İzole Ön Kol Tekniği Kullanımında Farklı Rokuronyum Konsantrasyonlarının Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 162-166 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.35  

İzole Ön Kol Tekniği Kullanımında Farklı Rokuronyum Konsantrasyonlarının Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Emre Erbabacan1, Güniz Meyancı Köksal1, Çiğdem Ayşe Tütüncü1, Birsel Ekici1, Yusuf Tunalı1, Güner Kaya1, Özden Öz Calay2, Fatiş Altindaş1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dalı

Amaç: İzole ön kol tekniği kullanılarak uyanık hastada, farklı konsantrasyonlarda entübasyon dozlarındaki rokuronyum enjeksiyonu sonrası görsel-analog-skala (VAS) değerini, el çekme, döküntü, kızarıklık gibi yan etkileri sorgulamayı amaçladık.

Yöntemler: Randomize, kontrollü, prospektif, tek kör olarak yapılan çalışmaya ASA I-II 80 olgu dâhil edildi. Tüm hastalara sağ ve sol el sırtından 20G kanül yerleştirildi. Sol kola humerus seviyesinde turnike uygulanarak sistolik arter basıncının 50 mmHg üzerine şişirildi. Grup 1’e (n=20) 2,5 mg mL-1 %0,9 NaCl ile seyreltilmiş rokuronyum, Grup 2’ye (n=20) 5 mg mL-1 %0,9 NaCl ile seyreltilmiş rokuronyum, Grup 3’e (n=20) 10 mg mL-1 rokuronyum ve 0,4 mg mL-1 lidokain karışımı, Grup 4’e (n=20) 10 mg mL-1 rokuronyum tüm gruplara 0,6 mg kg-1 olacak şekilde sol koldaki kanülden verildi. Entübasyon dozu rokuronyum verilmiş fakat hipnotik veya nöromüsküler ilaç etkisi altında olmayan hastada VAS0-VAS60 değerleri, el çekme, döküntü ve kızarıklık değerlendirildi. Nöromüsküler bloker öncesi ve hipnotik-nöromüsküler bloker ajan etkisi sonrası hemodinami değerleri kaydedildi.

Bulgular: Gruplar arası karşılaştırmada hastaların VAS0 değerleri Grup 4’de Grup 1, 2, 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,032). Grup 1, 2, 3 grup içi ve gruplar arası karşılaştırmada VAS0 ile VAS60 değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Grup 4’de VAS0 değerleri VAS60 değerlerine göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,003). Yan etkiler ve hemodinamik veriler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Rokuronyumun enjeksiyon ağrısının giderilmesinde %0,9 NaCl ile 2,5 mg mL-1 konsantrasyonunda rokuronyum kullanılmasının, rokuronyum ve lidokain karışımı kullanımından daha etkili olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Rokuronyum enjeksiyon ağrısı, izole ön kol tekniği, VAS


Comparison of the Effect of Different Concentrations of Rocuronium on Injection Pain and Haemodynamics Using Isolated Forearm Technique

Emre Erbabacan1, Güniz Meyancı Köksal1, Çiğdem Ayşe Tütüncü1, Birsel Ekici1, Yusuf Tunalı1, Güner Kaya1, Özden Öz Calay2, Fatiş Altindaş1
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Anesthesiology And Reanimation Department
2Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Bioistatistics Department

Objective: We aimed to evaluate Visual-Analogue-Scale (VAS) values, hand-withdrawal, rash and skin eruptions after injections of different concentrations of rocuronium in intubation doses in alert patients using the isolated-forearm technique.

Methods: Eighty ASA I-II patients were included in a randomized, controlled, single-blinded study. Two 20 G cannulas were inserted into the dorsum of the left and right hand in each patient. A tourniquet was applied to the left arm and inflated to 50 mm Hg above the patient’s systolic blood pressure. Group 1 (n=20) received 2.5 mg mL-1 rocuronium diluted with 0.9% NaCl, Group 2 (n=20) received 5 mg mL-1 rocuronium diluted with 0.9% NaCl, Group 3 (n=20) received 10 mg mL-1 rocuronium and 0.4 mg mL-1 lidocaine mixture, and Group 4 (n=20) received 10 mg mL-1 rocuronium via cannula on the left hand at a dose of 0.6 mg mL-1 to all groups. VAS0-VAS60 values, hand-withdrawal, rash and skin eruptions were assessed in patients who were administered rocuronium but not under the effects of hypnotic or neuromuscular agents. Hemodynamic values were recorded both before and after the administration of hypnotic-neuromuscular agents.

Results: VAS0 values were significantly higher in Group 4 when compared to Groups 1, 2 and 3 (p=0.032). No significant difference was observed between VAS0 and VAS60 values in Groups 1, 2 and 3. In Group 4, VAS0 values were significantly higher than VAS60 values (p=0.003). No significant difference was observed between groups in terms of side effects and haemodynamic values.

Conclusion: In conclusion, we determined that using diluted rocuronium with 0.9% NaCl was more effective in preventing injection pain than using a rocuronium-lidocaine mixture.

Keywords: rocuronium injection pain, isolated forearm technique, VAS


Emre Erbabacan, Güniz Meyancı Köksal, Çiğdem Ayşe Tütüncü, Birsel Ekici, Yusuf Tunalı, Güner Kaya, Özden Öz Calay, Fatiş Altindaş. Comparison of the Effect of Different Concentrations of Rocuronium on Injection Pain and Haemodynamics Using Isolated Forearm Technique. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(5): 162-166

Sorumlu Yazar: Emre Erbabacan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar