaksızın 1 ile 17 arasında bulundu. Bilgi sorularına verilen ortalama doğru yanıt oranı %66±%0,14 idi. Yaklaşım sorularında medyan (IQR) skoru 15 (13-17) idi ve dağılım 0 ile 20 arasındaydı. Anestezi asistanları daha düşük yaklaşım skoru gösterirken, kadınların ve 15 yıldan daha uzun süredir uygulama yapan anestezi uzmanlarının skorları daha yüksekti. Cinsiyet ve profesyonel unvan (cinsiyet: F=14,6, p=0,0002; profesyonel unvan: F=4,72, p=0,0099) ile yaklaşım skoru arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu, ancak uygulama yılı ile yaklaşım skoru arasında zayıf bir ilişki saptandı (F=2,6, p=0,0519). Bilgi skoru ile tutum skoru arasında pozitif bir korelasyon vardı (r=0,4, p<0,0001). Çalışma alanları açısından, patofizyoloji (orta derece: r=0,3, p<0,0001), semptomlar (düşük derece: r=0,2, p<0,0001), tanı (orta derece: r=0,3, p<0,0001) ve tutum skoru arasında pozitif bir korelasyon bulundu. Epidemiyoloji ve tedavi alanları açısından sıfıra yakın bir korelasyon gözlendi (sırasıyla r=0,09, p=0,06; r=−0,01, p=0,78).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları OSA ve tedavisi hakkında bilgi eksikliği olduğunu göstermekte, perioperatif bakımın iyileştirilmesi için tıbbi uygulamada ve ulusal sağlık bakımı politikalarında eğitim müfredatının güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, perioperatif sonuç, uvulopalatoplasti, sürekli pozitif havayolu basıncı


Survey of Knowledge and Attitudes about Obstructive Sleep Apnoea Among Italian Anaesthetists

Ruggero Massimo Corso1, Massimiliano Sorbello2, Matteo Buccioli1, Elisa Carretta3, Oriana Nanni3, Emanuele Piraccini1, Guido Merli4, Flavia Petrini5, Arturo Guarino6, Giulio Frova6
1Department of Emergency, Anaesthesia and Intensive Care Section “G.B. Morgagni-pierantoni” Hospital, Forlì, Italy
2Department of Anaesthesia and Intensive Care Unit, AOU Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania, Italy
3Biostatistics and Clinical Trials Unit, Istituto Scientifico Romagnolo Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori (irst), Meldola, Italy
4Department of Anaesthesia and Intensive Ospedale Maggiore Crema, Milano, Italy
5Department Perioperative Medicine, Pain, ICU and RRS Chieti University Hospital, ASL 2 Abruzzo, Italy
6SIAARTI Airway Management Task Force

Objective: As the care of Obstructive Sleep Apnoea (OSA) patients remains heterogeneous, we hypothesized that it may reflect insufficient OSA knowledge/awareness among clinicians.
Methods: OSA Knowledge/Attitude Questionnaire (OSAKA) was translated into Italian and distributed to anaesthetists attending SIAARTI National Congress and Airways courses and Handson Workshops from October 2012 to June 2013.
Results: In total, 370 anaesthetists returned the questionnaires (response rate, 62%); the median (interquartile range [IQR]) knowledge score was 12 (10-14), and the range was 1–17 with no difference by gender, age, professional title or years of practice. The knowledge items achieved a mean rate of corrected response of 66%}0.14%. With regard to attitude items, median (IQR) score was 15 (13-17) and range was 0–20. Females and anaesthetists with >15 years of practice reached higher scores, while anaesthesia residents showed a lower attitude score. Gender and Professional title were statistically associated with the attitude score (gender: F=14.6, p=0.0002; professional title: F=4.72, p=0.0099), whereas a weak association was observed within years in practice and attitude score (F=2.6, p=0.0519). Knowledge score correlated positively with attitude score (r=0.4, p<0.0001). For knowledge domains, there was a positive correlation between pathophysiology (mid-grade: r=0.3, p<0.0001), symptoms (low grade: r=0.2, p<0.0001), diagnosis (mid grade: r=0.3, p<0.0001) and the attitude score. Correlation close to zero was observed for epidemiology and treatment domains (r=0.09, p=0.06; r=−0.01, p=0.78,respectively).
Conclusion: The results of our survey demonstrate lack of knowledge about OSA and its treatment, revealing the need to update the syllabus of teaching in medical practice and in national health care policies to improve perioperative care.

Keywords: Obstructive sleep apnoea, perioperative outcome, uvulopalatoplasty, continuous positive airway pressure


Ruggero Massimo Corso, Massimiliano Sorbello, Matteo Buccioli, Elisa Carretta, Oriana Nanni, Emanuele Piraccini, Guido Merli, Flavia Petrini, Arturo Guarino, Giulio Frova. Survey of Knowledge and Attitudes about Obstructive Sleep Apnoea Among Italian Anaesthetists. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 146-152

Sorumlu Yazar: Ruggero Massimo Corso, Italy


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar